Czy zachęty inwestycyjne mają znaczenie dla wyboru lokalizacji przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym? Przypadek województwa łódzkiego

Słowa kluczowe: zagraniczne inwestycje bezpośrednie, zachęty inwestycyjne, przedsiębiorstwo międzynarodowe, województwo łódzkie

Abstrakt

Przedmiot badań: Każdy kraj lub region na świecie, którego sytuacja gospodarcza i polityczna jest relatywnie stabilna i przewidywalna, może stać się atrakcyjną lokalizacją dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Niemniej jednak niektóre państwa radzą sobie lepiej niż inne w przyciąganiu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Próbując wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, autor przyj­rzał się bliżej zachętom inwestycyjnym.

Cel badawczy: Władze krajowe, regionalne i lokalne wraz z instytucjami otoczenia biznesu od­grywają istotną rolę w przyciąganiu (i utrzymaniu) inwestorów zagranicznych. Są one wyposa­żone w instrumenty polityki gospodarczej, które mogą stać się atrakcyjną zachętą dla przedsię­biorstw międzynarodowych poszukujących korzystnych lokalizacji. Badanie ma na celu ocenę roli, jaką instrumenty kraju przyjmującego odgrywają w decyzjach lokalizacyjnych przedsię­biorstw z kapitałem zagranicznym.

Metoda badawcza: Wykorzystano wyniki ankiety przeprowadzonej przez autora wśród inwesto­rów zagranicznych zlokalizowanych w województwie łódzkim. Badanie przeprowadzono metodą ilościową PAPI (Pen And Paper Personal Interview). Przeanalizowano rozkłady oraz inne miary statyczne odpowiedzi udzielonych przez menedżerów przedsiębiorstw międzynarodowych.

Wyniki: Szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych oferowanych inwestorom zagranicznym można podzielić na kilka grup o różnym znaczeniu. W badaniu większość respondentów zadeklarowała, że dostępność programów pomocy publicznej nie była głównym czynnikiem wpływającym na ich decyzje lokalizacyjne, motywowane przede wszystkim czynnikami kosztowymi. Także dostępne badania nie dostarczają wystarczających dowodów, aby dokonać jednoznacznej oceny skutecz­ności zachęt inwestycyjnych w przyciąganiu (i utrzymywaniu) ZIB. Niemniej jednak większość z nich pozwala wnioskować, że zachęty mają drugorzędne znaczenie dla decyzji lokalizacyjnych przedsiębiorstw międzynarodowych.

Bibliografia

Aggarwal A., Social and Economic Impact of SEZs in India, Oxford University Press, Oxford, 2012.

Alfaro L., Charlton A., Intra-industry Foreign Direct Investment, American Economic Review, American Economic Association 2009/99 (5), pp. 2096–2119.

Allen N.J., Morisset J., Pirnia N., Wells L.T., Using Tax Incentives to Compete for Foreign Investment – Are They Worth the Cost?, FIAS Occasional Paper 2001/15, Foreign Investment Advisory Service, Washington DC.

Alsan M., Bloom D., Canning D., The Effect of Population Health on Foreign Direct Investment, NBER Working Paper 2006/10596.

Andersen M.R., Kett B.R., von Uexkull E., Corporate Tax Incentives and FDI in Developing Countries, Global Investment Competitiveness Report 2017/2018, 2017, https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1175-3.

Asiedu E., Foreign Direct Investment in Africa: The Role of Natural Resources, Market Size, Government Policy, Institutions and Political Instability, World Economy 2006/29 (1), pp. 63–77.

Asiedu E., On the Determinants of FDI to Developing Countries: Is Africa Different, World Development 2001/30 (1), pp. 107–119.

Azémar C., Desbordes R., Short-run Strategies for Attracting Foreign Direct Investment, World Economy 2010/33 (7), pp. 928–957.

Bartels F.L., Napolitano F., Tissi N.E., FDI in Sub-Saharan Africa: A Longitudinal Perspective on Location Specific Factors (2003–2010), International Business Review 2014/23, pp. 516–529.

Bellak Ch., Leibrecht M., Some Further Evidence on the Role of Effective Corporate Income Taxes as a Determinants of Foreign Direct Investment in Central and East European Countries, 2007, Proceedings of the Annual Conference on Taxation, National Tax Association, Washington DC.

Black D., Hoyt W., Bidding for Firms, American Economic Review 1989/79 (5), pp. 1249–1256.

