Zarys rozwoju turystyki w regionie łódzkim

Słowa kluczowe: historia turystyki, Polska Środkowa, województwo łódzkie

Abstrakt

W artykule zaprezentowano najistotniejsze aspekty rozwoju turystyki w regionie łódzkim na tle najważniejszych okresów w rozwoju tego zjawiska w Polsce. Szczególną uwagę skupiono na ostatnich stu latach, w ciągu których w podziale administracyjnym kraju funkcjonowała jednostka o nazwie „województwo łódzkie”. Dokonano także periodyzacji rozwoju zjawiska i scharakteryzowano wyróżnione okresy, wskazując na ich znamienne cechy.

Bibliografia

Baranowski B. 1979. Polska karczma, restauracja, kawiarnia. Ossolineum, Wrocław.

Bonisławski R. 1995. Organizacja turystyki w regionie. W: S. Liszewski (red.) Studium wiedzy o regionie łódzkim. ŁTN, Łódź: 130-133.

Dylik J. 1971. Województwo ze stolicą bez antenatów. Szlakami Nauki 15, ŁTN, Łódź.

Hejneman K. 2009. Miasto Las Kolumna i jego historia. www.gazetalaska.pl

Historia Oddziału Łódzkiego PTK-PTT-PTTK 1909–2019. 2019. Praca zbiorowa pod red. E. Witkowskiego, E. Korczak, A. Arndta, H. Detynieckiej i R. Mamenasa. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. J. Czeraszkiewicza, Łódź.

Kobalczyk A. 2017a. Z letnikami nad Pilicę. Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź.

Kobalczyk A. 2017b. Sekrety Tomaszowa i Spały. Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź.

Koter M., Liszewski S., Suliborski A., Wieczorek T. 2002. Łódź i województwo. ŁTN, Łódź.

Liszewski S. 1987. Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm 3: 33–54.

Liszewski S. 1991. Spała. Monografia i funkcja miejscowości wypoczynkowej. Turyzm 2: 5-32.

Liszewski S. (red.) 1995. Studium wiedzy o regionie łódzkim. ŁTN, Łódź.

Makowska-Iskierka M. 2011. Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi. ŁTN, Łódź.

Makowska-Iskierka M., Włodarczyk B. 2012. Pod-miejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W: J. Kowalczyk- -Anioł, M. Makowska-Iskierka (red.) Turystyka moda na sukces. Seria Warsztaty z Geografii Turyzmu, Wyd. UŁ, Łódź: 83-112.

Matczak A. 1984. Próba wykorzystania analizy morfologicznej do określenia funkcji wypoczynkowej osiedli w strefie podmiejskiej Łodzi. Problemy Turystyki 2: 93-97.

Matczak A. 1986. Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 5:137-166.

Matczak A. 1987. Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli podmiejskich na przykładzie Kolumny. Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm 3: 55-85.

Matczak A. 1994. Rola turystyki i wypoczynku w integracji regonu łódzkiego. W: S. Liszewski (red.) Studium wiedzy o regionie łódzkim. ŁTN, Łódź: 161-188.

Milewska M., Włodarczyk B. 2004. Historia rozwoju hotelarstwa w Łodzi. Turystyka i Hotelarstwo 5: 55-93.

Milewska M., Włodarczyk B. 2005. Historia rozwoju hotelarstwa w regionie łódzkim. Turystyka i Hotelarstwo 7: 133-166.

Słoniewski M. 2012. Prezydencka Spała. MAX s.c. Jolanta i Michał Słoniewscy, Spała.

Słoniewski M., Czestnych S. 2014. Pałac i ludzie. Historia rezydencji myśliwskiej w Spale 1885–1945. MAX s.c. Jolanta i Michał Słoniewscy, Spała.

Stefański K. 1991. Miasta-ogrody i kolonie letniskowe w strefie podmiejskiej aglomeracji łódzkiej w latach 1925–1939. Zeszyty Naukowe PŁ 553, seria: Budownictwo 42.

Stejskał J. 1992. Podmiejskie rezydencje burżuazji łódzkiej i ich funkcje wypoczynkowe dawniej i obecnie. Turyzm 2(2): 25-44.

Szkup R. 2003. Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi. Wyd. UŁ, Łódź.

Śledzińska J. 2009. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w kultywowaniu szlaków polskości na terenie województwa łódzkiego. W: Wzajemne przenikanie kultur w regionie łódzkim a nowe możliwości ruchu krajoznawczego. VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego – Olsztyn 2010, Sejmik Przedkongresowy, Łódź–Pabianice–Zgierz: 37-56.

Wiluś R. 1997. Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa. ŁTN, Łódź.

Wojciechowska J. 1998. Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych. ŁTN, Łódź.

Wojciechowska J. 2018. Agroturystyka. Signum turystyki i obszarów wiejskich. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Włodarczyk B. 1999. Przemiany form aktywności turystycznej – przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej. ŁTN, Łódź.

Włodarczyk B. 2009. Przestrzeń turystyczna – istota koncepcje, determinanty rozwoju. Wyd. UŁ, Łódź.

Opublikowane
2019-12-22
Dział
Artykuły