3 історії діалектного слова дрозки ‘скалки’

Słowa kluczowe: polska nazwa druzgi, odmiana fonetyczna дрізки, forma gwarowa дрозки, zmiana fonetyczna

Abstrakt

W artykule przeanalizowano osobliwą genezę wtórnej formy дрозки ‘druzgi’ oraz naświetlono spe­cyfikę funkcjonowania wariantywnych form tego rzeczownika w języku ukraińskim od końca XIX do końca XX wieku.

Analizowane słowo jest wariantem fonetycznym mającego charakter literacki rzeczownika друзки, który jest kalką polskiego wyrazu używanego w konstrukcji rozbić w druzgi. Adaptacja polskiego zwrotu w gwarach zachodnioukraińskich doprowadziła do pojawienia się rzeczownika дрізки, będącego wariantem rzeczownika друзки. Gwary wschodnioukraińskie przeważnie zacho­wują formę друзки, która w XVII wieku w wyniku wyrównań została zmieniona na дрозки. Zmiana dokonała się na Połtawszczyźnie, skąd nowa forma fonetyczna, jako składnik konstrukcji побити на дрозки, dotarła na sąsiednie tereny. Teksty pisane sporadycznie odnotowują analizowaną nazwę jeszcze przed początkiem lat trzydziestych XX wieku, ale później rzeczownik дрозки wychodzi w języku ukraińskim z użycia.

Bibliografia

Бессараба Иван, 1916, Материалы для этнографии Херсонской губернии, в: Сборник Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук, т. 94, № 4, типография императорской Академии наук, Петроград, с. 1–568/Bessaraba Ivan, 1916, Materialy dlja etnografii Hersonskoj gubernii, v: Sbornik Otdelenija russkogo yazyka i slovesnosti imperatorskoj Akademii nauk, t. 94, № 4, tipografija imperatorskoj Akademii nauk, Petrograd, s. 1–568.

Білодід Іван, гол. редкол., 1970–1980, Словник української мови, т. 1–11, Наукова думка, Київ/Bilodid Ivan, hol. redkol., 1970–1980, Slovnyk ukrainskoi movy, Naukova dumka, Kyiv.

Гринчишин Дмитро, ред., 2001, Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст., вип. 8, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів/Hrynchyshyn Dmytro, red., 2001, Slovnyk ukrainskoi movy ХVІ – pershoi polovyny ХVІІ st., vyp. 8, Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp΄iakevycha NAN Ukrainy, Lviv.

Грінченко Борис, 1907–1909, Словарь української мови, надрук. з видання 1907–1909 рр. фотомеханічним способом, т. 1–4, 1958, видавництво Академії наук УРСР, Київ/Hrinchenko Borys, 1907–1909, Slovar ukrainskoi movy, nadruk. z vydannia 1907–1909 rr. fotomekhanichnym sposobom, t. 1–4, 1958, vydavnyctvo Akademii nayk URSR, Kyiv.

Голоскевич Григорій, 1994, Правописний словник, Наукове товариство ім. Шевченка, Нью Йорк–Париж–Сидней–Торонто–Львів/Holoskevych Hryhorii, 1994, Pravopysnyi slovnyk, Naukove tovarystvo im. Shevchenka, Nyu York–Paryzh–Sydnei–Toronto–Lviv.

Дзендзелівський Йосип, Ганудель Зузана, 1982, Словник української мови Я. Ф. Головацького, в: Науковий збірник Музею української культури у Свиднику, т. 10, Братіславське словацьке педагогічне видавництво, відділ української літератури в Пряшеві, с. 351–612/Dzendzelivskyi Yosyp, Hanudel Zuzana, 1982, Slovnyk ukrainskoi movy Ya. F. Holovatskoho, v: Naukovyi zbirnyk Muzeiu ukrainskoi kultury u Svydnyku, t. 10, Bratislavske slovacke pedagogichne vydavnyctvo, viddil ukrainskoi literatury v Priashevi, s. 351–612.

Єфремов Сергій, Ніковський Андрій, ред., 1927, Грінченко Б. Словник української мови, т. ІІ, Горно, Київ/Yefremov Serhii, Nikovskyi Andrii, red., 1927, Hrinchenko B. Slovnyk ukrainskoi movy, t. II, Horno, Kyiv.

Кириченко Ілля, гол. ред., 1953, Російсько-український словник, т. 1, видавництво Академії наук УРСР, Київ/Kyrychenko Illia, hol. red., 1953, Rosiisko-ukrainskyi slovnyk, t. 1, vydavnyctvo Akademii nauk URSR, Kyiv.

Кримський Агатангел, гол. ред., 1924, Російсько-український словник, т. 1, Червоний шлях, Київ/Krymskyi Ahatanhel, hol. red., 1924, Rosiisko-ukrainskyi slovnyk, t. 1, Chervonyi shliakh, Kyiv.

Кримський Агатангел, гол. ред., 1932, Російсько-український словник, т. 2, вип. 2, Українська радянська енциклопедія, Київ/Krymskyi Ahatanhel, hol. red., 1932, Rosiisko-ukrainskyi slovnyk, t. 2, vyp. 2, Ukrainska radianska encyklopediia, Kyiv.

Куліш Пантелеймон, 1994, Байда, князь Вишневецький (Драма 1553–1564), в: П. Куліш, Твори в двох томах, т. 2, Наукова думка, Київ, с. 265–372/Kulish Panteleimon, 1994, Baida, kniaz Vyshnevetskyi (Drama 1553–1564), v: P. Kulish, Tvory v dvokh tomakh, t. 2, Naukova dumka, Kyiv, s. 265–372.