Blanc-Brude F., Cookson G., Piesse J., Strange R., The FDI Location Decision: Distance and the Effects of Spatial Dependence, International Business Review 2014/23 (4), pp. 797–810.

Bond E.W., Samuelson L., Tax Holidays as Signals, American Economic Review 1986/76 (4), pp. 820–826.

Cantwell J., Narula R., The Eclectic Paradigm in the Global Economy, International Journal of the Economics of Business 2001/8 (2), pp. 155–172.

Cass F., Attracting FDI to Transition Countries: The Use of Incentives and Promotion Agencies, Transnational Corporations, August 2007/16 (2), pp. 77–122.

Caves R.E., International Corporations: Industrial Economics of Foreign Investment, Economica 1971/38 (149), pp. 1–27.

Cheng L.K., Kwan Y.K., What Are the Determinants of the Location of Foreign Direct Investment? The Chinese Experience, Journal of International Economics 2000/51 (2), pp. 379–400.

Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Corden W.M., Trade Policy and Welfare, Clarendon Press, Oxford 1997.

Demir F., Duan Y., Bilateral FDI Flows, Productivity Growth, and Convergence: The North vs. The South, World Development 2018/101 (C), pp. 235–249.

Dunning J.H., The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production Past, Present and Future, International Journal of the Economics of Business 2001/8, pp. 173–190.

Dunning J.H., Lundan S.M., Theories of foreign direct investment, in: J.H. Dunning, S.M. Lundan (org.), Multinational Enterprises and the Global Economy, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2008, pp. 79–115.

Faeth I., Determinants of Foreign Direct Investment – a Tale of Nine Theoretical Models, Journal of Economic Surveys 2009/23 (1), pp. 165–196.

Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, transl. M. Zagrodzki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Francis J., Zheng C., Mukherji A., An Institutional Perspective on Foreign Direct Investment: A Multi-level Framework, Management International Review 2009/49 (5), pp. 565–583.

Freund C., Moran T.H., Multinational Investors as Export Superstars: How Emerging-Market

Governments Can Reshape Comparative Advantage, Peterson Institute for International Economics Working Paper 2017/17–1.

Guagliano C., Riela S., Do Special Economic Areas Matter in Attracting FDI? Evidence From Poland, Hungary and Czech Republic, Working Paper ISLA 2005/21, Milano.

Harding T., Javorcik B.S., Roll out the Red Carpet and They Will Come: Investment Promotion and FDI Inflows, The Economic Journal 2011/121, pp. 1445–1476.

Head K., Ries J., Inter-city Competition for Foreign Investment: Static and Dynamic Effects of China’s Incentive Areas, Journal of Urban Economics 1996/40 (1), pp. 38–60.

Helpman E., A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations, The Journal of Political Economy 1984/92 (3), pp. 451–471.

Helpman E., Melitz M.J., Yeaple S.R., Export Versus FDI with Heterogeneous Firms, American Economic Review 2004/94 (1), pp. 300–316.

Hill C., Foreign Direct Investment, in: Ch. Hill (org.), International Business: Competing in the Global Marketplace, MacGraw-Hill, New York 2007, pp. 236–261.

Hymer S., The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, Massachusetts Institute of Technology: MIT Press, Cambridge 1960.

James S., Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications, ICAS of the World Bank Group 2009.

James S., Tax and Non-Tax Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications, World Bank Investment Climate Advisory Services, September 2013.

James S., Van Parys S., The Effectiveness of Tax Incentives in Attracting Investment: Panel Data Evidence from the CFA Franc Zone, International Tax and Public Finance 2010/17 (4), pp. 400–429.

Javorcik B., Spatareanu M., To Share or Not to Share: Does Local Participation Matter for Spillovers from Foreign Direct Investment?, Journal of Development Economics 2008/85/1–2, pp. 194–217.

Jensen C., Winiarczyk M., Special Economic Zones – 20 Years Later, CASE Research Paper 2014/467, Warsaw.

Johnson L., Toledano P., (lead authors) oraz van den Berghe D., Coleman N., Cordes K., James S., Jedlicka H., Krakoff C., Mandelbaum J., Nimac I.A., van der Schoor L., Strauss I., Tavares-Lehmann A.T., Thomas K., Background paper for the Eighth Columbia International Investment Conference on Investment Incentives: The good, the bad and the ugly. Assesing the costs, benefits and options for policy reform, Vale Columbia Center on Suistanable International Investment, Columbia University, 2013.

