Кожинова, Алла, i Елена Суркова. „К истории восточнославянских библейских переводов C древнееврейских оригиналов конца XV века: Kilka Uwag Na Temat Historii wschodniosłowiańskich tłumaczeń Biblijnych Z oryginałów Hebrajskich Z końca XV Wieku”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 285-9, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/279.