Wskazówki wydawnicze

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE - POBIERZ PLIK

 

WSKAZÓWKI OGÓLNE:

1. Zgłoszenie do publikacji oraz tekst artykułu powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej na adres:
    a) artykuły o treści prawniczej: apikulska@wpia.uni.lodz.pl lub aliszewska@wpia.uni.lodz.pl
    b) artykuły o treści ekonomicznej: piotr.urbanek@uni.lodz.pl lub agata.wieczorek@uni.lodz.pl

2. Językami publikacji dla artykułów o treści prawniczej oraz ekonomicznej są język polski  i języki kongresowe.
Językiem preferowanym dla artykułów o treści ekonomicznej jest język angielski.

3. Objętość artykułu łącznie z abstraktem oraz bibliografią nie może przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami.

4. W odnośniku do nazwiska zamieszczonego przy tytule artykułu, prosimy o podanie afiliacji autora tekstu, w następującej kolejności:

    a) stopień lub tytuł naukowy,

    b) Uczelnia,

    c) Wydział,

    d) Katedra,

    e) adres e-mail,

    f) kod ORCID.

Autorzy, którzy nie są pracownikami naukowymi, proszeni są o podanie:
    a) stanowiska i miejsca pracy,
    b) adresu e-mail.

     Przykład 1
     Dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rzymskiego; e-mail: XX@wpia.uni.lodz.pl
     Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej; e-mail: XX@uni.lodz.pl
 Przykład 2
     Adwokat, kancelaria X&X; e-mail: YY@X&X.com
     Doradca finansowy, bank X; e-mail: YY@X.com

5. Artykuł powinien składać się z następujących części:
    a) abstrakt w języku polskim,
    b) słowa kluczowe w języku polskim,
    c) klasyfikacja JEL (dla artykułów o treści ekonomicznej),
    d) wstęp,
    e) rozdziały, podrozdziały (opcjonalnie),
    f) zakończenie,
    g) bibliografia,
    h) tytuł i abstrakt w języku angielskim,
    i) słowa kluczowe w języku angielskim.

6. Abstrakt o objętości od 250-400 słów stanowić ma samodzielny tekst, który przeczytany w oderwaniu od reszty artykułu informuje o jego zawartości.

Abstrakt musi zawierać następujące, wyraźnie wyodrębnione w jego tekście, elementy:

a) PRZEDMIOT BADAŃ: (...) wyjaśnienie, dlaczego przeprowadzono badania

b) CEL BADAWCZY: (...) pytanie(a), na które szukano odpowiedzi; teza badawcza

c) METODA BADAWCZA: (...) sposób przeprowadzenia badań

d) WNIOSKI: (...) wyniki oraz konkluzje, jakie płyną z przeprowadzonych badań

     Przykład

Przedmiot badań: Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text,

Cel badawczy: Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text.

Metoda badawcza: Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text.

Wyniki: Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text.

7. Słowa kluczowe (w liczbie od 3 do 5) nie powinny powtarzać treści zawartych w tytule artykułu.

8. Tytuły rozdziałów/podrozdziałów artykułu powinny być numerowane.

9. Zakończenie powinno zawierać konkluzje z prowadzanych rozważań. Nie powinno zawierać elementów takich, jak motywacja do podjęcia badań czy opis treści artykułu.


WSKAZÓWKI TECHNICZNE:

10. Format pliku zgodny z edytorem tekstu MS Word 2007 lub nowszym.

11. Krój czcionki: Times (New Roman), rozmiar tekstu podstawowego: 12 punktów.

12. Interlinia (odstępy pomiędzy wierszami): 1,5 wiersza.

13. Wcięcia akapitowe: 0,6 cm (bez odstępu pomiędzy akapitami).

14. Tekst w tabelach, rysunkach, przypisach, spisie literatury, abstrakcie: 10 punktów.

15. Rysunki, schematy i wykresy powinny być przygotowane w odcieniach szarości. Wskazane jest umieszczanie plików źródłowych, aby była możliwość naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej. Wzory, tabele, rysunki i schematy nie mogą być skanowane. Zamieszczane mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300–600 dpi. Numeracja powinna być ciągła, tytuł i numer nad rysunkiem, tabelą, źródło pod rysunkiem, tabelą, od lewego brzegu – czcionka: 10 punktów.

16. Rysunki, tabele należy umieścić w odpowiednich miejscach tekstu (jak najbliżej odwołań).  Przy każdej cytowanej tabeli, schemacie, rysunku należy podać źródło lub informację „opracowanie własne".

17. Przypisy bibliograficzne i przedmiotowe u dołu strony, według wzoru (proszę zwrócić uwagę na konieczność podania zakresu cytowanych stron artykułów publikowanych w czasopismach i tomach zbiorowych):
    Przykład
F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm, PWE, Warszawa 1992, s. 187.
Ibidem, s. 234.
B. Wawrzyniak, Nadzór korporacyjny: perspektywy badań, „Organizacja i Kierowanie” 2000, nr 2, s. 22–23 (zakres cytowanych stron)
M. Marcinkowska, Rola komisji ds. audytu w nadzorze, w: S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne   problemy nadzoru korporacyjnego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 369-373. (zakres cytowanych stron)
B. De Wit, R. Meyer, Strategy, Process, Content, Contex, An International Perspective, International Thomson Business Press 1998, cyt. F. Braudel, Kultura..., s.18.
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o rachunkowości (Dz.U. 2003, Nr 49, poz. 408), art. 55.
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3; dostęp: 10.4.2019 r.

18. Wykaz pozycji bibliograficznych obejmujący wyłącznie prace powołane w treści artykułu, na końcu, wg porządku alfabetycznego, według wzoru (proszę zwrócić uwagę na konieczność podania pełnego zakresu stron artykułów publikowanych w czasopismach i tomach zbiorowych):
    Przykład
Akty prawne
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o rachunkowości (Dz.U. 2003, Nr 49, poz. 408).
Opracowania
Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm, PWE, Warszawa 1992.
De Wit B., Meyer R., Strategy, Process, Content, Contex, An International Perspective, International Thomson Business Press 1998, cyt. za: Koładkiewicz I., Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltex, Warszawa 1999.
Marcinkowska M., Rola komisji ds. audytu w nadzorze, w: S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. x-x. (pełen zakres stron artykułu)
Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: perspektywy badań, „Organizacja i Kierowanie” 2000, nr 2, s. x-x. (pełen zakres stron artykułu)
Strony internetowe
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3; dostęp: 10.4.2019 r.