Międzysektorowa detekcja determinant wskaźnika rentowności kapitału własnego na podstawie 7-czynnikowego modelu DuPont

Słowa kluczowe: rentowność kapitału własnego, kapitał własny, determinanty RoE, model DuPont

Abstrakt

Przedmiot badań: Podstawę przeprowadzonych badań stanowiły wyniki finansowe badanych spółek, które zostały bezpośrednio zaczerpnięte z bazy EMIS i stron internetowych poszczegól­nych podmiotów oraz obejmowały dziesięcioletni horyzont czasowy, tj. od 2008 do 2017 r.

Cel badawczy: Zasadniczą intencję opracowania stanowiła międzysektorowa detekcja czynni­ków warunkujących wielkość wskaźnika rentowności kapitału własnego w oparciu o 7-czynniko­wy model DuPont spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz wchodzących w skład sektora przemysłu, dóbr konsumpcyjnych oraz handlowo-usługowego wedle stanu na 8.12.2018 r. Ponad­to, ustanowiono hipotezę konstytuującą międzysektorowe zróżnicowanie determinant 70-czynni­kowego modelu DuPont.

Metoda badawcza: W badaniach wykorzystano analizę wybranych statystyk opisowych po­szczególnych składników 7-elementowego modelu DuPont, zbadano korelacje między poszcze­gólnymi składowymi modelu DuPont a współczynnikami rentowności kapitału własnego, przy użyciu współczynnika korelacji Pearsona wraz z oceną istotności tego miernika za pomocą staty­styki, a także skonstruowano jednorównaniowy model regresji liniowej.

Wyniki: Zrealizowane badania podważyły podstawioną hipotezę badawczą, która zakładała mię­dzysektorowe zróżnicowanie determinant RoE stanowiących elementy 7-czynnikowego modelu DuPont. Jako wiodący czynnik kształtujący wysokość rentowności kapitału własnego w bada­nych spółkach wskazano mnożnik kapitałowy, który wykazywał negatywną korelację o umiarko­wanej sile względem wskaźnika rentowności kapitału własnego (RoE).

Opublikowane
2020-06-01
Dział
Artykuły - EKONOMIA