Кожинова, Алла, i Елена Суркова. 2019. „К истории восточнославянских библейских переводов C древнееврейских оригиналов конца XV века: Kilka Uwag Na Temat Historii wschodniosłowiańskich tłumaczeń Biblijnych Z oryginałów Hebrajskich Z końca XV Wieku”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń):285-95. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/279.