[1]
Будзько, І. 2019. Лексіка ранніх перакладаў апокрыфаў і яе роля ва ўзбагачэнні слоўнікавага складу старабеларускай мовы: Leksyka wczesnych tłumaczeń apokryfów i jej rola we wzbogacaniu słownictwa języka starobiałoruskiego. Rozprawy Komisji Językowej. 66, (sty. 2019), 39–59.