Nadawanie stopnia doktora habilitowanego w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

Słowa kluczowe: habilitacja, komisja habilitacyjna, kolokwium habilitacyjne, podmiot habilitujący, Rada Doskonałości Naukowej

Abstrakt

Przedmiot badań: Przedmiotem analiz są regulacje prawne dotyczące nadawania stopnia dok­tora habilitowanego zamieszczone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Arty­kuł poświęcony jest następującym zagadnieniom szczegółowym: podmiot habilitujący, warunki nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz kwestie proceduralne. W zakresie wspomnianych warunków szczegółowym analizom poddane zostały następujące przesłanki: posiadanie stopnia doktora, posiadanie dorobku stanowiącego znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, wy­kazywanie się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej instytucji, pozytywna ocena kolokwium habilitacyjnego. Podjęcie tematu nadawania stopnia doktora habilitowanego jest uzasadnione modyfikacjami, jakie – w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego – zostały w odniesieniu do niego wprowadzone przez ustawodawcę.

Cel badawczy: Podstawowym celem badawczym jest rekonstrukcja treści normatywnej naj­ważniejszych regulacji dotyczących nadawania stopnia doktora habilitowanego zamieszczonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pozwoliło to określić, w jakim zakresie doszło do modyfikacji zasad nadawania wspomnianego stopnia naukowego w stosunku do wcze­śniej obowiązującego stanu prawnego.

Metoda badawcza: Przeprowadzone badania mają charakter badań podstawowych i opierają się na metodzie dogmatycznoprawnej. Materiałem badawczym były przede wszystkim odpowiednie przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również orzecznictwo sądów ad­ministracyjnych oraz poglądy przedstawicieli doktryny.

Wnioski: Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że obecne regulacje dotyczące nadawa­nia stopnia doktora habilitowanego zasadniczo nawiązują do rozwiązań już utrwalonych w pol­skiej tradycji akademickiej. Do zasadniczych zmian należy natomiast możliwość uwzględniania w dorobku podlegającym ocenie osiągnięć uzyskanych przez habilitanta przed nadaniem mu stopnia doktora, jak również przywrócenie kolokwium habilitacyjnego. W artykule została rów­nież zwrócona uwaga na niezgodność regulacji dotyczących ograniczeń w zakresie ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego z Konstytucją RP.1

Bibliografia

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483 ze zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2018 r., poz. 2096.

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i ty¬tule w zakresie sztuki, Dz.U. z 2017 r., poz. 1789 ze zm.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 84, poz. 455.

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U., poz. 1669.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U., poz. 1668 ze zm.

Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Jakubowski A., Eksperci w prawie nauki jako biegli w postępowaniu administracyjnym, w: A. Wiktorowska, A. Jakubowski (red.), Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 285–306.

Jakubowski A., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2014 r., I OSK 1423/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2015/7–8, s. 1055–1072.

Jarentowski M., Nowe regulacje prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, Przegląd Prawa Publicznego 2018/11, s. 7–23.

Sieniuć M., Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

Ślebzak K., Jednotematyczny cykl publikacji jako przesłanka nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, Państwo i Prawo 2013/7, s. 31–40.

Tarno J.P., Rola odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. w postępowaniach w sprawach stopni naukowych (wybrane zagadnienia), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011/6, s. 18–35.

https://sjp.pwn.pl/sjp/cykl;2553958.html; stan na 20.08.2019 r.

Opublikowane
2020-06-01
Dział
Artykuły - PRAWO