Janas, M. (2019). Oб особенностях латинской транслитерации кириллического текста плачевной речи по карлу xi Юхана спарвенфельда: O osobliwościach łacińskiej transliteracji cyrylickiego tekstu Mowy pogrzebowej na cześć Karola xi Johana Sparwenfelda. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 171–183. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/273