Wskazówki wydawnicze

 

SZABLON ARTYKUŁU

 

WSKAZÓWKI OGÓLNE:

1. Zgłoszenie do publikacji oraz tekst artykułu powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej na adres:
    a) artykuły o treści prawniczej: apikulska@wpia.uni.lodz.pl lub aliszewska@wpia.uni.lodz.pl
    b) artykuły o treści ekonomicznej: tomasz.dorozynski@uni.lodz.pl lub agata.wieczorek@uni.lodz.pl

2. Językami publikacji dla artykułów o treści prawniczej oraz ekonomicznej są język polski  i języki kongresowe.
Językiem preferowanym dla artykułów o treści ekonomicznej jest język angielski.

3. Objętość artykułu łącznie z abstraktem oraz bibliografią nie może przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami.

4. W odnośniku do nazwiska zamieszczonego przy tytule artykułu, prosimy o podanie afiliacji autora tekstu, w następującej kolejności:

a) stopień lub tytuł naukowy,
b) Uczelnia,
c) Wydział,
d) Katedra,
e) adres e-mail,
f) numer ORCID.

Autorzy, którzy nie są pracownikami naukowymi, proszeni są o podanie:
a) stanowiska i miejsca pracy,
b) adresu e-mail,
c) numeru ORCID.

     Przykład 1
     Dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rzymskiego; e-mail: XX@wpia.uni.lodz.pl
     Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej; e-mail: XX@uni.lodz.pl
 Przykład 2
     Adwokat, kancelaria X&X; e-mail: YY@X&X.com
     Doradca finansowy, bank X; e-mail: YY@X.com

5. Artykuł powinien składać się z następujących części:
    a) abstrakt w języku polskim,
    b) słowa kluczowe w języku polskim,
    c) klasyfikacja JEL (dla artykułów o treści ekonomicznej),
    d) wstęp,
    e) rozdziały, podrozdziały (opcjonalnie),
    f) zakończenie,
    g) bibliografia,
    h) tytuł i abstrakt w języku angielskim,
    i) słowa kluczowe w języku angielskim.

6. Abstrakt o objętości od 250-400 słów stanowić ma samodzielny tekst, który przeczytany w oderwaniu od reszty artykułu informuje o jego zawartości.

Abstrakt musi zawierać następujące, wyraźnie wyodrębnione w jego tekście, elementy:

a) PRZEDMIOT BADAŃ: (...) wyjaśnienie, dlaczego przeprowadzono badania

b) CEL BADAWCZY: (...) pytanie(a), na które szukano odpowiedzi; teza badawcza

c) METODA BADAWCZA: (...) sposób przeprowadzenia badań

d) WNIOSKI: (...) wyniki oraz konkluzje, jakie płyną z przeprowadzonych badań

7. Słowa kluczowe (w liczbie od 3 do 5) nie powinny powtarzać treści zawartych w tytule artykułu.

8. Tytuły rozdziałów/podrozdziałów artykułu powinny być numerowane.

9. Zakończenie powinno zawierać konkluzje z prowadzanych rozważań. Nie powinno zawierać elementów takich, jak motywacja do podjęcia badań czy opis treści artykułu.


WSKAZÓWKI TECHNICZNE:

10. Format pliku zgodny z edytorem tekstu MS Word 2007 lub nowszym.

11. Krój czcionki: Times (New Roman), rozmiar tekstu podstawowego: 12 punktów.

12. Interlinia (odstępy pomiędzy wierszami): 1,5 wiersza.

13. Wcięcia akapitowe: 0,6 cm (bez odstępu pomiędzy akapitami).

14. Tekst w tabelach, rysunkach, przypisach, spisie literatury, abstrakcie: 10 punktów.

15. Rysunki, schematy i wykresy powinny być przygotowane w odcieniach szarości. Wskazane jest umieszczanie plików źródłowych, aby była możliwość naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej. Wzory, tabele, rysunki i schematy nie mogą być skanowane. Zamieszczane mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300–600 dpi. Numeracja powinna być ciągła, tytuł i numer nad rysunkiem, tabelą, źródło pod rysunkiem, tabelą, od lewego brzegu – czcionka: 10 punktów.

16. Rysunki, tabele należy umieścić w odpowiednich miejscach tekstu (jak najbliżej odwołań).  Przy każdej cytowanej tabeli, schemacie, rysunku należy podać źródło lub informację „opracowanie własne".

17. Przypisy bibliograficzne i przedmiotowe u dołu strony, według wzoru (proszę zwrócić uwagę na konieczność podania zakresu cytowanych stron artykułów publikowanych w czasopismach i tomach zbiorowych) - zobacz Szablon artykułu

18. Wykaz pozycji bibliograficznych obejmujący wyłącznie prace powołane w treści artykułu, na końcu, wg porządku alfabetycznego, według wzoru (proszę zwrócić uwagę na konieczność podania pełnego zakresu stron artykułów publikowanych w czasopismach i tomach zbiorowych) - zobacz Szablon artykułu