The obligation to pay for the shares not acquired by entitled employees in the procedure of selling the shares in a municipal company – the case study

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/1

Keywords:

municipal management, privatization, jurisprudence, local government

Abstract

Background: The article is a case study of a court dispute between the City of Białystok and ENEA Wytwarzanie SA regarding the obligation to pay for the so-called “leftover” in the procedure of selling the shares of Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., which took place in 2017–2019. Moreover, the article raises the issue of the right to freely acquire shares in companies privatized or commercialized by their eligible employees.

Research purpose: The analysis brings into focus the influence of the involved parties’ particular arguments in the proceedings on the final decision in the case, allowing for observation of the regularities and interpreting of the principles that applied therein. The purpose of the study was to formulate universal guidelines that could be used in the future by other local government authorities.

Methods: The study was based on the analysis of the legislation regarding the privatization of municipal companies (dogmatic-legal method), as well as the analysis of court documents concerning proceedings by the District Court in Białystok (case number: VII GC 332/17) and the Appellate Court in Białystok (case number: I AGa 169/18) (empirical method). The main issues to which attention was drawn were: the actual state of the case, the proceedings by the court of first instance, the sentence made in the first instance, the explanatory statement of the sentence in the first instance, basic appeal arguments, the proceedings by the court of the second instance, the sentence made in the second instance, and the explanatory statement of the sentence in the second instance.

Conclusions: The analysis brought into focus basic issues concerning the procedure of privatizing companies with the participation of local government units and the principles of freely acquiring shares in commercialized or privatized companies by their authorized employees. In addition, it was possible to understand the impact of arguments of the parties on the final decision in this type of cases and the interpretation rules that were applicable in the actual state. The above may constitute practical guidelines for future use by parties of similar proceedings.

References

Uchwała nr XXXIV/371/12 Rady Miasta Białystok z 5.11.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku stanowiących własność Gminy Białystok, BIP Urzędu Miasta Białystok, https://dokumenty.um.bialystok.pl/bip/uchwaly/kadencja20102014/2012/ XXXIV-371-12.pdf

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.

Ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2181 ze zm.

Ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, t.j. z 27.11.2012 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 216.

Zarządzenie nr 3745/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z 5.09.2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku, będących własnością Gminy Białystok, BIP Urzędu Miasta Białystok, https://dokumenty.um.bialystok.pl/bip/zarzadzeniaprezyden¬ta/2013/3745.pdf

Zarządzenie nr 3858/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z 17.10.2013 r. w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku, będących własnością Gminy Białystok, BIP Urzędu Miasta Białystok, https://dokumenty.um.bialystok.pl/bip/zarzadzeniaprezyden¬ta/2013/3858.pdf

Banasiński C., Jaroszyński K.M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, 2017.

Błaszczyk P., Ochrona wspólnika mniejszościowego spółki zależnej, C.H. Beck, Warszawa 2013.

Fras M., Habdas M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1–125), Warszawa 2018.

Gniewek E., Machnikowski P., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017.

Grupa Gumułka – Corporate Finanse sp. z o.o., Ustalenie charakteru, zakresu uprawnień pracowniczych i ich wpływu na proces zbycia udziałów Spółki oraz obowiązków Zamawiające¬go w tym zakresie na podstawie przepisów Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji, wersja z 1.07.2013 r., zbiór własny.

Katner W.J., Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji. Komentarz, w: W.J. Katner (red.), Prawo cywilne i handlowe w zarysie, 2006, LEX/el.

Namitkiewicz J., Encyklopedia podręczna prawa prywatnego, Warszawa 1931.

Niedbała Z., Sytuacja prawna pracowników komercjalizowanych i prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1996/4, s. 47–59.

Radwański Z. (red.), System prawa prywatnego, t. II, Prawo cywilne – część ogólna, 2008.

Rott-Pietrzyk E., Holenderska klauzula rozsądku i słuszności na tle innych uregulowań prawnych (wzór dla polskiego ustawodawcy?), Studia Prawa Prywatnego 2006/3, s. 57–101.

Trojanowski K., Funkcjonowanie spółek komunalnych – miasto jako przedsiębiorca, Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia 2013/6 (1), s. 245–262.

Węgrzynowski Ł., Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Komentarz, 2017, LEX/el.

Wójtowicz E., Zawieranie umów między przedsiębiorcami, 2010, LEX/el.

Wyszogrodzka S., Dyssens w polskim prawie cywilnym, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004/4, s. 959–1008.

Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z 29.06.1995 r., sygn. akt III CZP 66/95.

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 14.08.2018 r., VII GC 332/17, LEX nr 2712582.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 19.06.2019 r., I AGa 169/18, LEX nr 2712582.

Downloads

Published

2021-05-13

How to Cite

Brzozowski, P. (2021). The obligation to pay for the shares not acquired by entitled employees in the procedure of selling the shares in a municipal company – the case study. Studia Prawno-Ekonomiczne, 118, 11–23. https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/1

Issue

Section

ARTICLES - THE LAW