Miejskość jako styl życia, czyli gdzie się podziali nowi mieszczanie?

Słowa kluczowe: nowi mieszczanie, miasto, miejskość, kultura miejska, neoplemiona

Abstrakt

Artykuł opisuje społeczno-kulturowy fenomen, jakim w ostatnich latach zdaje się być rosnąca atrakcyjność kultury miejskiej. Głównym celem tekstu jest odniesienie tego zjawiska do kategorii nowego mieszczaństwa i jej ponowne przemyślenie. Starając się dokonać rewizji tego terminu, szczególną uwagę zwracam na praktykowane miejskie style życia oraz heterogeniczne systemy wartości i sensów nowych mieszczan. Artykuł jest tym samym próbą uchwycenia rytmu życia po miejsku i dotarcia do bogatszego opisu kultury mieszczańskiej dzięki koncentracji na postawach i zachowaniach, na tym, co mieszkańcy myślą, jak interpretują życie w mieście, jak spędzają w nim czas i jak je wartościują. Refleksję nad nowym mieszczaństwem ilustruję wynikami badań własnych oraz koncepcjami socjologicznymi skupiającymi się na typowych dla późnej nowoczesności procesach i zjawiskach.

Bibliografia

Bauman Zygmunt. 1993. „Ponowoczesne wzory osobowe”. Studia Socjologiczne 2: 7–31.

Bauman Zygmunt. 2009. Konsumowanie życia, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bauman Zygmunt. 2013. Kultura jako praxis, tłum. J. Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bell Daniel. 2014. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski. Warszawa: Aletheia.

Błaszczyk Mateusz, Stanisław W. Kłopot, Jacek Pluta. 2010. Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta. Socjologiczne studium konsumpcji na przykładzie Wrocławia. Warszawa: Scholar.

Błaszczyk Mateusz, Michał Cebula. 2016. „Uczestnictwo w kulturze a uczestnictwo w mieście. O kapitałach kulturowych i różnorodności stylów życia mieszkańców dużego miasta”. Studia Socjologiczne 1: 99–126.

Böhme Gernot. 2017. Atmospheric architecture. The aesthetics of felt spaces, trans. A.-Chr. Engels- Schwarzpaul. London, New York: Bloomsbury Academic.

Bokszański Zygmunt. 2007. Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności – raport z badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Boltanski Luc, Ève Chiapello. 1999. Le nouvel esprit du capitalisme. Paryż: Gallimard.

Bourdieu Pierre. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos. Warszawa: Scholar.

Burszta Wojciech, Mirosław Duchowski, Barbara Fatyga, Jacek Nowiński, Mirosław

Pęczak, Elżbieta Anna Sekuła, Tomasz Szlendak. 2009. Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Castells Manuel. 2007. Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chung Chuihua Judy, Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas, Leong Sze Tsung. 2001. The Harvard Design School guide to shopping. Kolonia: Taschen.

Clark Terry Nichols, Lloyd Richard, Wong Kenneth K., Jain Pushpam. 2002. “Amenities drive urban growth”. Journal of Urban Affairs 24(5): 493–515.

Clark Terry Nichols (ed.). 2011. The city as an entertainment machine. Lanham: Lexington Books.

Collins Randal. 2011. Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, tłum. K. Suwada. Kraków: Nomos.

Dymnicka Małgorzata, Paweł Starosta. 2018. „Tożsamość i przynależność do miasta w dobie globalizacji”. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 19(1): 83–100.

Featherstone Mike. 1997. Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, tłum. P. Czapliński, J. Lang. W: Postmodernizm: antologia przekładów, R. Nycz (red.), 299–334. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Florida Richard. 2010. Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Frąckowiak Maciej. 2016. „Miasto z otwartym kodem. W poszukiwaniu sposobów na uspołecznienie przestrzeni publicznych”. Przegląd Socjologiczny 65(1): 49–63.

Galent Marcin, Paweł Kubicki. 2012. “New urban middle class and national identity in Poland”. Polish Sociological Review 3: 385–400.

Gądecki Jacek. 2012. I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Giddens Anthony. 2006. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności,tłum. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hall Stuart. 1996. Introduction: Who needs identity? In: Questions of cultural identity, S. Hall, P. du Gay (eds.), 1–17. London: Sage.

Hammersley Martyn, Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych, tłum. S. Dymczyk. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Jałowiecki Bohdan, Marek S. Szczepański. 2010. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Scholar.

Klekotko Marta. 2014. „Miasta bez charakteru? Polskie miasta w perspektywie «teorii scen»”. Przegląd Socjologiczny 63(1): 171–196.

Krysiński Dawid. 2018. „Nowe mieszczaństwo jako wykluczająca grupa interesu”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 534: 9–20.

Kubicki Paweł. 2011a. „Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie”. Przegląd Socjologiczny 60(2–3): 203–227.

Kubicki Paweł. 2011b. Nowi mieszczanie w nowej Polsce. Raport z badań. Warszawa: Instytut Obywatelski.

Kubicki Paweł. 2016. Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. Kraków: Nomos.

Kubicki Paweł. 2016b. „Polskie ruchy miejskie: polityczne czy kulturowe?”. Przegląd Socjologiczny 2: 65–79.

Latour Bruno. 2010. Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. A. Derra, K. Abriszewski. Kraków: TA iWPN Universitas.

Lefebvre Henri. 2011. The production of space, tłum. D. Nicholson-Smith. Oxford: Wiley- Blackwell.

Lisiecki Stanisław. 2014. Florian Znaniecki i A leksander Wallis. O wartościowaniu przestrzeni w socjologii miasta. W: Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji, K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra (red.), 177–187. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS Uniwersytetu
Adama Mickiewicza.

Maffesoli Michel. 2008. Czas plemion, tłum. M. Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maffesoli Michel. 2012. Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej, tłum. A. Karpowicz. Warszawa: Nomos.

Majer Andrzej. 2014. Odrodzenie miast. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Scholar.

Majer Andrzej. 2015. Mikropolis. Socjologia miasta osobistego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Opublikowane
2020-08-14
Dział
Artykuły