Jones J., Agglomeration Economies and the Location of Foreign Direct Investment: A Meta-Analysis, Journal of Regional Science, November 2017/57/5, pp. 731–757.

Karaszewski W., Jaworek M., Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Procesie Internacjonalizacji Polskich Przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 2016/7, pp. 13–20.

Kindleberger C., American Business Abroad, Yale: University Press, New Haven, CT, 1969.

Klemm A., Van Parys S., Empirical Evidence on the Effects of Tax Incentives, International Tax and Public Finance 2012/19 (3), pp. 393–423.

Larsson Ch., Venkatesh S., The Importance of Government Incentives Relative to Economic Fundamentals: The Case of Software Industry in Thailand, Asian Economic Bulletin 2010/ 27 (3), pp. 312–329.

Lundan S.M., What Are Ownership Advantages?, Multinational Business Review 2010/18 (2), pp. 51–70.

Mac-Dermott R., Mornah D., The Role of Culture in Foreign Direct Investment and Trade: Expectations from the GLOBE Dimensions of Culture, Open Journal of Business and Management 2015/3, pp. 63–74.

Marinov M., Marinova S. (eds.), Impacts of Emerging Economies and Firms on International Business, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012.

Markusen J.R., Multinationals, Multi-Plant Economies and the Gain from Trade, Journal of International Economics 1984/16, pp. 205–216.

Markusen J., Venables A., The Theory of Endowment, Intra-industry and Multi-national Trade, Journal of International Economics 2000/52 (2), pp. 209–234.

Meyer K.E., Nguyen H.V., Foreign investment strategies and subnational institutions in emerging markets: Evidence from Vietnam, Journal of Management Studies 2005/42 (1), pp. 63–93.

Moran T.H., How Does FDI Affect Host Country Development? Using Industry Case Studies to Make Reliable Generalizations, in: T. Moran, E. Graham, M. Blomström (eds.), Does Foreign Direct Investment Promote Development?, Center for Global Development, Washington, DC. 2005, pp. 281–313.

Morisset J., Pirnia N., How Tax Policy and Tax Incentives Affect Foreign Direct Investment: A Review, Policy Research Working Paper 2509, World Bank and International Finance Corporation, Foreign Investment Advisory Service, Washington, D.C. 2000.

Nene M., Pasholli A., Financial Incentives and Their Impact For Attracting FDI Survey With Foreign Investitures in Albania, Journal Of Knowledge Management, Economics and Information Technology 2011/7, pp. 1–14.

Nielsen B.B., Asmussen C.G., Weatherall C., The Location Choice of Foreign Direct Investments: Empirical Evidence and Methodological Challenges, Journal of World Business 2017/52/1, pp. 62–82.

Obłój K., Wąsowska A., Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia polskich firm giełdowych, WWSZiP, Warszawa 2010.

Oman C., Policy Competition for Foreign Direct Investment: A study of Competition among Governments to Attract FDI, Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development 2000.

Owczarczuk M., Government Incentives and FDI Inflow Into R&D – The Case Of Visegrad Countries, Entrepreneurial Business and Economics Review 2013/1 (2), pp. 73–86. Peng M., Institutions, Cultures and Ethics, in: M. Peng (org.), Global Strategic Management, South-Western Cengage Learning, Cincinnati 2009, pp. 90–122.

Strange R., Filatotchev I., Lien Y.C. Piesse, J., Insider Control and the FDI Location Decision. Evidence from Firms Investing in an Emerging Market, Management International Review 2009/49 (4), pp. 433–454.

Tavares-Lehmann T.A., Toledano P., Johnson L., Sachs L. (eds.), Rethinking Investment Incentives.

Trends and Policy Options, Columbia University Press, New York 2016.

Tuomi K., Review of Investment Incentives. Best Practice in Attracting Investment, Working Paper No F-41003-ZMB-1, International Growth Centre, London School of Economics and Political Science, London 2012, pp. 1–24.

Van Parys S., The effectiveness of tax incentives in attracting investment: evidence from developing countries, Reflets et perspectives de la vie économique 2012/3/LI, pp. 129–141.

Vernon R., The Product Cycle Hypothesis in a New International Environment, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 1979/41 (4), pp. 255–267.

World Investment Report, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), New York, Geneva 2010–2020.

Yeaple S.R., The Role of Skill Endowments in the Structure of U.S. outward Foreign Direct Investment, The Review of Economics and Statistics 2003/85 (3), pp. 726–734.

Opublikowane
2021-08-28
Dział
Artykuły - EKONOMIA