Informacje dla autorów

Redakcja i Wydawca czasopisma NIE pobierają żadnych opłat od autorów za zgłoszenie, proces redakcyjny oraz publikację tekstów.

 

1. Prace należy przekazywać w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku.
2. Objętość artykułu (tekst z literaturą, rysunkami, tabelami, fotografiami) nie powinna przekroczyć 20 stron .
3. Praca powinna zawierać:  imię i nazwisko autora z afiliacją i adresem e-mail, tytuł w języku polskim i angielskim, abstrakt (ok. 150 słów) w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (5–10) w języku polskim i angielskim, tekst, spis literatury zestawiony alfabetycznie, streszczenie w języku angielskim (o objętości 10% treści podstawowej artykułu).
4. Wersja elektroniczna tekstu w programie Microsoft Office Word, czcionka Times New Roman 12p., odstęp 1,5. Nie należy stosować w tekście wyróżnień w postaci kursywy, pogrubień, spacji; ewentualne sugestie zaznaczyć na marginesie maszynopisu.
5. Podpisy oraz objaśnienia rysunków, fotografii i tabel należy zestawić w języku polskim i angielskim. Przy fotografiach należy umieścić autora fotografii i rok wykonania.
6. Ilustracje (czarno-białe) należy dostarczyć jako osobne pliki, jako rysunek wektorowy (cdr albo *.ai) albo mający rozdzielczość przynajmniej 300 dpi (jpg, bmp, tif).
7. Spis literatury.  Każda pozycja literatury powinna zawierać pełne dane  bibliograficzne (nazwisko imię autora/ów, rok, pełen tytuł, tytuł angielski, wydawnictwo, strony).

W bibliografii preferowany jest styl Chicago.