Наєнко, Галина. „Фонетико-фонологічна й графіко-правописна системи української мови ІІ половини XVI століття (на матеріалі викладу о церкви теодосія софоновича): System Fonetyczno-Fonologiczny I Graficzno-Ortograficzny języka ukraińskiego Drugiej połowy XVI Wieku (na Materiale Traktatu O kościele Teodosija Sofonowycza)”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 333-50, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/282.