Bezpieczeństwo ekonomiczne polskich województw. Koncepcja pomiaru

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekonomiczne, wymiary bezpieczeństwa ekonomicznego, metoda Perkala

Abstrakt

Przedmiot badań: Współcześnie bezpieczeństwo ekonomiczne należy do najważniejszych kwe­stii w analizie gospodarek. Można uznać, że pomiar i ocena bezpieczeństwa ekonomicznego jest swego rodzaju holistycznym badaniem całej gospodarki.

Cel badawczy: W artykule podjęto próbę pomiaru bezpieczeństwa ekonomicznego polskich wo­jewództw, zarówno w jego poszczególnych wymiarach, jak i w sposób ogólny.

Metoda badawcza: Do budowy syntetycznych indykatorów wykorzystano jedną z technik takso­nomicznych: metodę miary Perkala.

Wnioski: Opracowane syntetyczne wskaźniki bezpieczeństwa ekonomicznego pozwoliły na uporządkowanie województw pod względem tego zjawiska. Polskie województwa są nie tylko zróżnicowane ze względu na ogólny poziom bezpieczeństwa ekonomicznego, ale także na po­ziom bezpieczeństwa w poszczególnych wymiarach. Co więcej, istniała możliwość wyznacze­nia współczynników korelacji pomiędzy indykatorem ogólnego bezpieczeństwa ekonomicznego a miernikami tego zjawiska z poszczególnych wymiarach. Największy wpływ na kształtowanie ogólnego poziomu bezpieczeństwa mają wymiary: społeczny oraz ekonomiczny i finansowy.

Bibliografia

Borkowski M., Bezpieczeństwo Ekonomiczne Szwecji na tle państw OECD, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2019/379 (17), pp. 7–31.

Buzan B., Waever O., de Wilde J., Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers, London 1998.

Chybalski F., Analizy wielowymiarowe, in: I. Staniec (ed.), Metody ilościowe w zarządzaniu organizacją, C.H. Beck, Warszawa 2013, pp. 86–105.

Dudin M.N., Fedorova I.J., Ploticina L.A., Tokmurzin T.M., Beyyaeva M.V., Ilyin A.B., International Practices to Improve Economic Security, European Research Studies Journal 2018/1, pp. 459–467.

Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”, Radom 1996.

Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego, Historia i Polityka 2018/23 (30), pp. 21–38.

Grochowska R., Specyfika koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego jako „problemu bez rozwiązania”, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014/3, pp. 95–106.

Jaźwiński I., Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Wybrane aspekty, Przegląd Strategiczny 2011/1, pp. 59–70.

Kłosiński K.A., Światowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego, in: T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec (eds.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Polihymnia, Lublin–Tomaszów Mazowiecki 2006, pp. 41–57.

Kostecka-Tomaszewska L., Economic Security of China in 21st centrury: SWOT analysis, in: H. Ribeiro, D. Naletina, A. Lorga de Silva (eds.), Economic and Social Development. Book of Proceedings, Economic and Social Development Conference 2018, pp. 486–496.
Kostecka-Tomaszewska L., Economic security of China: the implications of the belt and road initiative, Optimum. Economic Studies 2018/4 (94), pp. 166–182.

Kozłowska-Burdziak M., Warunki bezpieczeństwa żywnościowego Polski (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego), Optimum. Economic Studies 2019/3 (97), pp. 33–48.

Kruk H., Waśniewska A., Application of the Perkal method for assessing competitiveness of the countries of Central and Eastern Europe, Oeconomia Copernicana 2017/3, pp. 337–352.

Księżopolski K., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.

Leszczyńska M., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a rozwój gospodarki i społeczeństwa, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2018/46 (4), pp. 289–298.

Metelev S.E., Economic Security as a Scientific Category: Theoretical and Methodical Aspect of Research, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2014/39 (2), pp. 81–91.

Mikuła A., Bezpieczeństwo żywnościowe Polski, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012/99/4, pp. 38–48.

Mkrtchyan T.M., State Economic Security System and Its Components, 4th Int’l Conference on Research in Humanities, Sociology & Corporate Social Responsibility (RHSCSR’15), Penang 2015, pp. 10–12.

Namyślak B., Ocena potencjału kulturalnego największych miast Polski, Wiadomości Statystyczne 2013/6, pp. 23–38.

Niedziółka M., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2017/42 (115), pp. 227–235.

Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.

Nowak E., Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

Perkal J., O wskaźnikach antropologicznych, Przegląd Antropologiczny 1953/19, pp. 210–221.
Perło D., Environmental Quality as a Decisive Variable in Shaping Regional Development Policy, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2014/37, pp. 159–178.

Perło D., Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2014.

Pieters H., Vandeplas A., Guariso A., Francken N., Sarris A., Swinnen J., Gerber N., von Braun J., Torero M., Perspectives on relevant concepts related to food and nutrition security, Foodsecure, Working Paper 2012.

Reznikova N., Ecological imperatives for extension of globalisation processes: problem of eco¬nomic security, „Інвестиції: практика та досвід 2016/21, pp. 23–26.

Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., Ocena rozwoju społecznego województw w latach 2005 oraz 2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju z wykorzysta¬niem metody TOPSIS, Ekonomia i Środowisko 2016/2 (57), pp. 134–149.

Skrabacz A., Uwarunkowania tworzenia bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, in: A. Skrabacz, S. Sulowski (eds.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcie, uwarunkowania, wyzwania, Elipsa, Warszawa 2012, pp. 45–84.

Stachowiak B., Stachowiak Z., Kontrowersje i dylematy rozwiązania problemu bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 2014/3 (96), pp. 189–250.

Stachowiak Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne, in: Z. Stachowiak (ed.), Ekonomika obrony, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1994, pp. 180–188.

Stone M., Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis, Security Discussion Papers. Series 1 2009/9, pp. 1–10.

Yong J., Economic Security: Redressing Imbalance, China Security 2007/2, pp. 66–85.

Żukrowska K., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2011.

Żukrowska K., Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, in: K. Żukrowska, M. Grącik (eds.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, pp. 7–24.

Local Data Bank, Statistics Poland (Główny Urząd Statystyczny), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ start; accessed 22.11.2019.
Opublikowane
2020-06-01
Dział
Artykuły - EKONOMIA