Specyfika wyborów na urząd prezydenta Warszawy. Przypadek elekcji 2018 roku

Słowa kluczowe: specyfika wyborów, wybory prezydenta stolicy, wybory samorządowe 2018, strategie personalne, media masowe, wyniki wyborów

Abstrakt

Problem badawczy podjęty w niniejszym artykule to specyfika wyborów na urząd prezydenta polskiej stolicy. Autor szuka odpowiedzi na pytanie badawcze jakimi unikatowymi cechami, na tle innych dużych polskich miast, odznaczała się specyfika wyborów na urząd prezydenta Warszawy w 2018 roku. W tym celu poddano weryfikacji następującą hipotezę: Specyfika wyborów prezydenta miasta stołecznego Warszawy w 2018 roku była zasadniczo różna od wyborów prezydentów innych dużych polskich miast: Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania. Została ona zweryfikowana na każdej z płaszczyzn analizy: uwarunkowania natury ustrojowej, czynniki socjoekonomiczne, strategie personalne, relacjonowaniu kampanii w środkach masowego przekazu oraz wynikach wyborów.

 

Bibliografia

Antkowiak Paweł, Scheffs Łukasz. 2015. Teoria i praktyka przywództwa politycznego. Na przykładzie bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Poznań: Wyd. WNPiD UAM.

Barwy samorządowej kampanii wyborczej na lubelszczyźnie. 2016. Red. Małgorzata Adamik-Szysiak, Agnieszka Łukasik-Turecka, Beata Romiszewska. Lublin: Wyd. UMCS.

Bielan Adam. 2018. „PiS mocniejszy w regionachˮ. Do Rzeczy 45.

Cichosz Marzena. 2008. Strategie aktorów politycznych i organizacja kampanii przed wyborami samorządowymi w 2006 roku. W Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 roku. Wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych. Red. Robert Alberski. Wrocław: Wydawnictwo Profil.

Drzonek Maciej. 2013. „Zdobywanie władzy w mieście – efektywność strategii wiecznego prezydenta”. Management and Buisness Administration. Central Europe” 1 (120).

Drzonek Maciej. 2019. „Im dłużej tym bezpartyjniej. Włodarze dużych miast w wyborach 2002 – 2018”. Przegląd Politologiczny 2.

Flis Jarosław. 2011. „Partie polityczne w wyborach prezydentów miastˮ. Studia Politologiczne 20.

Gendźwiłł Adam. 2008. Dlaczego sukces? Analiza wyborów prezydentów największych polskich miast. W Studia nad wyborami. Polska 2005–2006. Red. Jacek Raciborski. Warszawa: Scholar.

Gendźwiłł Adam. 2015. „Czy potrzebujemy drugiej tury wyborów burmistrzów”. Studia Polityczne 40 (4).

Glajcar Rafał. 2011. Podmioty rywalizacji wyborczej w miastach na prawach powiatu (na przykładzie województwa śląskiego). W Wybory samorządowe 2010. Red. Mariusz Kolzyński, Waldemar Wojtasik. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Hess Agnieszka, Mazur Marek. 2012. Wybory samorządowe w dziennikach regionalnych. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Jakubowicz Karol. 2013.Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli. Warszawa: Poltext.

Matyja Rafał. 2018. Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej. Kraków: Karakter.

McCombs M. 2014. Setting the agenda. The mass media and public opinion. Cambridge: Polity Press.

Ossowski Szymon. 2016. „Strategie wyborcze Ryszarda Grobelnego i Jacka Jaśkowiaka w ponownym głosowaniu w świetle badań Exit Pollˮ. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 3.

Peszyński Wojciech. 2012. Zjawisko prezydencjalizacji kampanii samorządowych. Przykład wyborów 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim. W Wybory 2010. Media i marketing polityczny. Red. Marek Jeziński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka. Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Peszyński Wojciech. 2015. Prezydencjalizacja w powiatach grodzkich. Przypadek wyborów samorządowych w 2014 w kujawsko-pomorskim. W Samorząd powiatowy w Polsce. Struktura, zadania, wybory. Red. Łukasz Tomczak. Wrocław: Wyd. Marina.

Rakowski Maciej. 2016. „Druga tura wyborów samorządowych – gwarancja demokracji czy zbędna dekoracja?ˮ. Studia Wyborcze 22.

Roper Juliet, Holtz-Bacha Christina, Mazzoleni Gianpietro. 2004. The politics of representa-tion: election campaigning and proportional representation. New York: Peter Lang.

Seklecka Aleksandra. 2017. Rytuały medialne w komunikowaniu masowym. Przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP, Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Stankiewicz Piotr. 2018. „Kaczyński złapał zadyszkęˮ. Tygodnik Powszechny, 28.10.2018.

Szacki Wojciech. 2018. „Co wyszło z urny”. Polityka 43.

Szczepański Dominik. 2017. „The course of competition and political consequences of the municipal elections in Rzeszów in 2014ˮ. Studia Politicae Universitatis Silesianis 18.

Szpala Iwona, Zublik Małgorzata. 2017. Święte prawo. Historie ludzi i kamienic z reprywatyzacją w tle. Warszawa: Wyd. Agora.

Tomczak Łukasz red. 2012. Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych. Wrocław: Wyd. Marina.

Wojtkowski Łukasz.2018. „Instytucjonalne i kulturowe podejście do mediatyzacji politykiˮ. Athenaeum 57.

Ustawa Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy z 15 marca 2002 (Dz. U. 2002, nr 41, poz. 361 z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. 2018, poz. 1561).

Biuletyn Informacji Publicznej, https://www.bip.gov.pl/ (dostęp 9.08.2019).

Dane GUS. 2018. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku, https://stat. gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorial nym-w-2018-roku,7,15.html (dostęp 25.08.2019).

PKW. 2018. Dane Państwowej Komisji Wyborczej. Wyniki głosowania i wyborów samorządo-wych w 2018 r., https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia#general_committee_stat (do-stęp 20.02.2019).

Raport GUS. 2019. Wstępne szacunki PKB w przekroju regionów w 2017 r.,file:///C:/Users/ Wojciech/Downloads/wstepne_szacunki_produktu_krajowego_brutto_w_przekroju_region ow _w_2017_roku%20(5).pdf (dostęp 18.02.2019).

Raport PwS. 2018. Analiza portal Polityka w Sieci: Jak Trzaskowski wygrał “internet” w 21 dni, https://politykawsieci.pl/analiza-jak-trzaskowski-wygral-internety-w-21-dni/?fbclid= IwAR2KoF00mjz-yaXtLnzLiaS_8rRRtAu7MjAgqT67nLWQAw4kNV5G9lOCtkI (dostęp 14.01.–2.02.2019).

Słownik języka polskiego PWN. 2019. https://sjp.pwn.pl/szukaj/specyfika.html (dostęp 21.08.2019).

Opublikowane
2019-12-22
Dział
Artykuły