Wyłączenie pracownika na podstawie art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej

Słowa kluczowe: decyzja administracyjna, wyłączenie, bezstronność postępowania

Abstrakt

Przedmiot badań: Autorka uczyniła przedmiotem badań instytucję wyłączenia pracownika w postępowaniu jurysdykcyjnym (ogólnym i podatkowym) w sytuacji, gdy pracownik organu brał wcześniej udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. Przesłankę wyłączenia pracownika w ta­kich przypadkach formułuje art. 24 § 1 pkt 5 Kpa oraz art. 130 § 1 pkt 6 Op. Spośród wszystkich podstaw wyłączenia pracownika analizowana przesłanka wywołuje najwięcej wątpliwości oraz sporów w judykaturze i piśmiennictwie.

Cel badawczy: Zasadnicza wątpliwość, na którą autorka poszukuje odpowiedzi, sprowadza się do pytania: czy w świetle art. 24 § 1 pkt 5 Kpa oraz art. 130 § 1 pkt 6 Op. pracownik organu administracji publicznej I instancji podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której organ II instancji uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpa­trzenia organowi I instancji, bądź też czy podlega on wyłączeniu po uchyleniu decyzji przez WSA i przekazaniu przez sąd sprawy do ponownego rozpoznania organowi administracji? Analizowa­ny problem ma istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki stosowania prawa. Konsekwencje prawne wydania decyzji administracyjnej przez pracownika podlegającego wyłączeniu są daleko idące. Prowadzą one do uchylenia decyzji w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez WSA bądź wzruszenia decyzji w trybie nadzwyczajnym wznowienia postępowania.

Metoda badawcza: W pracy zastosowano metodę dogmatyczną oraz (posiłkowo) komparaty­styczną, a także historyczną oraz socjologiczną.1

Wnioski: Przeprowadzone w pracy rozważania prowadzą do konkluzji, że wyłączenie pracowni­ka na podstawie art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej powinno mieć miejsce w każdym przypadku, gdy sprawa ponownie trafia do danego organu po uchyleniu jego decyzji przez organ odwoławczy bądź sąd administracyjny.

Bibliografia

Rozporządzenie (z mocą ustawy) Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem (Dz.U. z 1928 r., nr 36, poz. 341).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r., nr 6, poz. 18).

Chróścielewski W., w: W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, A. Krawczyk, J. Wegner, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. naukowa W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, Wolters Kluwer Warszawa 2019, s. 191–206.

Festinger L., Teoria dysonansu poznawczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Groves M., Lee H.P., Australian Administrative Law, Fundamentals, Principles and Doctrines, first published, Cambridge 2007, s. 316–329.

Kmieciak Z., Europejskie standardy prawa i postępowania administracyjnego a ustalenia orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, RPEiS 1998/1, s. 51–60.

Kmieciak Z., Niezależność i bezstronność orzekania jako wartość procedury administracyjnej, w: J. Sienawska (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, Municipium 2009, s. 103–109.

Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Lexis Nexis, Warszawa 2009.

Kmieciak Z., O ułomności regulacji prawnej wyłączenia pracownika, organu i członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu administracyjnym (załatwienia sprawy), Państwo i Prawo 2013/11, s. 17–32.

Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Szewczyk E., Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym, BECK, Warszawa 2018.

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I, PWN, Warszawa 1988.

Wyrok NSA z 18 marca 2009 r., I OSK 1507/08 – CBOSA.

Wyrok WSA w Krakowie z 17 lutego 2011 r., I SA/Kr 1755/10 CBOSA.

Wyrok NSA z 10 kwietnia 2013 r., I OSK 96/13, Legalis nr 1330455.

Wyrok NSA z 16 maja 2013 r., II FSK 1699/11, CBOSA.
Wyrok NSA z 4 lutego 2014 r., I OSK 2771/12, Legalis nr 787803.

Wyrok NSA z 14 kwietnia 2014 r., II GSK 1219/13, Legalis nr 1162034.

Wyrok NSA z 7 maja 2014 r. II OSK 2886/12, Legalis nr 1042452.

Wyrok NSA z 21 października 2014 r. , II GSK 1589/13, Legalis nr 1328861.

Wyrok NSA z 5 marca 2015 r. II OSK 446/15, Legalis nr 1217685.

Wyrok NSA z 15 kwietnia 2015 r., I OSK 2617/13, Legalis nr 1394415.

Wyrok NSA z 8 września 2015 r. I OSK 2865/13, Legalis nr 1362140.

Wyrok NSA z 29 października 2015 r., II OSK 466/14 CBOSA.

Wyrok NSA z 4 listopada 2015 r., II GSK 2062/14 CBOSA.

Wyrok NSA z 17 lutego 2016 r., II GSK 2013/14 CBOSA.

Wyrok NSA z 1 marca 2016 r., I OSK 1144/15, Legalis nr 1469921.

Wyrok NSA z 8 czerwca 2016 r., II FSK 502/15 CBOSA.

Wyrok NSA z 21 lutego 2019 r., II OSK 846/17, Lex 2683278.

Wyrok NSA z 11 kwietnia 2019 r., II OSK 1346/17, Lex 2695342.

Wyrok SN z 6 marca 2002 r. III RN 15/01, OSNP 2002, nr 18, poz. 423.

Wyrok TK z 15 grudnia 2008 r., P 57/07, Dz. U. z 2008 r. nr 229, poz. 1539.

Wyrok WSA w Lublinie z 16 czerwca 2000 r., I SA/Lu 367/99, Lex nr 44390.

Wyrok WSA w Gdańsku z 29 kwietnia 2015 r., II SA/Gd 824/14 – CBOSA.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 6 sierpnia 2015 r., II SA/Go 377/15 – CBOSA.

Wyrok WSA w Szczecinie z 22 października 2015 r., II SA/Sz 470/15 CBOSA.

Wyrok WSA w Krakowie z 30 listopada 2015 r., I SA/Kr 1390/15 CBOSA.

Wyrok WSA w Poznaniu z 4 lipca 2017 r. III SA/Po 1197/16, Legalis 1636205.

Wyrok WSA w Krakowie z 4 września 2017 r., II SA/Kr 567/17, Legalis nr 1689342.

Wyrok WSA w Olsztynie z 14 września 2017 r., I SA/Ol 346/17 CBOSA.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 17 maja 2018 r., II SA/Rz 41/18, Lex 2507665.

Chróścielewski W., O instytucji wyłączenia w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze, PiP 2013/12, LEX on line.

Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego, Legalis on line.

Groves M., The Rule Against Bias, Faculty of Law, Monash University, Research Paper 2010/13; www.law.monash.edu

Groves M., Public statements by judges and the Bias Rule, http://www.law.monash.edu/about -us/publications/monlr/issues/past/40-1/groves.pdf

Schopenhauer A., Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, tłum. J. Lorentowicz, https://wolnelek tury.pl/katalog/lektura/schopenhauer-sztuka-prowadzenia-sporow.html
Opublikowane
2020-06-01
Dział
Artykuły - PRAWO