Паляшчук, Наталля. „З гісторыі развіцця лексікі старабеларускай дзелавой пісьменнасці XIV – сярэдзіны XVI ст.: Z Historii Rozwoju Leksyki starobiałoruskiego piśmiennictwa urzędowego Od XIV Do połowy XVI Wieku”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 385-07, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/285.