Будзько, Ірына. 2019. „Лексіка ранніх перакладаў апокрыфаў і яе роля ва ўзбагачэнні слоўнікавага складу старабеларускай мовы: Leksyka Wczesnych tłumaczeń apokryfów I Jej Rola We Wzbogacaniu słownictwa języka starobiałoruskiego”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):39-59. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/264.