Ludność województwa łódzkiego: rozwój i przemiany strukturalne

  • Jerzy Dzieciuchowicz Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Słowa kluczowe: region łódzki, rozwój demograficzny, struktura demograficzna, struktura i typologia przestrzenna ludności

Abstrakt

Przedmiotem tego opracowania jest rozwój oraz struktura ludności województwa łódzkiego w okresie ponad stu ostatnich lat. Szczegółowej analizie podlegały przemiany ludnościowe tego regionu w czterech okresach: 1) do 1918 roku, 2) 1918–1945, 3) 1946–1989, 4) 1990–2018. Uwzględniono również prognozę demograficzną dla województwa do 2050 r. Strukturę ludności rozpatrywano, biorąc pod uwagę jej podział według cech demograficznych, społeczno-ekonomicznych, społeczno-kulturowych i przestrzennych. Zasadniczym celem pracy było ustalenie ogólnych tendencji w rozwoju i restrukturalizacji ludności województwa łódzkiego oraz jej typologii przestrzennej.

 

Bibliografia

Badziak K., Baranowski J., Polit K. 2009. Powstanie i główne kierunki aktywności administracji województwa łódzkiego w okresie międzywojennym. W: K. Badziak, M. Łapa (red.) Województwo łódzkie 1919-2009. Studia i materiały. PTH OŁ, Łódź: 85-102.

Bank Danych Lokalnych, data wejścia 14.02.2019. Warszawa, GUS.

Bauman Z. 2000. Globalizacja, i co z tego dla ludzi wynika. PIW, Warszawa.

Dylik J. 1948. Rozwój osadnictwa w okolicach Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis 2: 44-50.

Dzieciuchowicz J. 1989 (1990). Proces redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji wielkomiejskiej (przykład aglomeracji łódzkiej). Przegląd Geograficzny 61(4): 505-522.

Dzieciuchowicz J. 1995. Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji miejskich – przykład aglomeracji łódzkiej. Wyd. UŁ, Łódź.

Dzieciuchowicz J. 1998a. Ludność Polski Środkowej: procesy i struktury przestrzenne. W: A. Wer-wicki (red.) Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej. Wyd. UŁ, Łódź: 95-132.

Dzieciuchowicz J. 1998b. Zmienność przestrzenna zachowań migracyjnych ludności województwa łódzkiego. W: W. Kwiatkowska (red.) Rozwój ekonomiczny. Rynek pracy. Procesy migracyjne w województwie łódzkim. IPiSS, Raport IPiSS 15, Warszawa: 110-137.

Dzieciuchowicz J. 2001. Rozwój, ruch naturalny i migracje ludności. Rozmieszczenie, struktura demograficzna oraz wielkość i struktura zatrudnienia ludności. W: S. Liszewski (red.) Zarys monografii województwa łódzkiego. ŁTN, Łódź: 180-192.

Dzieciuchowicz J. 2002. Zróżnicowanie demograficzne regionu łódzkiego. W: A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.) Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy. UŁ ZER i OŚ, Łódź: 77-109.

Dzieciuchowicz J. 2014. Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne. Wyd. UŁ, Łódź.

Gawryszewski A. 2005. Ludność Polski w XX wieku. PAN IGiPZK. Monografie 5, Warszawa.

Ginsbert A. 1962. Łódź. Studium monograficzne. Wyd. Łódzkie, Łódź.

Grabiński T. 1992. Metody taksonometrii. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Janczak J. 2001. Przeszłość demograficzna województwa. W: S. Liszewski (red.) Zarys monografii województwa łódzkiego. ŁTN, Łódź: 173-179.

Janiszewska A. 2015. Depopulacja ludności w województwie łódzkim. W: P. Szukalski (red.) Pro-cesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku. Wyd. UŁ, Łódź: 11-32.

Klaassen L.H., Paelinck J.H.P., Wagenaar S. 1982. Systemy przestrzenne. PWN, Warszawa.

Koter M., Liszewski S., Suliborski A. 1999. Łódź i region Polski Środkowej. ŁTN, Łódź.

Mały Rocznik Statystyczny 1938, GUS, Warszawa 1938.

Michalski W. (red.) 1995. Region łódzki w dobie transformacji gospodarczej. CUP, BPR w Łodzi, PTG, Łódź.

Narodowy Spis Powszechny. 1921, 1931. Statystyka Polski, GUS.

Narodowy Spis Powszechny. 2002, 2011. Warszawa, GUS.

Olejnik L. 2009. Województwo łódzkie. W: K. Badziak, M. Łapa (red.) Województwo łódzkie 1919-2009. Studia i materiały. PTH OŁ, Łódź: 221.

Pączka S. (red.) 1993. Środowisko geograficzne Polski Środkowej. Wyd. UŁ, Łódź.

Puś W. 1987. Dzieje Łodzi przemysłowej (zarys historii). Muzeum Historii Miasta Łodzi, CIK. Łódź.

Roczniki Demograficzne. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego. 1965. WUS, Łódź.

Roczniki Statystyczne Województwa Łódzkiego. 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. WUS, Łódź.

Rosin R. (red.). 1970. Rozwój województwa w Polsce Ludowej. PWN, Warszawa.

Rzepkowski A. 2009. Ludność województwa łódzkiego w świetle pierwszego i drugiego spisu ludności II Rzeczypospolitej (30 IX 1921 i 9 XII 1931). W: K. Badziak, M. Łapa (red.) Województwo łódzkie 1919-2009. Studia i materiały. PTH OŁ, Łódź: 199-207.

Straszewicz L. 1967. Województwo łódzkie. Zarys geograficzno-ekonomiczny. PWN, Warszawa.

Szukalski P. (red.) 2015. Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku. Wyd. UŁ, Łódź.

Werwicki A.L. (red.) 1998. Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej. Wyd. UŁ, Łódź.

Województwo łódzkie w XXX-leciu PRL. 1974. WUS, Łódź.

Opublikowane
2019-12-22
Dział
Artykuły