On Sense and Oneself. Tale in the Hermeneutic Interpretation of the Art of Joseph Beuys, Zbigniew Warpechowski and Mirosław Bałka

Keywords: sense, identity, hermeneutics, tale, performance, installation, poetics

Abstract

The article begins with the hermeneutical assumption that a response to the “call” of sense to discover it in the world and a statement finding the sense of personal identity in the “combination” of stability and changeability can meet in a work of art and its interpretation when the response and the statement are understood as a tale. Examples of such tales, the performative actions of Joseph Beuys who combined private dramatic experiences with recogni­zing himself as a shaman whose mission was to heal societies. Then, Zbigniew Warpechowski’s mission and sacrifice are illustrated in the activities and consistent attitude within a performa­tive and contemporary imitation of Christ and “avant-garde conservatism”. Finally, the paper presents the reflective acceptance of one's own and universal heritage expressed in Mirosław Bałka's installations whose character, poetic and easy to interpret, has hidden meaning (sense). Owing to the art of the abovementioned artists, it is the interpretation of artistic activities under­stood as poetic tales that allows us to discover meaning at the metaphysical level where universal values are found.

Author Biography

Rafał Solewski, Art Studies, Department of Humanities, Pedagogical University in Kraków, Oland

Assistant professor at the Pedagogical University in Cracow, De­partment of Humanities, Chair of Art Studies. Author of the books: Umiar i namięt­ność. Życie i sztuka Janusza Orbitowskiego / Moderation and Passion. The Life and Art of Janusz Orbitowski, Kraków 2019; Wypatrując. Idea człowieczeństwa i hermeneutyka tożsamości osobowej we współczesnych sztukach wizualnych [Watching Out. The Idea of Humanity and Hermeneutics of Personal Identity in Contemporary Visual Arts] (2016); Viatoris. Który pokonuje drogę. Ponowoczesny romantyzm Piotra Jargusza [Viatoris, one who travels the road. Postmodern romanticism of Piotr Jargusz] (2016); Skrytość piękna. Idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku [The Secretiveness of Beauty. Idealism and the Problem of Identity in Visual Arts at the Turn of the 21st Century] (2015); Synteza i wypowiedź. Poezja i filozofia w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku [Synthesis and Utterance. Poetry and Philosophy in Visual Art at the Turn of the 21st Century] (2007); Franciszek Mączyński (1874-1947) krakowski architekt [Franciszek Mączyński (1874-1974). A Cracovian Architect] (2005). He also published numerous articles in “Estetyka i Krytyka”, “Kwartalnik Filozoficzny”, “Art Inquiry”, exhibition catalogues and conference materials.

References

Beuys Joseph, Każdy artystą, translated by Krystyna Krzemień [in:] Współczesna myśl estetyczna. Wybór tekstów, Ryszard Różanowski (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław 1993, pp. 27-31.

Dziamski Grzegorz, Sztuka u progu XXI wieku, Fundacja Humaniora, Poznań 2002.

Gadamer Hans-Georg, Koniec sztuki? Od heglowskiej nauki o przeszłościowym charakterze sztuki do dzisiejszej antysztuki [in:] idem, Dziedzictwo Europy, translated by Andrzej Przyłębski, Spacja, Warszawa 1992, pp. 41-53.

The Gospel of John, https://biblehub.com/niv/john/3.htm (11.06.2020).

How It Is, http://en.wikipedia.org/wiki/How_It_Is (16. 03. 2012).

How to Explain Pictures to a Dead Hare, https://en.wikipedia.org/wiki/How_to_Explain_Pictu¬res_to_a_Dead_Hare (08. 05. 2020).

Każdy chłopiec boi się inaczej, Bożena Czubak interviews Mirosław Bałka, “Magazyn Sztuki”, 1998, no. 3 (19), pp. 16-31.

Jakubowicz Rafał, Obecność, pustka i brak, “Format”, 1999, no. 2-3 (31-32), pp. 21-23.

Koenot Jan, When the Body Speaks Louder than Words. The Image of the Body as a Figure of the Unknown [in:] Fluid Flesh: The Body, Religion and the Visual Arts, Barbara Baert (ed.), Leuven University Press, Leuven 2009, pp. 3-24.

Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak (eds.), Muzeum Sztuki in Lodz, Łódź 2012.

Kuspit Donald, A Critical History of 20th-century Art, http://www.artnet.com/magazineus/featu¬res/kuspit/kuspit8-9-06.asp (08. 06. 2020).

Levi-Strauss David, American Beuys: “I Like America & America Likes Me”, https://nbrokaw.files.wordpress.com/2010/12/american-beuys.pdf (08.05.2020).

Majewska Karolina, Skala. Mirosław Bałka w Tate Modern, “Arteon”, 2009, no. 11 (115), pp. 6-9.

Mennekes, Friedhelm Beuys zu Christus. Eine Position im Gespräch, Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1989.

Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989.

Murzyn Łukasz, Terytorium refleksji. Dziedzictwo i sztuka nieco inaczej [in:] Dziedzictwo i odpo¬wiedź w sztuce współczesnej/Heritage and response in contemporary art, Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stankiewicz, Bernadeta Stano (eds.), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018, pp. 213-232.

Piszę poezje, ale używając formy, Rafał Jakubowicz interviews Mirosław Bałka, “Czas Kultury”, 1998, 6, pp. 94-99.

Ricoeur Paul, O sobie samym jako innym, translated by Bogdan Chałstowski, PWN, Warszawa 2005.

Rojek Paweł, Awangardowy konserwatyzm. Idea polska w późnej nowoczesności, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016.

Stankiewicz Sebastian, Konserwatyzm awangardowy Zbigniewa Warpechowskiego i zasada odtwa¬rzania dziedzictwa [in:] Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej/Heritage and response in con¬temporary art, Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stankiewicz, Bernadeta Stano (eds.), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018, pp. 233-246.

The Storyteller 1986, Tate, http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/jeff-wall/ro¬om-guide/jeff-wall-room-4 (02. 07. 2013).

Stróżewski Władysław, Dialektyka twórczości, PWM, Kraków, 1983.

Stróżewski Władysław, Logos i mythos, in: idem, Logos, wartość, miłość, Kraków 2013, pp. 129-149.

Stróżewski Władysław, Wartości estetyczne i nadestetyczne [in:] idem, Wokół piękna. Szkice z este¬tyki, Universitas, Kraków 2002, pp. 180-205.

Szaman, http://pl.wikipedia.org/wiki/Szaman (01. 03. 2013).

Tisdall Caroline, Art into Society, Society into Art, ICA, London, 1974.

Warpechowski Zbigniew, Konserwatyzm awangardowy, Otwarta Pracownia, Kraków 2014.

Warpechowski Zbigniew, Konserwatyzm awangardowy 2, “Pressje”, 2015, no. 43, pp. 210–213.

Warpechowski Zbigniew, Obywatelstwo dla czystego odczucia Kazimierza Malewicza, https://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/warpechowski-zbigniew-obywatelstwo-dla-czystego-odczucia (20.05.2020).

Warpechowski Zbigniew, Statecznik, BWA, Lublin 2004.

Warpechowski Zbigniew, Zasobnik. Autorski opis trzydziestu lat drogi życia poprzez sztukę perfor¬mance, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998.

Published
2020-12-25