Skarb olbijskich monet z głową boga rzeki Borysthenes znaleziony wiosną 2018 roku w okolicach miasta Gorodišče, oblast Czerkassy, Ukraina

Słowa kluczowe: Olbia, Dniepr, monety, skarb

Abstrakt

TYTUŁ ORYGINALNY: Клад ольвийских монет «борисфенов», найденный в Городищенском районе Черкасской области весной 2018 года

W kwietniu 2018 roku, na południowo-wschodnim krańcu miasta Gorodišče, oblast Čerkassy, Ukraina, znaleziono około 70 brązowych monet Olbii z głową boga rzeki Borysthenes na awersie oraz toporem, łukiem, monogramem i napisem ΟΛΒΙΟ na rewersie. Znalezisko potraktowane zostało jako zespół; uznano, że mamy do czynienia ze skarbem. Istotne, że znalezisko to jest jednym z najdalej zlokalizowanych znalezisk monet nadczarnomorskiej Olbii. Z odkrytego zespołu opracowano jedynie 52 monety. Wybito je w końcu IV i pierwszej połowie III p.n.e. Monety zaliczone zostały do siedmiu grup według podziału zaproponowanego przez P.O. Karyškovskiego. Najmłodsza z opracowanych monet (z monogramem 91, według P.O. Karyškovskiego; odniesiono się również do propozycji V. Anochina, N.A. Frolovej i M. Abramzona) datowana jest, w ocenie autorów, na lata 260-250 p.n.e.; dopuszcza się jednak i inną chronologię. Dlatego też zaproponowano czas zdeponowania skarbu: druga połowa III w. p.n.e. Zwrócono uwagę, że data zdeponowania skarbu zbieżna jest z chronologią osady, którą zlokalizowano w okolicach miasta Gorodišče.

Bibliografia

Археология Украинской ССР. 1986. К.: Наукова думка, Т.2. 591 с.

Гайдуков В.П. 2017. 700-летие российского рубля и краткий обзор развития средневековой русской нумизматики. Материалы Международной научной конференции «Российский рубль. 700 лет истории». (25-27 апреля 2016 г., Великий Новгород). 5-15.

Геродот. 1993. Історії в дев’яти книгах. К.: Наукова думка, 576 с.

Ильинская В.А., Тереножкин А.И. 1983. Скифия VII-IV вв. до н.э. Киев: Наукова думка, 380 с.

Казаманова Л.Н.1969. Введение в античную ну¬мизматику. М.: Издательство МГУ. 302 с.

Карышковский П.О. 1988. Монеты Ольвии. Очерк денежного обращения Северо- Западного Причерноморья в античную эпоху. Киев: Наукова думка. 168 с.

Карышковский П.О. 2003. Монетное дело и денежное обращение Ольвии. VI в. до н.э. - IV в. н.э. Одесса. 697 с.

Котляр М. Ф. 1971. Грошовий обіг на території України доби феодалізму. К.: Наук. думка, 174 с.

Коцур В. 2017. Історіографія українського скарбознавства. Український нумізматичний щорічник. 1, 15-32.

Kotsur V. 2016. Methodological issues of modern numismatic research: materials of “black” archeology and scientific research Forum Numizmatyczne: Peniadz i mennice 1, 7-9.

Коцур В.П. 2016. Щодо проблеми використання матеріалів «чорної» археології в наукових дослідженнях з нумізматики. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки» (22-23 червня 2016 р.). Кіровоград – Київ – Переяслав-Хмельницький. 11-14

Коцур, В. 2015. Thalers and „ephimek” coin with marks in the collection of the National Museum of History and Ethnography „Pereyaslav”, as a source for learning about the circulation of currency in the Ukraine in the 16th-18th centuries. Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 77-80.

Нераденко Т.М. 2016. Словник-довідник з археології Черкащини: науково-довідкове краєзнавче видання. Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А. 650 с.

Николаев Н.И. 2016. Просопография Ольвии Понтийской V в. до н.э. - I в. н.э. К.: Издатель Олег Филюк. 316 с.

Орлик В. 2013. Інформаційний потенціал WEB- ресурсів у нумізматичних дослідженнях (на прикладі монет держав хрестоносців). Архівознавство та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі. Матеріали наук. конф. з міжнар. участю 14 березня 2013 р. 129-133.

Орлик В. 2017. Топографія знахідок в Україні монет держави Тевтонського ордену в Пруссії та її Лівонського відділення (зведені відомості по областях). Український нумізматичний щорічник. 1, 37-75.

Фролова Н.А., Абрамзон М.Г. 2005. Монеты Ольвии в собрании Государственного Исторического музея. Москва. 360 с.
Opublikowane
2019-12-30
Dział
Artykuły