Analiza mechanizmów powierzenia usług w ogólnym interesie gospodarczym z perspektywy teorii agencji

Słowa kluczowe: usługa w ogólnym interesie gospodarczym, teoria agencji, akt powierzenia

Abstrakt

Przedmiot badań: Usługi w ogólnym interesie gospodarczym są częścią porządku prawnego Unii Europejskiej dotyczącego swobodnej konkurencji i pomocy publicznej. Dotyczą one powie­rzenia przez podmiot publiczny świadczenia określonych usług publicznych za określone wy­nagrodzenie, zwane rekompensatą. W artykule przeanalizowano mechanizm powierzenia UOIG z perspektywy teorii agencji.

Cel badawczy: Celem artykułu jest zbadanie, czy istnieje analogia między mechanizmami po­wierzenia usług publicznych a mechanizmami zidentyfikowanymi w celu złagodzenia skutków problemu agencji oraz sformułowanie w oparciu o teorię ekonomiczną wniosków służących udo­skonaleniu regulacji prawnych.

Metoda badawcza: Dokonano analizy wybranej literatury polskojęzycznej i anglojęzycznej w przedmiocie teorii agencji i UOIG. Dokonano przeglądu i interpretacji regulacji prawnych w zakresie pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Artykuł ma charakter koncepcyjny.

Wyniki: W ramach przeprowadzonej analizy wykazano, że istnieje wyraźna analogia między mechanizmami powierzania usług publicznych a mechanizmami przyjętymi w celu złagodzenia problemu agencji. Oznacza to, że osiągnięcia nauk ekonomicznych w dziedzinie teorii agencji powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu regulacji prawnych dotyczących usług pu­blicznych i przygotowywaniu umów powierzenia UOIG.

Bibliografia

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE L 2012.7.3).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) 2012/C 326/01.

Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Law & Economics – geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, Bank i Kredyt, październik 2007, s. 51–69.

Biondi A., Eeckhout P., Flynn J. (red.), The Law of State Aid in the European Union, Oxford University Press, 1th edition, 2004, s. 12–40.

Chrisidu-Budnik A., Przedańska J., Relacja agencji w systemie zamówień publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017/497, s. 207–222.

Dalton D.R., Hitt M.A., Certo S.T., Dalton C.M., The Fundamental Agency Problem and Its Mitigation, The Academy of Management Annals 2007/1 (1), s. 1–64.

Davies G., Article 86 EC, the Ec’s Economic Approach to Competition Law, and the General Interest, European Competition Journal 2009/5/2, s. 549–584.

DG Competition of European Commission, State Aid Manual of Procedures, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013, s. 3–7.

Eisenhardt K.M., Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management Review 1989/14 (1), s. 57–74.

Grzejdziak Ł., Regulacja Finansowania Usług Publicznych w Europie, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 31–93.

Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and owner-ship structure, Journal of Financial Economics 1976/3/4, s. 305–360.

Jolls Ch., Sunstein C.R., Thaler R., A behavioral approach to law and economics, Stanford Law Review 1998/50, s. 1471–1550.

Lenaerts K., Defining the concept of ‘Services of General Interest’ in light of the ‘checks and balances’ set out in the EU Treaties, Jurisprudencija 2012/19 (4), s. 1247–1267.

Ławrynowicz M., Spółdzielnia a koncepcje neoinstytucjonalne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004/LXVI/3, s. 159–179.

Mesjasz C., Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance, Studia Ekonomiczne 2013/141, s. 37–50.


Nitsche R., Heidhues P., Study on methods to analyse the impact of State aid on competition, European Economy. Economic Papers, Brussels 2006, s. 26–30.

Ølykke G.S., Møllgaard P., What is a service of general economic interest?, European Journal of Law and Economics 2016/41, s. 205–241.

Tse M., Zhang M., Jia F., The effects of risk and reward sharing on quality performance, International Journal of Operations & Production Management 2018/38/12, s. 1–36.

Urbanek P., Problem agencji w warunkach zdecentralizowanego modelu zarządzania uczelnią publiczną, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014/343, s. 550–558.

Urbanek P., Programy partycypacji we własności jako narzędzie polityki wynagradzania kadry kierowniczej na przykładzie banków publicznych w Polsce, Ekonomia i Prawo 2014/13/1, s. 225–238.

Xie J., Information, risk sharing, and incentives in agency problems, International Economic Review 2017/58/1, s. 157–182.

Żabski Ł., Asymetria informacji w nadzorze właścicielskim na przykładzie Ministerstwa Skarbu Państwa i podległych spółek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013/310, s. 469–479.

https://sudop.uokik.gov.pl/home, UOKiK, SUDOP – System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, stan na 11.08.2019 r.
Opublikowane
2020-06-01
Dział
Artykuły - EKONOMIA