Aplikacje wspomagające zarządzanie finansami osobistymi – perspektywa edukacji finansowej studentów

Słowa kluczowe: aplikacje Personal Finance Management, nowoczesne technologie finansowe, COVID-19

Abstrakt

Przedmiot badań: Nowe trendy w ofertach instytucji finansowych oraz zmiana zachowań konsumenckich, szczególnie w okresie społecznej izolacji i kwarantanny wywołanej pandemią koronawirusa COVID-19, stają się wyzwaniem dla banków, podmiotów trzecich (ang. Third Part Providers) w środowisku internetowym i mobilnym oraz firm technologicznych. Artykuł poświęcony jest analizie zachowań przedstawicieli młodego pokolenia – studentów Uniwersy­tetu Ekonomicznego w Poznaniu – w obszarze aplikacji wspomagających proces zarządzania finansami osobistymi.

Cel badawczy: Celem artykułu jest ocena funkcjonalności, niezawodności i użyteczności aplika­cji PFM przez młode pokolenie jako elementu ich edukacji finansowej.

Metoda badawcza: W opracowaniu przedstawiono postawy studentów wobec aplikacji finanso­wych, wskazując na ich potrzeby oraz praktyczność wykorzystania aplikacji, szczególnie w okre­sie społecznej izolacji, pracy zdalnej wynikającej z COVID-19. Wykorzystano metodę ankietyza­cji CAWI poprzedzoną testowaniem aplikacji przez studentów.

Wyniki: Wyniki badania wskazują na bardzo dużą popularność aplikacji finansowych, które ofe­rowane są przez instytucje niebędące bankami. Ponadto, okres pandemii uwypuklił luki technicz­ne i merytoryczne w aplikacjach, jak m.in.: konieczność aktualizacji funkcji w zakresie zdalnego kontaktu z użytkownikiem w obszarze bieżących rozliczeń i płatności, porad i bieżącego kontaktu z konsultantem oraz zdalnej pomocy w formalnościach w zakresie kredytów i depozytów. Zda­niem badanych aplikacje PFM wspomogły proces zarządzania finansami i gromadzenia oszczęd­ności, co miało dla nich walor podnoszący wiedzę ekonomiczno-finansową oraz umiejętności finansowe.

Bibliografia

Barembruch A., Bankowość detaliczna a nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi, Zarządzanie i Finanse 2013/11/2/1.

Bogacka-Kisiel E., Finanse osobiste. Zachowania – Produkty – Strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2011.

Fatuła D., Elementy kultury bezpieczeństwa a zachowania klientów instytucji finansowych, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018/4.

Financial education and youth, OECD, https://www.oecd.org/finance/financial-education-andyouth.htm; stan na 8.06.2020 r.

Gafrikova V., Szczesny W., Odrzygóźdź Z., Online personal finance management applications, Information Systems in Management 2015/4/1.

ISO 9126: International Organization for Standardization. (1991). ISO/IEC IS 9126: Information Technology – Software Product Evaluation – Quality Characteristics and Guide Lines for Their Use, Genewa 1991.

Kaczmarek M., Bankowość internetowa rozwinie się, bo… #zostańwdomu, Obserwator Finansowy, (2020), https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/bankowosc-internetowa-przyspieszy-i-rozwinie-sie-bo-zostanwdomu/; stan na 29.05.2020 r.

Kisiel M., Perspektywy rozwoju bankowych aplikacji PFM w kontekście wdrożenia dyrektywy

PSD2, w: M. Maciejasz-Świątkiewicz, J. Karwowski (red.), Ekonomia. Finanse. Bankowość.

Księga Jubileuszowa Profesor Ewy Bobackiej-Kisiel, Wydawnictwo UE Wrocław, Wrocław 2016.

Macierzyński M., Aplikacje do zarządzania domowymi finansami mają w Polsce małe szanse na sukces?, (2009), https://prnews.pl/aplikacje-do-zarzadzania-domowymi-finansami-maja-wpolsce-male-szanse-na-sukces-49580; stan na 29.05.2020 r.

Milic-Czerniak R. (red.), Finanse osobiste. Kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje, Difin, Warszawa 2016.

Musiał M., Efektywność gospodarowania finansami osobistymi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018.

Musiał M., Zastosowanie instrumentów zarządzania finansami osobistymi w polskich gospodarstwach domowych, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 2015/3/4.

Nielsen J., Usability 101: Introduction to Usability, (2012), https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/; stan na 27.05.2020 r.

OECD (2017), PISA 2015 Results (Volume IV): Students’ Financial Literacy, PISA, OECD Publishing,

Paris. https://doi.org/10.1787/9789264270282-en

PISA, https://pisa.ibe.edu.pl/wyniki-pisa-2018/; stan na 5.11.2020 r.

PSD2, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w Rady UE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, (2015), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366; stan na 5.11.2020 r.

Samsel A., Planowanie jako element zarządzania budżetem gospodarstw domowych, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2019/1 (31).

Szpringer W., Fin-Tech – nowe zjawisko na rynku usług finansowych, e-mentor 2016/2 (64).

Waliszewski K., Model doradztwa w obszarze finansów osobistych na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.

Zborowski M., Łuczak K., Propozycja doboru składowych struktury kryteriów oceny jakości aplikacji mobilnych na przykładzie wybranych bankowych aplikacji mobilnych w Polsce, Annales H – Oeconomia 2016, s. 1–20. https://doi.org/10.17951/h.2016.50.2.183.

Ziemba E., Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005.

Opublikowane
2021-08-28
Dział
Artykuły - EKONOMIA