Курило Олена, 1928, Матеріяли до української діялектології та фольклористики, друкарня Всеукраїнської Академії наук, Київ/Kurylo Olena, 1928, Materiialy do ukrainskoi diialektolohii ta folklorystyky, drukarnia Vseukrainskoi Akademii nauk, Kyiv.

Лисенко Панас, 1974, Словник поліських говорів, Наукова думка, Київ/Lysenko Panas, 1974, Slovnyk poliskykh hovirok, Naukova dumka, Kyiv.

Манжура Иван, 1890, Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринослав¬ской и Харьковской губ., в: Сборник Харьковского историко-филологическо¬го общества, т. 2, вып. ІІ, типография К. Счасни, Харьков, с. 1–194/Manžura Ivan, 1890, Skazki, poslovicy i t. p., zapisannye v Ekaterinoslavskoj i Har΄kovskoj gub., v: Sbornik Har΄kovskogo istoriko-filologicheskogo obshchestva, t. 2, vyp. II, typografia K. Schasny, Kharkov, s. 1–194.

Мартынаў Віктар, ред., 1985, Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, т. 3, Навука і тэхніка, Мінск/Martynaŭ Viktar, red., 1985, Etymalagichny sloŭnik belaruskaj movy, t. 3, Navuka i tekhnika, Minsk.

Мельничук Олександр, гол. ред., 1982–2012, Етимологічний словник укра¬їнської мови, т. 1–6, Наукова думка, Київ/Melnychuk Oleksandr, hol. red., 1982–2012, Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy, t. 1–6, Naukova dumka, Kyiv.

Ніковський Андрій, 1926, Українсько-російський словник, Горно, Київ/ Nikovskyi Andrii, 1926, Ukrainsko-rosiiskyi slovnyk, Horno, Kyiv.

Номис М. (Симонов Матвій), 1864, Украıнськı приказки, прислıвъя и таке инше, друкарні Тиблена і комп. і Куліша, Санкт-Петербург/Nomys M. (Symonov Matvii), 1864, Ukrainski prykazky, pryslivia i take inshe, drukarni Tyblena i komp. i Kulisha, Sankt-Peterburg.

Русанівський Віталій, гол. наук. ред., 2010–2018, Словник української мови, у двадцяти томах, т. 1–9, Наукова думка, Український мовно-інформа¬ційний фонд, Київ/Rusanivskyi Vitalii, hol. nauk. red., 2010–2018, Slovnyk ukrainskoi movy, U dvadtsiaty tomakh, t. 1–9, Naukova dumka, Ukrainskyi movno-informaciinyi fond, Kyiv.

Синявський Олекса, 1942, Норми української літературної мови, Українське видавництво, Львів/Syniavskyi Oleksa, 1942, Normy ukrainskoi literaturnoi movy, Ukrainske vydavnyctvo, Lviv.

Славинецький Єпіфаній, 1973, Лексіконъ латинский, в: «Лексикон латинський» Є. Славинецького. «Лексикон словено-латинський» Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського, підг. до вид. В. Німчук, Наукова думка, Київ, с. 59–420/Slavynetskyi Yepifanii, 1973, Leksikon latynskyi, v: «Leksykon latynskyi” Ye. Slavynetskoho. «Leksykon sloveno-latynskyi» Ye. Slavynetskoho ta A. Koretskoho-Satanovskoho, pidg. do vyd. V. Nimchuk, Naukova dumka, Kyiv, s. 59–420.

Стус Василь, 2008, Зібрання творів у дванадцяти томах, т. 3, Факт, Київ/Stus Vasyl, 2008, Zibrannia tvoriv u dvanadtsiaty tomakh, t. 3, Fakt, Kyiv.

Стус Василь, 2009, Зібрання творів у дванадцяти томах, т. 5, Факт, Київ/Stus Vasyl, 2009, Zibrannia tvoriv u dvanadtsiaty tomakh, t. 5, Fakt, Kyiv.

Уманець М. (Комаров Михайлo), Спілка А., 1893–1898, Словарь росийско-український, т. 1–4, друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, Львів/ Umanets M. (Komarov Mykhailo), Spilka A., 1893–1898, Slovar rosyisko-ukrainskyi, t. 1–4, drukarnia Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, Lviv.

Фасмер Макс, 1986, Этимологический словарь русского языка, т. 1, Прогресс, Москва/Fasmer Maks, 1986, Ètimologicheskij slovar΄ russkogo yazyka, t. 1, Progress, Moskva.

Чабаненко Віктор, 1992, Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини, т. 1–4, Комунар, Запоріжжя/Chabanenko Viktor, 1992, Slovnyk hovirok Nyzhnoi Naddniprianshchyny, t. 1–4, Komunar, Zaporizhzhia.

Чубинский Павел, 1877, Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, т. 4, Санкт-Петербург/Chubinskij Pavel, 1877, Trudy etnografichesko-statisticheskoj ekspedicii v Zapadno-Russkij kraj, t. 4, Sankt-Peterburg.

Шевельов Юрій, 1951, Нарис сучасної української літературної мови, Молоде життя, Мюнхен/Shevelov Yurii, 1951, Narys suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy, Molode zhittia, Myunkhen.

Шевельов Юрій, 2002, Історична фонологія української мови, Акта, Харків/ Shevelov Yurii, 2002, Istorychna fonolohiia ukrainskoi movy, Akta, Kharkiv.

Brükner Aleksander, 1985, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Rudnyc′kyj Jaroslav, 1982, An etymological dictionary of the Ukrainian language, vol. ІІ, University of Ottawa Press, Winnipeg.

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły