Pokrycie terenu województwa łódzkiego w latach 2000–2018 w świetle danych Corine Land Cover

  • Marta Nalej Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geoinformacji https://orcid.org/0000-0002-5182-9770
Słowa kluczowe: zmiany pokrycia terenu; przekształcenia pokrycia terenu; CLC; GIS, kernel function

Abstrakt

Celem pracy była analiza pokrycia terenu i jego zmian w województwie łódzkim w latach 2000–2018. Bazując na danych CORINE Land Cover oraz wykorzystując narzędzia GIS, wykonano analizę pokrycia terenu i jego zmian dla trzech przedziałów czasowych 2000–2006, 2006–2012 i 2012–2018, w ujęciu ilościowym i przestrzennym, co pozwoliło na scharakteryzowanie pokrycia terenu badanego obszaru oraz uchwycenie kierunków zmian, ich natężenia i miejsca występowania. W badaniu przeprowadzono pomiar gęstości zmian metodą estymacji rozkładu gęstości z wykorzystaniem nieparametrycznych estymatorów jądrowych (kernel function).

Bibliografia

Anusz S., Bielecka E., Ciołkosz A., Kozubek E. 2008. Monitoring zagospodarowania przestrzennego. Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 4: 685-689.

Bielecka E., Ciołkosz A. 2004a. Land cover structure in Poland and its changes in the last decade of 20th century. Roczniki Geomatyki. Annals of Geomatics 2(1): 81-88.

Bielecka E., Ciołkosz A. 2004b. Metodyczne i realizacyjne aspekty aktualizacji bazy CORINE Land Cover. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 50: 73-95.

Borowska-Stefanska M., Leśniewska-Napierała K., Wiśniewski S. 2018. Land cover changes in Poland between 1990 and 2012. GEOGRAFIE 123(1): 63-83.

Bossard M., Feranec J., Otahel J. 2000. CORINE land cover technical guide: Addendum 2000. Kopenhaga European Environment Agency.

Ciołkosz A., Poławski Z. 2005. Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w II połowie XX w. na podstawie analizy danych kartograficznych. Roczniki Geomatyki. Annals of Geomatics 3: 17-26.

Ciołkosz A., Poławski Z. 2006. Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w II połowie XX w. Przegląd Geograficzny 78(2): 173-190.

CODGiK. 2017. Dane bez opłat. Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju – PRG. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2017 dostęp: 19.08.2017 r. http://www.cod-gik.gov.pl/index.php/darmowe–dane.html.

Comber J. 2008. The separation of land cover from land use using data primitives. Journal of Land Use Science 4: 215-229.

Copernicus Land Monitoring Service. 2019. CORINE Land Cover 2019 dostęp: 06.01.2019 r. http://la nd.copernicus.eu/pan–european/corine–land–cover/view.

EEA. 2019. CORINE Land Cover. European Environment Agency 2019 dostęp: 06.01.2019 r. https://www.eea.europa.eu/publications.

Fisher P., Comber A., Wadsworth R. 2005. Land Use and Land Cover: Contradiction or Complement.W: P. Fisher, D. Unwin (red.) Representing GIS. John Wiley & Sons, England: 85-98.

Gaździcki J. 2003. Leksykon geomatyczny. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej.

GDDKiA. 2017. Mapa stanu budowy dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2017 do-stęp: 03.08.2017 r. http://www.gddkia.gov.pl/ mapa-stanu-budowy-drog_lodzkie.

GIOŚ. 2017. CORINE Land Cover – CLC.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 2017. do-stęp: 21.08.2017 r. http://clc.gios.gov.pl/.

GUS. 2018. Bank Danych Lokalnych. Główny Urząd Statystyczny 2018 dostęp: 20.12.2018 r. https://bdl.stat.gov.pl/BDL.

GUS. 2019. Rejestr Teryt. Główny Urząd Statystyczny 2019 dostęp: 06.01.2019 r. http://eteryt.stat. gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_dany ch/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/prze gladanie/przegladanie.aspx?contrast=default.

Jażdżewska I. 2011. Zmiany gęstości ludności miejskiej w centralnej Polsce. Estymacja rozkładu gęstości zaludnienia z wykorzystaniem nieparametrycznych estymatorów jądrowych (kernel function). Człowiek i Środowisko 34(3-4): 5-17.

Kaim D., Kozak J., Kolecka N., Ziółkowska, E., Ostafin K., Ostapowicz K., Gimmi U., Munteanu C., Radeloff V.C. 2016. Broad scale forest cover reconstruction from historical topographic maps. Applied Geography 67: 39-48.

Kozak J. 2003. Forest cover change in the western Carpathians in the past 180 years: A case study in the Orawa region in Poland. Mountain Research and Development 23(4): 369-375.

Kozak J., Estreguil C., Troll M. 2007. Forest cover changes in the northern Carpathians in the 20th century: a slow transition. Journal of Land Use Science 2(2): 127-146.

Lambin E.F., Geist H.J. 2006. Land-use and land-cover change: local processes and global impacts. Berlin Springer Science & Business Media.

Laskowski S. 2001. Gleby. W: S. Liszewski (red.) Zarys monografii województwa łódzkiego. ŁTN, Łódź: 81-92.

Lechowski Ł. 2013. Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod GIS. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 14: 59-76.

Lewiński S. 2007. Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi. Vol. 12, Seria Monograficzna. Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Liszewski S. 2001. Zarys monografii województwa łódzkiego. ŁTN, Łódź.

Litwin L., Myrda G. 2005. Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Wydawnictwo HE-LION, Gliwice.

Maksymiuk Z. 2001. Wody. W: S. Liszewski (red.) Zarys monografii województwa łódzkiego. ŁTN, Łódź: 60-68.

Maksymiuk Z., Olaczek R. 2001. Indywidualność przyrodnicza regionu łódzkiego. W: S. Liszewski (red.) Zarys monografii województwa łódzkiego. ŁTN, Łódź: 51-60 ŁTN.

Nalej M. 2016. Agricultural land cover changes in metropolitan areas of Poland for the period 1990–2012. Miscellanea Geographica 20(2): 39-45.

Niedzielko J., Lewiński S. 2012. Detekcja zmian pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych Land-sat – porównanie trzech metod. Teledetekcja Środowiska 47: 87-98.

Pielesiak I. 2010. System transportowy łódzkiego obszaru metropolitalnego – wybrane aspekty. Biblioteka Wiadomości Statystycznych. Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce 63: 175-189.

Turkowska K. 2001. Budowa geologiczna i rzeźba terenu. W: S. Liszewski (red.) Zarys monografii województwa łódzkiego. ŁTN, Łódź: 51-60.

Turkowska K. 2006. Geomorfologia regionu łódzkiego. Wyd. UŁ, Łódź.

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603).

Walkiewicz D. 2001. Przemysł. W: S. Liszewski (red.) Zarys monografii województwa łódzkiego. ŁTN, Łódź: 251-277.

Wężyk P., Wójtowicz-Nowakowska A., Pierzchalski M., Mlost J., Szafrańska B. 2013. Mapa zmian pokrycia terenu małopolski 1986-2011 wykonana w oparciu o klasyfikację obiektową obrazów satelitarnych Landsat oraz RapidEye. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 25: 273-284.

Wójcik M., Tomczyk J. 2015. Nierówności w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa łódzkiego. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica 20: 85-100.

Zarząd Województwa Łódzkiego. 2007. Strategia rozwoju województwa łódzkiego. Łódzkie 2020, dostęp: 20.12.2018. http://www.strategia.lodz-kie.pl/images/srwl_2020_uchwalona_26_02_ 2013.pdf.

Opublikowane
2019-12-22
Dział
Artykuły