Wzajemne uznawanie kolejowych regulacji technicznych w umowach Unii Europejskiej o wolnym handlu

Słowa kluczowe: transport kolejowy, techniczne bariery w handlu, ocena zgodności, przemysł zaopatrzenia kolei

Abstrakt

Przedmiot badań: Podczas gdy liczba barier technicznych w handlu rośnie, ostatnie badanie na temat konkurencyjności przemysłu zaopatrzenia kolei, zlecone przez Komisję Europejską, pokazuje rosnące znaczenie dostępu do rynków zagranicznych dla europejskich producentów taboru i urzą­dzeń kolejowych. Dotyczy to także producentów krajowych, którzy w ostatnich latach weszli na zagraniczne rynki. Dodatkowo, coraz mocniejsza jest presja konkurencyjna ze strony producentów azjatyckich, co potwierdzają dążenia konsolidacyjne w Europie. Jednym z istotnych narzędzi libe­ralizacji handlu, które może zapewnić większą dostępność rynków zbytu, jest wzajemne uznawanie.

Cel badawczy: Autor zmierza do ustalenia, czy wzajemne uznawanie jest stosowane w europej­skiej polityce handlowej odnośnie do kolejowych regulacji technicznych, oraz jakie są przesłanki i warunki niezbędne do jego zastosowania. Analiza zmierza do sformułowania wskazówek od­nośnie do zastosowania mechanizmów wzajemnego uznawania w negocjowanych obecnie umo­wach handlowych.

Metoda badawcza: Porównane zostaje wzajemne uznawanie w prawie Unii Europejskiej i na podstawie Porozumienia w sprawie Barier Technicznych w Handlu. Przeanalizowane ponadto zostają umowy handlowe zawarte pomiędzy Unią oraz czterema państwami będącymi istotnymi eksporterami wyrobów kolejowych.

Wyniki: Wzajemne uznawanie odnośnie do regulacji kolejowych nie jest stosowane w umo­wach handlowych zawieranych przez Unię Europejską. Częściej państwa trzecie zobowiązują się do dostosowania do regulacji unijnych, jednocześnie udostępniając swój rynek producentom ze wspólnoty. Autor proponuje bazowanie w przyszłych umowach handlowych na postanowie­niach umowy CETA w celu zapewnienia skutecznych mechanizmów wzajemnego uznawania. Postanowienia te przewidują szczegółowe procedury oceny konkretnych wymagań technicznych i obowiązki informowania o ich zmianach.

Bibliografia

Dyrektywa 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.06.2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 z 18.07.2008, s. 1).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z 11.05.2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016 r., s. 44).

Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (Dz. Urz. UE L 11 z 14.01.2017 r., s. 23).

Nota dotycząca tymczasowego stosowania Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (Dz. Urz. UE L 238 z 16.11.2017 r., s. 9).

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz. Urz. UE L 001 z 3.01.1994 r., s. 3).

Porozumienie w sprawie Barier Technicznych w Handlu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/515 z 19.03.2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019 r., s. 1).

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47).

Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu (1994 r.).

Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie drogowego i kolejowego przewozu rzeczy z 2.05.1992 roku (Dz. Urz. UE L 373 z 21.12.1992 r., s. 28).

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób (Dz. Urz. UE L 114 z 30.04.2002 r., s. 91).

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności (Dz. Urz. UE L 114 z 30.04.2002 r., s. 369).

Umowa o partnerstwie ekonomicznym między Unią Europejską a Japonią (Dz. Urz. UE L 330 z 27.12.2018 r., s. 3).

Wyrok TS z 28.01.1986 r., C 188/84, Komisja przeciwko Francji, ECLI:EU:C:1986:43.

Wyrok TS z 9.05.1985 r., 21/84, Komisja v. Francja, ECLI:EU:C:1985:184.

Decyzja Komisji z 6.02.2019 r. uznająca koncentrację za niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.8677 – Siemens/Alstom) (C(2019) 921).

Decyzja Rady nr 6053/19 z 9 kwietnia 2019 r. o rozpoczęciu negocjacji w sprawie oceny zgodności i odnośne wytycznych negocjacyjnych.

Dokument roboczy Komisji Europejskiej z 28.09.2001 r., Implementing policy for External Trade in the Fields of Standards and Conformity Assessment: A Toolbox of Instruments, SEC(2001)1579.

Dokument roboczy Komisji Europejskiej z 25.08.2004 r. w sprawie umowy w sprawie oceny zgodności i wzajemnej akceptacji produktów przemysłowych (SEC(2004)1071).

Komisja Europejska, Raport z 15 rundy negocjacyjnej umowy EPA/FTA pomiędzy Unią Europejską a Japonią, która odbyła się w Brukseli 29.02.–4.03.2016 r.

