Wybory w dobie koronawirusa – Republika Czeska

  • Věra Jirásková Wydział Prawa, Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska
Słowa kluczowe: wybory, Parlament Republiki Czeskiej, Izba Poselska Republiki Czeskiej, posłowie, senatorowie, Prezydent Republiki Czeskiej, pandemia, koronawirus, Sars-19.

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest szczególnym warunkom, w jakich odbywały się wybory w Republice Czeskiej w 2020 roku. Na ich przebieg miały wpływ ograniczenia w związku z ogłoszeniem stanu wyjątkowego, zmieniły się również odpowiednie regulacje prawne.

W okresie po ogłoszeniu przez Prezydenta Republiki Czeskiej wyborów do Izby Poselskiej, które mają się odbyć w październiku 2021 roku, Sąd Konstytucyjny uchylił kilka przepisów ustawy o wyborach do parlamentu. Dlatego Parlament dąży obecnie do osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego prawodawstwa (nowej prawnej regulacji).

Bibliografia

Klíma Karel a kol. 2009. Komentář k Ústavě a Listině. 1. díl. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o.

Mareš Miroslav, Novák Daniel. 2019. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

Rychetský Pavel a kol. 2015. Ústava České republiky. Zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer

Ustawa nr 424/1991 Sb. o zrzeszaniu się w partiach politycznych i ruchach politycznych.

Ustawa nr 247/1995 Sb. o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej ze zm.

Ustawa nr 347/1997 Sb. o utworzeniu wyższych jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa nr 130/2000 Sb. o wyborach przedstawicielstw krajów

Ustawa nr 131/2000 Sb. o stolicy mieście Praga.

Ustawa nr 239/2000 Sb. o zintegrowanym systemie ratownictwa.

Ustawa nr 240/2000 Sb. o zarządzaniu kryzysowym oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa kryzysowa), ze zm.

Ustawa nr 241/2000 Sb. o środkach ekonomicznych stosowanych w sytuacjach kryzysowych.

Ustawa nr 491/2001 Sb. o wyborach do przedstawicielstw krajów.

Ustawa nr 150/2002 Sb. Sądowe postępowanie administracyjne.

Ustawa nr 187/2020 Sb. o przedłużeniu terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu.

Ustawa nr 350/2020 Sb. o szczególnych sposobach głosowania w wyborach do przedstawicielstw krajów i Senatu w 2020 roku.

Zarządzenie Prezydenta Republiki nr 169/2020 Sb. o ogłoszeniu wyborów do Senatu i do przedstawicielstw krajów.

Zarządzenie Prezydenta Republiki o ogłoszeniu wyborów do Izby Poselskiej Parlamenty Republiki Czeskiej (nr 611/2020 Sb.).

Uchwała Rządu Republiki Czeskiej z dnia 12 marca 2020 r. nr 194, ogłoszona pod nr 69/2020 Sb.

Uchwała Rządu Republiki Czeskiej z dnia 15 marca 2020 r. nr 218, ogłoszona pod nr 88/2020 Sb.

Uchwała Rządu nr 957 o ogłoszeniu stanu wyjątkowego na terytorium Republiki Czeskiej z powodu zagrożenia dla zdrowia w związku z udowodnieniem występowania koronawirusa (oznaczonego jako SARS CoV-2) na terytorium Republiki Czeskiej w okresie od godz. 00:00 w dniu 5 października 2020 r. na czas 30 dni, ogłoszona pod nr 391/2020 Sb.

Wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu higieniczno-przeciwpandemicznemu zabezpieczeniom podczas wyborów do Senatu z 20 maja 2020 r.

Uchwała Najwyższego Sądu Administracyjnego (sygn. Pst 19/2019-12).

file:///C:/Users/Jirasek/Downloads/Smernice_k_hygienicko-protiepidemickym_opatrenim-dop lnovaci_volby_do_Senatu_PCR_v_obvodu_c_32-Teplice%20(2).pdf.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPBSVn.

http://onemocneni-aktualne. mzcr.cz (dostęp 16.02.2021).

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/denni-souhrn-testu-na-covid-19-a-hodnoceni-indexu-rizika-pro-protiepidemicky-system-pes-k-19-2-2021/.

https://www.senat.stan.cz/documents/10/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_term%C3%ADnu_PSP_voleb_2021_fin.pdf.
Opublikowane
2021-08-19
Dział
Artykuły