Українські прізвища торчинських Ромів

Słowa kluczowe: antroponim, apelatyw, nazwisko, grupa leksykalno-semantyczna, struktura morfologiczna

Abstrakt

W artykule dokonano analizy antroponimów Romów mieszkających we wsi Torczyn, znajdującej się w powiecie łuckim w obwodzie wołyńskim. Materiał został osobiście przez autorkę zebrany i usystematyzowany. Zaprezentowano wszystkie nazwiska Romów z Torczyna, ustalono produk­tywność grup antroponimów i formantów nazwiskotwórczych, poddano analizie leksykalno-se­mantyczną bazę nazwisk, scharakteryzowano morfologiczną strukturę nazw własnych. Wykazano, że antroponimia mniejszości romskiej w Torczynie prawie nie różni się od takich samych ukraiń­skich onimów. Zarejestrowano 6 nazwisk pochodnych od imion: Гученко/Huchenko, Марценюк/ Martseniuk, Ковальчук/Kovalchuk, Стоянович/Stoianovych. Przeanalizowano nazwiska pochod­ne od innych antroponimów (głównie od przezwisk): Бобенко/Bobenko, Покальчук/Pokalchuk. Pod względem morfologicznym wśród nazwisk Romów dominują konstrukcje z formantami patronimicz­nymi -енк-о/-enk-o, -ович/-ovych (-евич/-evych): Берлевич/Berlevych, Коржевич/Korrzhevych oraz z wielofunkcyjnym formantem -ук/-uk: Чужук/Chuzhuk. Takich nazwisk u torczyńskich Romów jest 4 na 18 zarejestrowanych.

Bibliografia

Гуртовий Григорій, 2014, Торчин – передзвін віків: історико-краєзнавчий нарис, Надстир’я, Луцьк/Hurtovyi Hryhorii, 2014, Torchyn – peredzvin vikiv: istoryko-kraieznavchyi narys, Nadstyr’ia, Łuck.

Кравченко Людмила, 2004, Прізвища Лубенщини, Факт, Київ/Kravchenko Liudmyla, 2004, Prizvyshcha Lubenshchyny, Fakt, Kyiv.

Лісова Лариса, 2014, Антропонімія півдня Волинської області, автореф. дис. канд. філол. Наук, Луцьк/Lisova Larysa, Antroponimiia pivdnia Volynskoi oblasti, aftoref. dys. kand. filolog. nauk, Łuck.

Ославська Світлана, 2018, Як роми оселилися в Луцьку, „Волинські новини”, 30 серпня 2018 р., с. 19/Oslavska Svitlana, 2018, Yak romy oselylysia v Lutsku, „Volynski novyny”, 30 serpnia 2018 r., s. 19.

Редько Юліан, 1966, Сучасні українські прізвища, Наукова думка, Київ/Redko Yulian, 1966, Suchasni ukrainski prizvyshcha, Naukova dumka, Kyiv.

Чучка Павло, 2002, Антропонімія І – Імена. Антропонімія ІІ – Прізвища, в: E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, red., przy współudziale J. Dumy, Słowiańska onomastyka: encyklopedia, т. I, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków, s. 335–339, 429–435/Chuchka Pavlo, 2002, Antroponimiia I – Imena. Antroponimiia II – Prizvyshcha, v: E. Rzetelska-Feleszko, A. Cie-ślikowa, red., przy współudziale J. Dumy, Słowiańska onomastyka: encyklopedia, t. I, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków, s. 335–339, 429–435.

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły