Dywersyfikacja a wysokość dochodów własnych bieżących w powiatach grodzkich i ziemskich

  • Marcin Będzieszak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza https://orcid.org/0000-0003-3167-6356
Słowa kluczowe: finanse samorządowe, dywersyfikacja dochodów, opłaty publiczne, powiaty

Abstrakt

Przedmiot badań: Jednostki samorządu terytorialnego w swojej działalności realizują politykę dochodową, którą obserwować należy pod kątem efektywniejszego wykorzystywania niepodat­kowych źródeł dochodów, takich jak opłaty czy dochody z majątku, lub wprowadzania nowych. W samorządach można w związku z tym zaobserwować efekt dywersyfikacji dochodów.

Cel badawczy: Celem badania było określenie siły wpływu dywersyfikacji, z uwzględnieniem innych czynników ekonomicznych, na wysokość dochodów własnych bieżących per capita w po­wiatach ziemskich i grodzkich w Polsce.

Metoda badawcza: By zrealizować cel wykorzystano analizę panelową, odrębnie dla wszyst­kich powiatów ziemskich i grodzkich. Estymacji wyników dokonano przy wykorzystaniu dwóch metod: metody najmniejszych kwadratów oraz analizy panelowej o ustalonych efektach. Dywer­syfikacja dochodów własnych bieżących mierzona była z pomocą wskaźnika indeks Hirsha-Her­findahla.

Wyniki: Przeprowadzone badanie potwierdza hipotezę o ujemnej zależności dochodów własnych bieżących per capita od indeksu HHI, tj. wraz ze wzrostem stopnia dywersyfikacji dochodów własnych bieżących ich wysokość per capita wzrasta. Wzrost ten wynosi 301–403 zł w powiatach grodzkich oraz mniej niż 17 zł w powiatach ziemskich, przy spadku indeksu HHI o 0,1. Dodat­kowo czynnikami w sposób istotny i jednoznaczny wpływającymi na wysokość dochodów wła­snych bieżących są: wysokość wynagrodzeń oraz liczba przedsiębiorstw działających na terenie powiatów – w obu przypadkach wpływ jest pozytywny.

Bibliografia

Afonso W.B., Lost and found tax dollars: the impact of local option sales taxes on property taxes and own source revenue, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Fall 2015/27 (3).

Afonso W.B., Revenue Portfolio and Expenditures: An Examination of the Volatility of Tax Revenue and Expenditure Patterns during the Great Recession, International Journal of Public Administration 2017/40:10.

Carroll D.A., Are state governments prepared for fiscal crises? A look at revenue diversification during the 1990s, Public Finance Review 2005/33 (5).

Chernick H., Langley A., Reschovsky A., Revenue diversification and the financing of large American central cities, Public Finance and Management 2011/11 (2).

Galiński P., Stabilność dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, Zarządzanie i Finanse 2015/4.

Hendrick R., Revenue diversification: Fiscal illusion or flexible financial management, Public Budgeting & Finance 2002/22 (4).

Jordan M.M., Wagner G.A., Revenue diversification in Arkansas cities: The budgetary and tax effort impacts, Public Budgeting & Finance 2008/28 (3).

Kim Y., Limits of Property Taxes and Charges: City Revenue Structures After the Great Recession, Urban Affairs Review 2019/55 (1).

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2004, Warszawa 2005, https://rio.gov.pl/108/31/dzialalnosc-inwestycyjna-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-latach-1999-2004.html, stan na 10.12.2019 r.

Markowitz H., Portfolio selection, The Journal of Finance 1952/7.1.

Ministerstwo Finansów, Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, Warszawa 2019.

Musgrave R.A., Who Should Tax, Where, and What?, w: Charles E. McLure, Jr. (red.), Tax Assignment in Federal Countries, Centre for Research on Federal Financial Relations, Australian National University, Canberra 1983.

Schunk D., Porca S., State-local revenue diversification, stability, and growth: Time series evidence, The Review of Regional Studies 2005/35 (3).

Stocker F.D., Diversification of the local revenue system: income and sales taxes, user charges, federal grants, National Tax Journal 1976/29; ABI/INFORM Complete.

Swianiewicz P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium, Warszawa 2011.

Opublikowane
2021-08-28
Dział
Artykuły - EKONOMIA