Reasons for delisting companies from the NewConnect market

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2021/120/9

Keywords:

safety of trading, Alternative Trading System, delisting, abolition of dematerialisation of shares

Abstract

Background: The article discusses the reasons for delisting companies from NewConnect, an alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange (WSE) outside the regulated market. We focus on the important role of a company’s debut on the NewConnect market before it appears on the WSE Main Market.

Research purpose: The aim of the article is to analyze the reasons for delisting companies from the NewConnect market in 2008–2020, taking into account the type of the offer and the number of delisted companies in relation to the IPO carried out between 2007 and 2020. The number of days from the debut date to the date of delisting the company from NewConnect was checked, taking into account the reasons for the removal. The article also analyzes the company’s status, which was the reason for the transfer to the WSE Main Market. The share of companies that were delisted from the regulated market of the WSE after changing stock exchange was also checked. Therefore, the thesis was adopted that companies debut on NewConnect to change the trading floor to the WSE Main Market in the future.

Methods: The most important research method used is a critical review of the literature and analysis of source data and legal acts regarding the functioning of the WSE Main Market and NewConnect. Observation and logical inference was also used.

Conclusions: The most common reasons for delisting companies from NewConnect between 2008 and 2020 include security of trading, transfer to the WSE Main Market, and liquidation bankruptcy. The share of delisted companies, whose debuts were recorded in the first five years of operation on the NewConnect market, dominates. The article shows that 97% of the companies that were transferred from NewConnect to the WSE Main Market introduced financial instruments to trading through a non-public offering. The change of trading floor took place, on average, after 3.3 years. Over 80% of the companies that changed their listing to the WSE Main List remain active on the regulated market

 

References

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm. część ogólna według stanu prawnego obowiązującego na dzień 13 stycznia 2021 r.

Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm. tekst ujednolicony według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie muszą spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. z 2010 r., nr 84, poz. 547).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (na podstawie t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080; z 2021 r., poz. 355).

Ustawa dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 2217; z 2020 r., poz. 288, 695).

Asyngier R., Nieprawidłowości funkcjonowania rynku NewConnect – aspekty prawne i organizacyjne, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia 2012/46 (4), s. 11–21.

Asyngier R., Wpływ zmiany rynku notowań na cenę akcji polskich spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia 2015/75, s. 20–28.

Buszko M., Kołosowska B., Przechodzenie spółek z alternatywnego systemu obrotu Newconnect na rynek regulowany GPW – cele, uwarunkowania, efekty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2013/102, s. 492–502.

Cisse A., Fontaine P.C., Economic Consequences of Market Section Switching: Evidence from NYSE-Euronext Paris, International Conference of the French Finance Association (AFFI), May 2011, http://ssrn.com/abstract=1834351; stan na 15.04.2021 r.

Dobosiewicz Z., Giełda, zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe, PWE, Warszawa 2013.

Feder-Sempach E., NewConnect i inne alternatywne rynki dla sektora MŚP w Europie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011/174, Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, s. 185–196.

Kaszuba-Perz A., Perz P., Rola alternatywnych systemów obrotu akcjami w procesie pozyskania kapitału w rozwijających się przedsiębiorstwach, Humanities and Social Sciences 2013/ XVIII/20 (3), s. 73–85.

Markiewicz M., Zygmanowski P., Znaczenie rynku NewConnect jako miejsca przeprowadzenia oferty pierwotnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013/2, s. 167–186.

McConnell J.J., Sanger G.C., A trading strategy for new listings on the NYSE, Financial Analysts Journal 1984/40 (1), s. 34–38.

Merton R.C., Presidential Address: A simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information, Journal of Finance 1987/42, s. 483–510.

Mosionek-Schweda M., Droga na GPW S.A. poprzez alternatywny system obrotu, w: G. Rosa (red.), Młodzi polscy naukowcy wobec wyzwań współczesnego rynku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 218–220.

Mosionek-Schweda M., Koszty i korzyści transferu spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW S.A., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2013/736, s. 148–149.

Panfil M., Analiza porównawcza Newconnect i innych europejskich rynków alternatywnego systemu obrotu akcjami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2013/768, s. 357.

Pastusiak R., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym: operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego, CeDeWu, Warszawa 2007.

Sapp T.R., Yan X., The NASDAQ-AMEX Merger, NASDAQ Reforms, and the Liquidity of Small Firms, Journal of Financial Research 2003/26, s. 225–242.

Tse Y., Devos E., Trading costs, investor recognition and market response: An analysis of firms that move from the AMEX(NASDAQ) to NASDAQ(AMEX), Journal of Banking & Finance 2004/28 (1), s. 63–83.

Wawryszuk-Misztal A., Wyniki operacyjne polskich przedsiębiorstw zmieniających rynek notowań akcji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia 2015/49 (4), s. 649–658.

Wawryszuk-Misztal A., Zmiany w strukturze akcjonariatu polskich spółek giełdowych zmieniających rynek notowań akcji, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2016/323 (4), s. 141–154.

Weaver D.G., Intraday Volatility on the NYSE and NASDAQ, Advances in Quantitative Finance and Accounting 2006/3, s. 111–138.

Winnicka-Popczyk A., Sradomska M., Transfer wybranych firm rodzinnych z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect na rynek regulowany jako szansa finansowania dalszego ich rozwoju, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017/18/6, cz. 1: Firmy rodzinne – rozwój teorii i praktyki zarządzania, s. 479–494.

Zygmanowski P., Wpływ zmiany rynku notowań na spółki publiczne w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 2015/144, s. 109–126.

www.gpw.pl

www.newconnect.pl

Downloads

Published

2021-12-08

How to Cite

Frydrych, S. (2021). Reasons for delisting companies from the NewConnect market. Studia Prawno-Ekonomiczne, 120, 161–178. https://doi.org/10.26485/SPE/2021/120/9

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS