Rola komisarza wyborczego w postępowaniu w sprawie protestu wyborczego w wyborach samorządowych

Słowa kluczowe: komisarz wyborczy, protest wyborczy, weryfikacja ważności wyborów, organ wyborczy

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie roli komisarza wyborczego w postępowaniu w sprawie protestu wyborczego w wyborach samorządowych. Zgodnie bowiem z Kodeksem wyborczym komisarz wyborczy występuje w tym postępowaniu, obok przewodniczących właściwych komisji, jako uczestnik z mocy prawa. W pierwszej części pracy rozważaniom poddano związek pomiędzy pozycją prawną komisarza a specyfiką postępowania protestowego. Druga część artykułu odnosi się natomiast do udziału komisarza w tym postępowaniu oraz omawia szczególne przesłanki przemawiające za ujęciem go w takiej właśnie roli.

Bibliografia

Buczkowski Łukasz. 2012. „Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych w IV i V Republice Francuskiej”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2.

Chmaj Marek, Skrzydło Wiesław. 2008. System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Czaplicki Kazimierz Wojciech, Dauter Bogusław, Jaworski Stefan Jan, Kisielewicz Andrzej, Rymarz Ferdynand. 2014. Kodeks wyborczy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gapska Edyta, Studzińska Joanna. 2017. Postępowanie nieprocesowe. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX.

Gąsior Tomasz, Gąsior Grzegorz. 2018. Organizacja wyborów samorządowych – wybrane zagadnienia. Warszawa: C.H. Beck.

Gudowski Jacek. 2016. Komentarz do art. 506 k.p.c. W Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Red. Tadeusz Ereciński. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX.

Jaworski Stefan Jan. 2007. Państwowa Komisja Wyborcza organem kontroli i ochrony prawa. W Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej. Red. Ferdynand Rymarz. Warszawa: Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego.

Kryszeń Grzegorz. 2016. „Uczciwość wyborów jako zasada prawa wyborczego”. Studia Wyborcze 21.

Mordwiłko Janusz. 2004. „Pozycja i rola komisarza wyborczego w polskim systemie wyborczym”. Gdańskie Studia Prawnicze XII.

Pyrzyńska Agata. 2013. O aktach Państwowej Komisji Wyborczej mających cechy przepisów prawa. W Źródła prawa z perspektywy piętnastu lat obowiązywania Konstytucji. Red. Marek Zubik, Radosław Puchta. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Rakowska Anna. 2010. Ogólna charakterystyka postępowania w sprawach z protestów wyborczych w wyborach samorządowych. W Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne. Red. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. Warszawa: Wolters Kluwer.

Rakowska Anna, Skotnicki Krzysztof. 2008. „Udział komisarzy wyborczych w rozpatrywaniu protestów wyborczych”. Przegląd Wyborczy 9–10.

Rylski Piotr. 2017. Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX.

Rymarz Ferdynand. 2005. Konstytucjonalizacja Państwowej Komisji Wyborczej (wnioski de lege ferenda). W Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka. Red. Ferdynand Rymarz. Warszawa: Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego.

Skotnicki Krzysztof. 2015. Minimalny niezbędny zakres zmian w konstytucyjnej regulacji problematyki wyborczej. W. Problemy konstytucyjne. Red. Joanna Juchniewicz, Marcin Dąbrowski. Olsztyn: Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UWM.

Sokala Andrzej. 2010. Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.

Sokala Andrzej. 2011. Administracja wyborcza w polskim kodeksie wyborczym. W Kodeks wyborczy. Wstępna ocena. Red. Krzysztof Skotnicki. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Sokala Andrzej, Michalak Bartłomiej, Uziębło Piotr. 2013. Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Szcześniak Bohdan. 2005. Kompetencje komisarzy wyborczych, historia rozwoju i pożądane kierunki zmian. W Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka. Red. Ferdynand Rymarz. Warszawa: Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. z 1990 r., nr 16, poz. 96).

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r., nr 95, poz. 602).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360).

Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1990 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin (Dz. U. z 1990 r., nr 17, poz. 101).

Uchwała PKW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu komisarzy wyborczych (M.P. z 2019 r., poz. 251).

Uchwała PKW z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r., poz. 246).

Opublikowane
2019-12-22
Dział
Artykuły