Будзько, Ірына. „Лексіка ранніх перакладаў апокрыфаў і яе роля ва ўзбагачэнні слоўнікавага складу старабеларускай мовы: Leksyka Wczesnych tłumaczeń apokryfów I Jej Rola We Wzbogacaniu słownictwa języka starobiałoruskiego”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 39-59, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/264.