Dorobek piśmienniczy jednostek naukowych z grupy nauk prawnych w świetle oceny parametrycznej z roku 2017

Słowa kluczowe: jednostki naukowe, dziedzina nauk prawnych, ewaluacja nauki, piśmiennictwo naukowe, czasopisma naukowe

Abstrakt

Przedmiot badań: Proces ewaluacji jednostek naukowych poza ich oceną umożliwia dokona­nie przeglądu piśmiennictwa naukowego, opracowanie rankingów piśmiennictwa, a także oce­nę aktualnego dorobku w aspekcie kolejnej ewaluacji. W artykule zaprezentowano informacje o polskim dorobku piśmienniczym jednostek naukowych sklasyfikowanych jako jednostki z gru­py nauk prawnych. Tekst jest kontynuacją pracy, w której dokonano analizy dorobku jednostek ekonomicznych.

Cel badawczy: Celem badania jest wskazanie najpopularniejszych w dziedzinie nauk praw­nych czasopism, wydawnictw i konferencji naukowych oraz określenie ich znaczenia w kolej­nym procesie ewaluacji (2022). Dokonano porównania do analogicznych aspektów w naukach ekonomicznych. Zwrócono uwagę na zmiany w przepisach w latach 2020–2021. Pozwala to na wyciągnięcie wstępnych wniosków dotyczących realizacji polityki naukowej w zakresie nauk prawnych.

Metoda badawcza: Materiał opracowany został na podstawie danych z ankiet jednostek, które oceniane były w procesie parametryzacji w roku 2017. Stosując metody analityczne, wyodręb­niono informacje o dorobku piśmienniczym pracowników jednostek naukowych z dziedziny nauk prawnych. Dane o czasopismach, wydawnictwach i konferencjach zostały uszeregowane metodą rankingowania. Wzięto pod uwagę różnorodne zapisy danych przez sprawozdających, które to zapisy zostały ujednolicone na potrzeby artykułu. Identyczna metoda została zastosowana w opu­blikowanym wcześniej tekście dotyczącym nauk ekonomicznych.

Wyniki: Z analizy wynika, że część najcenniejszego dorobku piśmienniczego w badanej dys­cyplinie straci znaczenie w kolejnej ewaluacji. Jednak nauk prawnych dotyczy to w mniejszym stopniu niż ekonomicznych. Zwrócono uwagę na konieczność dostosowania się do nowych zasad ewaluacji w celu podniesienia znaczenia dorobku naukowego oraz śledzenia na bieżąco zmian w przepisach prawnych i zawartości wykazów ministerialnych. Wskazano, że reprezentatywność analizowanych publikacji w dorobku naukowym badanych dyscyplin jest tylko częściowa.

Bibliografia

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanychmaterialow-z-konferencji-miedzynarodowych; stan na 13.03.2021 r.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-9-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazuczasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych; stan na 13.03.2021 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie składów grup wspólnej oceny (GWO), http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_05/090eedd5c86810fa089225 e985418956.pdf; stan na 3.03.2021 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. o kategoriach naukowych przyznanych jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_10/0a5e15c139f6206c8e4925411d7cf751.pdf; stan na 3.03.2021 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, https://www.gov.pl/web/ edukacja-i-nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe; stan na 13.03.2021 r.

Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016, 2017, http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktowprzyznanych-za-publikacje-naukowe-w-tych-czasopismach-ustalony-na-podstawiewykazow-ogloszonych-w-latach-2013-2016.html; stan na 2.03.2021 r.

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych (komunikat MNiSW z dn. 20.12.2019), 2019, https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy czasopismnaukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-orazwydawnictw- monografii-naukowych; stan na 2.03.2021 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r., nr 179, poz. 1065).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1818).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 392).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. z 2019 r., poz. 496).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1352).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. z 2021 r., poz. 71).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695).

Drogosz J., Dorobek piśmienniczy jednostek naukowych z grupy nauk ekonomicznych w świetle oceny parametrycznej z roku 2017, Studia Prawno-Ekonomiczne 2020/115, s. 203–226.

Kulczycki E., Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2017/1 (49), s. 63–78.

Kulczycki E., Drabek A., Rozkosz E.A., Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce, Nauka 2015/3, s. 35–58.

Skoczeń B., Nowa dynamika ewaluacji i kategoryzacji dyscyplin, Forum Akademickie 2019/5, s. 20–25.

https://konstytucjadlanauki.gov.pl; stan na 28.02.2021 r.

https://pannaukowiec.wordpress.com; stan na 15.02.2021 r.

https://www.gov.pl; stan na 28.02.2021 r.

Opublikowane
2021-08-28
Dział
Artykuły - PRAWO