Komunikat interpretacyjny Komisji z 4.11.2003 r. w sprawie dostępu produktów do rynków innych państw członkowskich: praktyczne zastosowanie wzajemnego uznawania (Dz. Urz. UE C 265 z 4.11.2003 r., s. 2).

Komunikat Komisji z 24.07.2019 r. Wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich (COM (2019) 5494).

Raport grupy eksperckiej o konkurencyjności europejskiego przemysłu zaopatrzenia kolei, wrzesień 2019 r.

Raport końcowy panelu WTO nr WT/DS499/R z 30.06.2018 r.

Raport sporządzony przez LSE Enterprise na zlecenie Komisji Europejskiej, Trade Sustainability Impact Assessment of the FTA between the European Union and Japan, 2015 r.

Raport z 16 rundy negocjacyjnej umowy EPA/FTA pomiędzy Unią Europejską a Japonią, która odbyła się w Tokio 11.–20.04.2016 r.

Raport ze spotkania komitetu ds. Handlu Towarami, które odbyło się 29.11.2018 r.

Rekomendacje Okrągłego Stołu Biznesu Unii Europejskiej i Japonii do Przywódców Unii Europejskiej i Japonii, Tokio, 20.04.2018 r.

Rekomendacje Okrągłego Stołu Biznesu Unii Europejskiej i Japonii do Przywódców Unii Europejskiej i Japonii, Tokio, 15.05.2019 r.

Światowa Organizacja Handlu, World Trade Report 2012, Trade and Public Policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st century, 2013 r.

Światowa Organizacja Handlu, The WTO Agreement Series, Technical Barriers to Trade, 2014.

UNIFE Annual Report 2018.

UNIFE World Rail Market Study 2018.

WTO/OECD, Facilitating trade through regulatory cooperation The case of the WTO’s TBT/SPS Agreements and Committees, 2019.

Busche A., How does the community wish to revitalise its railways?, Intereconomics 2014/39/4, Heidelberg.

Cambien N., Mutual Recognition and Mutual Trust in the Internal Market, European Papers 2017/II/1.

Di Pietrantonio L., Pelkmans J., The Economics of EU Railway Reform, Bruges European Economic Policy Briefings, September 2004/8.

Felbermeyr G., Kimura F., Okubo T., Steininger M., Yalcin E., On the economics of an EU – Japan Trade Agreement, 2017.

Górka M., Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

Graff M., Przemysł taboru szynowego w Polsce, Technika Transportu Szynowego 2017/9.

Groussot X., Thor Petrusson G., Wanander H., Regulatory Trust in EU Free Movement Law: Adopting the Level of Protection of the Other?, European Papers 2016/1/3.

Hanns G.H., The Japan-EU Economic Partnership Agreement – economic Potentials and Policy Perspectives, Asia Europe Journal 2018/16/4.

Hoekman B., Trade Agreements and International Regulatory Cooperation in Supply Chain World, EUI Working Paper RSCAS 2015/4.

Holvad T., Mutual recognition, standards and interoperability, w: M. Finger, P. Messulam (eds.), Rail Economics, Policy and Regulation in Europe, 2015.

Howse R., Tuerk E., The WTO Impact on Internal Regulations: A Case Study of the Canada–EC Asbestos Dispute, w: G. de Burca, J. Scott (eds.), The EU and the WTO Legal and Constitu¬tional Issues, Oxford 2001.

Maduro M.P., So close and yet so far: the paradoxes of mutual recognition, Journal of European Public Policy 2007.

Mazur G., Interesy ofensywne unijnych przedsiębiorstw w kontekście negocjowanej umowy o strefie wolnego handlu UE – Japonia, Unia Europejska.pl 2016/3 (238).

Pelkmans J., Mutual Recognition: Economic and Regulatory logic in Goods and Services, Bruges European Economic Research Papers 2012/24.

Pelkmans J., Mutual Recognition: rationale, logic and application in the EU internal goods market, referat wygłoszony na XII Sympozjum Travemuender, 2010 r.: emle-hamburg.de/_data/ Pelkmans.pdf; stan na 16.11.2019 r., s. 2.

Struck C., Product Regulations and Standards in WTO Law, Zuidpoolsingel, November 2013.

Suzuki H., The new politics of trade: EU – Japan, Journal of European Integration 2017/39/7.

Trebilcock M.R., Howse R., The Regulation of International Trade, New York 2005.

Veggeland F., Elvestad C., Equivalence and Mutual Recognition in Trade Arrangements Re¬levance for the WTO and the Codex Alimentarius Commission, Oslo, November 2004.

Wright K., Webb D., Future Trade with the EU: Mutual recognition, House of Commons Brie¬fing Paper 2018/8384.

http://www.unife.org/index.php?option=com_news&view=news&id=116-third-eu-japan-industrial-dialogue-on-railways-highlights-the-way-forward-for-fta-negotiations

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155719.pdf

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157929.htm

Opublikowane
2020-06-01
Dział
Artykuły - PRAWO