Prawa wyborcze obywatela Unii Europejskiej

  • Krzysztof Mucha Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Prawa i Ekonomii, Katedra Prawa https://orcid.org/0000-0001-8382-8521
Słowa kluczowe: obywatel Unii Europejskiej, prawo wyborcze, prawo konstytucyjne, bierne i czynne prawo wyborcze, swoboda przepływu osób

Abstrakt

Niniejsze opracowanie dotyczy przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego w zakresie udziału w wyborach obywateli Unii Europejskiej korzystających ze swobody przepływu osób. W artykule zostały poddane analizie rozwiązania prawne w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych. Ponadto w ramach opracowania wskazano w jakim zakresie obowiązujące regulacje prawne spełniają swoją funkcję i zabezpieczają interesy obywatela UE w ramach polskiego prawa wyborczego.

Bibliografia

Banaszak Bogusław. 2012. Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Warszawa: Wolters Kluwers, LEX.

Banaszak Bogusław. 2014. Konstytucyjne ujęcie prawa wyborczego obywatela. W Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym. Red. Mariusz Jabłoński, Andrzej Bisztyga. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.

Banaszak Bogusław. 2015. Kodeks wyborczy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Czakowska Marta. 2017. Prawo obywatela do udziału w życiu publicznym na przykładzie czynnego prawa wyborczego w wyborach. W Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Danieluk Dawid. 2017. Realizacja konstytucyjnych zasad prawa wyborczego. Polska na tle porównawczym. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Frydrych-Depka Anna. 2016. „Prawnoczłowiecze spojrzenie na czynne prawo wyborcze”. Studia Wyborcze 21.

Gubrynowicz Aleksandra. 2008. „Obywatelstwo Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy”. Zeszyty OIDE 9.

Kędzior Aleksandra. 2015. Użytkownicy i beneficjenci prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce. Red. Marek Mączyński. Warszawa: Difin.

Kisielewicz Andrzej. 2018. Komentarz do art. 10. W Kodeks wyborczy. Komentarz. Red. Kazimierz W. Czaplicki, Bogusław Dauter, Stefan J. Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Ferdynand Rymarz, Jarosław Zbieranek. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kowalik-Bańczyk Krystyna. 2012. Komentarz do art. 20. W Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Red. Krystyna Kowalik-Bańczyk, Monika Szwarc-Kuczer, Andrzej Wróbel. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX.

Kowalik-Bańczyk Krystyna. 2012. Komentarz do art. 22. W Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Red. Krystyna Kowalik-Bańczyk, Monika Szwarc-Kuczer, Andrzej Wróbel. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX.

Olszewski Edward. 2006. „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004 roku w Polsce”. Studia Wyborcze 2.

Pacześniak Anna. 2017. „Ujednolicenie unijnej ordynacji wyborczej – mrzonka czy realny projekt na przyszłość”. Studia Wyborcze 23.

Rulka Marcin. 2013. „Regulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej” Studia Wyborcze 16.

Rulka Marcin. 2019. „Realizacja czynnego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego”. INFOS. Biuro Analiz Sejmowych 2 (255).

Składowski Konrad. 2008. „Ordynacja do Parlamentu Europejskiego (kilka uwag de lege ferenda)”. Studia Wyborcze 5.

Szwarc-Kuczer Monika. 2013. Komentarz do art. 39. W Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Red. Krystyna Kowalik-Bańczyk, Monika Szwarc-Kuczer, Andrzej Wróbel. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Dyrektywa Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz. Urz. UE L 329 z 30 grudnia 1993 r ze zm.).

Dyrektywa Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz. Urz. UE L 368 z 31 grudnia 1994 r. ze zm.).

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202/02, 7 czerwca 2016 r.).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE C 202/01, 7 czerwca 2016 r.).

Traktat o Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE C 202/01, 7 czerwca 2016 r.).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011, nr 21, poz. 112 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011 r., nr 158, poz. 941 ze zm.).

Wyrok Trybunału Europejskiego z dnia 12 września 2006 r. C-145/04, Królestwo Hiszpanii przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lutego 2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 lutego 2006 r., K 9/05, OTK-A, nr 2, poz. 17.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 12 września 2019 r. I NSW 71/19.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2017 r. II SA/Wa 689/17.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., ZPOW-501-21/19, http://www.pkw.gov.pl (dostęp 5.02.2020).

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., ZPOW-501-102/18, http://www.pkw.gov.pl (dostęp 5.02.2020).

Sprawozdanie z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r. przygotowanym przez PKW http://www.pkw.gov.pl, (dostęp 5.02.2020).
Opublikowane
2020-07-24
Dział
Artykuły