Zmiana pozwolenia na budowę w trybie art. 36a pr. bud. obowiązującego przed jego nowelizacją

  • Sławomir Zwolak Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk Prawnych, Kolegium Nauk Społecznych, Zakład Prawa Gospodarczego https://orcid.org/0000-0002-4075-4400
Słowa kluczowe: prawo budowlane, pozwolenie na budowę, procedura administracyjna

Abstrakt

Przedmiot badań: Opracowanie przedstawia instytucję zmiany pozwolenia na budowę w trybie art. 36a pr.bud., która ma szczególne znaczenie w toku procesu budowlanego. W praktyce mogą wystąpić zdarzenia mające wpływ na realizacje obiektu budowlanego, wyrażające się w postaci niezbędnych modyfikacji do projektu budowlanego. Dlatego w założeniu ustawodawcy zmiana pozwolenia na budowę ma być prewencyjnym środkiem przeciwdziałania łamaniu prawa w trak­cie prowadzenia robót budowlanych skutkujących samowolą budowlaną. W tym celu służyć ma art. 36a pr.bud. dotyczący istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Cel badawczy: Artykuł obejmuje analizę regulacji prawnych dotyczących instytucji zmiany pozwo­lenia na budowę w trybie art. 36a pr.bud. w aspekcie wymaganej procedury administracyjnej, przy uwzględnieniu charakterystyki istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Analiza regulacji będzie wymagać odpowiedzi na pytanie, jak daleko istotne zmiany muszą zaistnieć, aby rozpocząć procedurę zmiany pozwolenia na budowę.

Metoda badawcza: W opracowaniu została zastosowana metoda dogmatyczno-prawna, w wy­niku której przeanalizowane zostały obowiązujące przepisy ustawowe, zawierające podstawowe i najważniejsze rozwiązania w zakresie zmiany pozwolenia na budowę. Równolegle zastosowa­na została metoda teoretyczno-prawna, która objęła przestudiowanie dotychczasowej literatury przedmiotu. W opracowaniu uwzględniono również badania empiryczno-prawne, których przed­miotem było orzecznictwo sądów administracyjnych. 1

Wyniki: Orzecznictwo sądowoadministracyjne i praktyka organów administracji publicznej nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak ważne zmiany muszą zaistnieć, aby stanowiły istotne od­stępstwo od projektu budowlanego. Jednakże stwierdzić należy, że odpowiednim miernikiem, czy na­stąpiło istotne odstępstwo, jest porównanie funkcji, formy, konstrukcji obiektu budowlanego, rozwią­zań technicznych i zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z rzeczywistym stanem wykonywanych robót budowlanych. Rozważania te powinny zawsze wymagać wnikliwej i wszech­stronnej oceny organu, przy uwzględnieniu charakteru inwestycji oraz zasad prawa budowlanego.

Bibliografia

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.).

Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1145).

Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1191 ze zm.).

Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186).

Ustawa z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443.).

Babiel T., Nadzór budowlany. Kompetencje organów administracji. Wzory. Akty prawne, Warszawa 2001.

Bernatowicz Ł., Nosiński M., Prawo budowlane od dnia 28 czerwca 2015 r. Szczegółowy komentarz do zmian, Gdańsk 2015.

Bielecki M., Proces inwestycyjno-budowlany – aspekty prawne, Warszawa 2016.

Chróścielewski W., Korzeniowska A., Glosa do wyroku NSA z dnia 31 lipca 2002 r., II SA/Gd 441/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004/2, s. 14–22.

Cieślik Z., Komentarz do zmiany art.36(a) ustawy – Prawo budowlane wprowadzonej przez Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718, LEX/el. 2003.

Dessoulavy-Śliwiński J., Komentarz do art. 36a pr.bud., w: Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2018, s. 434–439.

Fronczak A., Postępowanie w sprawie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, Kwartalnik Prawa Publicznego 2013/3, s. 7–22.

Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000.

Kisilowska H., Prawo budowlane, w: H. Kisilowska (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, Warszawa 2009, s. 286–328.

Kosicki A., Komentarz do art. 36a pr.bud., w: A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski (red.), Prawo budowlane Komentarz, LEX/el. 2015.

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.

Ostrowska A., Pozwolenie na budowę, Warszawa 2009.

Radziszewski E., Prawo budowlane. Przepisy i komentarz, Warszawa 2005.

Wszołek J., Deszczka E., Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę – charakter prawny i wybrane zagadnienia praktyczne, Monitor Polski 2016/1, s. 8–11.

Wyrok NSA z dnia 9 czerwca 1987 r., SAB/Wr 1/87, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 9 lutego 1998 r., IV SA 692/96, LEX nr 43317.

Wyrok NSA z dnia 20 marca 2001 r. SA/Bk 1521/2000, LEX nr 657438.

Wyrok NSA z dnia 31 lipca 2002 r., II SA/Gd 441/00, LEX nr 81537.

Wyrok NSA z dnia 14 lipca 2004 r., OSK 594/04, LEX nr 837652.

Wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2006 r., II OSK 44/06, LEX nr 507162.

Wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2008 r., II OSK 461/ 07, LEX nr 486488.

Wyrok NSA z dnia 17września 2009 r., II OSK 1407/08, LEX nr 597261.

Wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r., II OSK 674/09, LEX nr 597770.

Wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2010 r., II OSK 1273/09, LEX nr 597175.

Wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2011 r., II OSK 1269/10, LEX nr 1151834.

Wyrok NSA z dnia 19 lipca 2012 r., II OSK 669/11, LEX nr 1217446.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 marca 2004 r., IV SA/Wa 3274/02, CBOSA.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2008 r., II SA/Kr 93/08, LEX nr 503909.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 października 2009 r., VII SA/Wa 1005/09, LEX nr 574303.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2010 r., II SA/Łd 583/10, LEX nr 755842.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 września 2010 r., VII SA/Wa 456/10, LEX nr 760110.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2011 r., II SA/Go 72/11, LEX nr 993137.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 maja 2011 r., VII SA/Wa 2071/10, LEX nr 1133266.

Wyrok WSA w Opolu z dnia 14 stycznia 2014 r., II SA/Op 475/13, LEX nr 1424368.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2014 r., II SA/Ol 172/14, LEX nr 1458065.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r., II SA/GL 1883/13, LEX nr 1465352.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 lipca 2014 r., VII SA/Wa 677/14, LEX nr 1493660.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2015 r., II SA/Rz 908/14, LEX nr 1628538.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/istotne-i-nieistotne-zmiany-w-projekcie-budowlanym
Opublikowane
2020-06-01
Dział
Artykuły - PRAWO