Zastosowanie karty wyników jako narzędzia nadzoru właścicielskiego specjalnych spółek komunalnych – retrospektywna analiza przypadku

Słowa kluczowe: specjalna spółka komunalna, podmiot wewnętrzny, mechanizmy i narzędzia nadzorcze, karta wyników

Abstrakt

Przedmiot badań: W artykule zaprezentowano problematykę nadzoru właścicielskiego specjal­nych spółek komunalnych w kontekście wyzwań stawianych przed zarządami i radą nadzorczą. Przedstawiono w nim nowe narzędzie nadzorcze, oparte na idei karty wyników, której pilotażo­wego wdrożenia dokonano sukcesywnie w czterech tego typu spółkach.

Cel badawczy: Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania nowego narzędzia nadzorczego opartego na idei karty wyników, którego pilotażowego wdrożenia dokonano sukce­sywnie w czterech spółkach specjalnych. W artykule przyjęto hipotezę, iż wykorzystanie karty wyników jako narzędzia nadzorczego stanowi nowy mechanizm nadzorczy, będący istotną deter­minantą sfery zmian i rozwoju koncepcji systemu nadzoru właścicielskiego tych spółek. Artykuł zawiera ponadto przegląd dotychczas stosowanych mechanizmów nadzorczych w spółkach ko­munalnych oraz model struktury nadzorczej specjalnych spółek komunalnych.

Metoda badawcza: Zastosowane metody badawcze to: analiza literatury, analiza dotychczaso­wych wyników badań własnych oraz case study czterech implementacji karty wyników nadzoru właścicielskiego w badanych spółkach.

Wnioski: Konkluzją niniejszego artykułu jest imperatyw ciągłego monitoringu i doskonalenia efek­tów stosowania karty wyników jako narzędzia nadzorczego w specjalnych spółkach komunalnych.

Bibliografia

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, art. 151).

Ustawa dnia 29 stycznia 2004 r. o prawie zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, art. 67).

Barwacz K., Osobliwości nadzoru właścicielskiego w spółkach komunalnych – problematyka modelu biznesu, Problems of Economics and Law 2019/1/1, Wydawnictwo Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów, s. 1–12.

Barwacz K., Strategia jednostki samorządu terytorialnego jako podstawowe narzędzie sprawowania nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych, w: M. Jerzemowska, K. Stańczak- -Strumiłło (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwer¬sytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 23–36.

Barwacz K., Chrabąszcz-Sarad K., Karta wyników nadzoru korporacyjnego jako mechanizm nadzorczy spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie nr 1/2019, Tarnów 2019, s. 55–65.

Barwacz K., Chrabąszcz-Sarad K., Nadzór właścicielski spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2019.

Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.

Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwojowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Koładkiewicz I., Czynniki warunkujące skuteczność rad nadzorczych, Problemy Zarządzania 2014/12(2).

Kozioł L., Barwacz K., Problemy ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2016.

Nichols F., The accountability scorecard, w: A Framework for Reconciling & Integrating Stake¬holder Needs & Requirements, The Distance Consulting Company, Robbinsville, NJ 2000, s. 1–15.
Opublikowane
2020-06-01
Dział
Artykuły - EKONOMIA