Przedsiębiorczość społeczna jako ścieżka zawodowej kariery dla młodych Polaków

Słowa kluczowe: organizacje hybrydowe, rynek pracy, społeczna odpowiedzialność

Abstrakt

Przedmiot badań: W Polsce, podobnie jak to się dzieje w wielu innych miejscach na świecie, ob­serwujemy pokoleniową zmianę wartości i potrzeb. Ludzi młodych cechuje zasadniczo większa świadomość społeczna oraz ekologiczna niż poprzednie pokolenia. Przedsiębiorczość społeczna posiada potencjał efektywnego kanalizowania społecznego zaangażowania różnych grup społecz­nych, jednakże w Polsce ten model działalności nie jest powszechnie znany. O ile różne aspekty ekonomii społecznej doczekały się wielu studiów, to konkretne zagadnienie nie było jak dotąd przedmiotem badań naukowych.

Cel badawczy: Celem tego artykułu jest zbadanie, czy prospołeczne postawy młodych Polaków są w pełni wykorzystywane, czy przedsiębiorczość społeczna posiada potencjał stania się dla nich jedną ze ścieżek zawodowej kariery oraz czy przyczyniłaby się do tego popularyzacja przed­siębiorczości społecznej w przestrzeni akademickiej.

Metoda badawcza: Zastosowano następujące metody: studia literaturowe, obserwację uczestni­czącą, wywiady pogłębione oraz badania ankietowe.

Wyniki: Przeprowadzone badania potwierdziły, że młode pokolenie, także w Polsce, charakte­ryzuje świadomość społecznych problemów oraz chęć angażowania się w ich rozwiązywanie. Wykazały, iż istnieje zależność między poziomem zaangażowania ludności w różnych krajach na polu przedsiębiorczości społecznej a stopniem znajomości tego modelu w efekcie popularyzowa­nia go w różnych formach.

Wyniki te pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: Potencjał wynikający ze społecznie zaangażowanej postawy młodego pokolenia Polaków nie jest w pełni wykorzystywany m.in. w konse­kwencji braku znajomości modelu przedsiębiorczości społecznej. Konieczna jest jego popularyzacja, a zwłaszcza potencjału tego typu działalności jako drogi zawodowej kariery, poprzez: 1. włączenie zagadnienia przedsiębiorczości społecznej do oferty programowej jako przedmiot, a z czasem powo­łanie katedr przedsiębiorczości społecznej na uczelniach o profilu ekonomicznym oraz na wydziałach nauk społecznych; 2. nadanie osobnej formy prawnej temu modelowi na równi z innymi podmiotami ekonomii społecznej; 3. dodanie przedsiębiorcy społecznego do oficjalnej listy zawodów.

Bibliografia

Bornstein D., How to Change the World. Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas, Oxford University Press, 2007.

Bugg-Levine A., Emerson J., Impact Investing. Transforming How We Make Money While Making a Difference, Jossey-Bass, 2011.

Ferri E., Urbano D., Social Entrepreneurship and Environmental Factors: A Cross-Country Comparison, Research Work, International Doctorate in Entrepreneurship and Business Management Department of Business Economics & Administration, Universitat Autonoma de Barcelona, 2011, cyt. za: P. Light, The search for social entrepreneurship, Brookings, Washington, DC, 2008.

Perrini F., Vurro C., Social Entrepreneurship: Innovation and Social Change Across Theory and Practice, w: J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Social Entrepreneurship, Palgrave Macmillan, London 2006, s. 57–87.

Popowska M., Przedsiębiorczośćspołeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie, Horyzonty Wychowania 2018/17 (42), s. 205–218.

Porter E.M., Kramer R.M., Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, Harvard Business Review Polska 2011/99.

Praszkier R., Nowak A., Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300; stan na 12.07.2019 r.

www.ngo.pl; stan na 7.05.2019 r.

Yunus M., Building Social Business, PublicAffairs 2011.

Yunus M., Crating a World Without Poverty. Social Business and the Future of Capitalism, PublicAffairs, New York 2007.

Yunus M., A World of Three Zeros. The New Economics of Zero Poverty, Zero Unemployment, and Zero Carbon Emissions, Scribe Publications 2018.


http://ashoka-cee.org/poland/; stan na 20.06.2019 r.

https://www.socialchallenges.eu; stan na 15.05.2019 r.

www.changemakers.com; stan na 20.06. 2019 r.
Opublikowane
2020-06-01
Dział
Artykuły - EKONOMIA