W stronę nowej podmiotowości politycznej. Protesty aborcyjne, teoria społecznej reprodukcji i procesy demokratyzacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/2

Słowa kluczowe:

reprodukcja społeczna, prawa reprodukcyjne, sprawiedliwość reprodukcyjna, feministyczny aktywizm, teoria feministyczna

Abstrakt

Artykuł wprowadza koncepcję reprodukcji społecznej i perspektywę sprawiedliwości reprodukcyjnej do rozważań na temat charakteru współczesnego aktywizmu feministycznego w Polsce. W warstwie teoretycznej stanowi przegląd teorii reprodukcji społecznej, która umiejscawia współczesne strategie walki o prawa kobiet w ramach debaty o zależności pomiędzy kapitalistyczną produkcją a procesami wytwarzania i podtrzymywania życia. Omawia również teorię sprawiedliwości reprodukcyjnej, która analizuje intersekcjonalnie sprawczość reprodukcyjną w ramach istniejących hierarchii społecznych oraz relacji mikro- i makrowładzy. W warstwie empirycznej prezentuję wyniki badania jakościowego z aktywist(k)ami feministycznymi i queerowymi, przeprowadzonego przez Fundusz Feministyczny (instytucję wspierającą finansowo inicjatywy realizowane przez kobiety, dziewczynki, osoby niebinarne, trans i queer) w latach 2019–2021. Analiza 628 wniosków grantowych do Funduszu i materiału pochodzącego z 6 grup fokusowych z aktywistkami oraz aktywistami ruchów feministycznych i queerowych wskazuje, że współczesne mobilizacje na rzecz kobiet i społeczności LGBTQ+, zarówno w ramach ulicznych protestów, jak i poza nimi, są wyrazem nowej podmiotowości politycznej. Mają one charakter lokalny i intersekcjonalny, w centrum stawiają systemowe kwestie związane z reprodukcją społeczną, nawiązując w ten sposób zarówno do strajków kobiet z lat 2016 i 2020, jak i do wcześniejszych działań na rzecz demokracji uczestniczącej i włączającej, podejmowanych w Polsce po 1992 r.

Bibliografia

Arampatzi Athina, Hara Kouki, Dimitris Pettas. 2022. “Re-thinking solidarity movements as infrastructure during the COVID-19 pandemic crisis: Insights from Athens”. Social Movement Studies. https://doi.org/10.1080/14742837.2022.2134108.

Arruzza Cinzia, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser. 2019. Feminism for the 99%. A Manifesto. London: Verso.

Bhattacharya Tithi. (eds). 2017. Social reproduction theory. Remapping class, recentering oppression. London: Pluto Press.

Bhattacharya Tithi, Susan Ferguson. 2020. Life-making, Capitalism and the pandemic. Pluto Live. https://www.youtube.com/watch?v=Xg5ASSAjMCc [dostęp: 23.05.2023].

Centrum Badania Opinii Społecznej. 2020. O dopuszczalności przerywania ciąży i protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_153_20.PDF [dostęp: 23.05.2023].

Chenoweth Erica. 2022. “Can nonviolent resistance survive COVID-19?”. Journal of Human Rights 21(3): 304–316. https://doi.org/10.1080/14754835.2022.2077085.

Chmielewska Marta, Małgorzata Druciarek, Izabela Przybysz. 2017. Czarny protest. W stronę nowego “kompromisu aborcyjnego”? Instytut Spraw Publicznych. https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/czarny-protest-w-strone-nowego-kompromisuaborcyjnego [dostęp: 23.05.2023].

Cox Nicole, Silvia Federici. 1976. Counter-planning from the kitchen: Wages for housework. A perspective on capital and the left. Brooklyn: New York Wages for Housework Committee.

Crenshaw Kimberle. 1989. “Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics”. University of Chicago Legal Forum 1: 139–167.

Czapliński Przemysław. 2021. Większość wyobrażona. W: Język rewolucji. P. Kosiewski (red.), 23–25. Warszawa: Fundacja Batorego.

Dalla Costa Mariarosa, Selma James. 1975. The power of women and the subversion of the community. Bristol: Falling Well Press.

Dzwonkowska-Godula Krystyna. 2020. „Sprawiedliwość reprodukcyjna – od feministycznego postulatu do naukowej koncepcji”. AVANT. Pismo awangardy filozoficzno-naukowej 11(3). http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/K-Dzwonkowska-Godula-Sprawiedliwoscreprodukcyjna.pdf [dostęp: 30.05.2021].

European Institute for G ender Equality. 2021. Gender equality and the socio-economic impact of the COVID-19 pandemic. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Federici Silvia. 2017. „Kapitał a płeć”. Praktyka Teoretyczna 3(25): 196–212. https://doi.org/10.14746/prt.2017.3.7.

Federici Silvia. 2021. COVID-19, capitalism, and social reproduction in crisis. https://youtu.be/0UqCpRAm6EE [dostęp: 23.05.2023].

Ferguson Susan. 2019. Feminism, labour, and social reproduction. London: Pluto Press.

Gdula Maciej. 2022. Wyczerpuje się kontrakt państwa z obywatelami w wersji PiS i III RP. Jest miejsce na nowy. Krytyka Polityczna. https://krytykapolityczna.pl/kraj/gdula-lewica-pis-raport. [dostęp: 23.05.2023].

Grabowska Magdalena. 2018. Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Grabowska Magdalena. 2022. From Round Table to Black Protests. Gender and the process of democratization and democratic backsliding in Poland. Referat zaprezentowany na European Conference on Politics and Gender (ECPG), 6–8.06.2022, Uniwersytet w Lubljanie.

Grabowska Magdalena, Marta Rawłuszko, Małgorzata Leszko, Justyna Frydrych. 2022. Jest opresja – jest opór. Warszawa: Fundusz Feministyczny.

Graff Agnieszka. 2021. Gdzie się podziały „macice wyklęte”? W: Język rewolucji. P. Kosiewski (red.), 23–25. Warszawa: Fundacja Batorego.

Graff Agnieszka, Elżbieta Korolczuk. 2021. Anti-gender politics in the populist moment. London: Routledge.

Hartmann Heidi. 1981. The family as the locus of gender, class, and political struggle: The example of housework. In: Feminism and methodology social science issues. S. Harding (ed.), 109–134. Milton Keynes Buckinghamshire: Open University Press.

hooks bell. 2000. Feminism is for Everybody. Cambridge, MA: South End Press.

Iwasiów Inga. 2021. Słowa oporu – wulgaryzmy wywrotowe. W: Język rewolucji. P. Kosiewski (red.), 19–21. Warszawa: Fundacja Batorego.

Jacobsson Kerstin, Elżbieta Korolczuk. 2017. Civil society revisited: Lessons from Poland. New York: Berghahn Books.

Kajta Justyna, Sylwia Barakeh, Paweł Marczewski, Paula Pustułka. 2022. „Demokratyczny paradoks w praktyce: Doświadczenia młodych aktywistów i aktywistek”. Youth Working Papers Nr 1. Warszawa: Uniwersytet SWPS Młodzi w Centrum Lab. https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2022/12/demokratyczny.paradoks.w.praktyce.pdf.

Kajta Justyna, Adam Mrozowicki. 2022. Young people in Poland: 2020/2021. Between disappointment with the state and hope for a better life. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Karaś Dorota. 2020. Koronawirus. Twórca Widzialnej Ręki: 80 proc. osób w grupie, która liczy ponad 90 tys. ludzi, to kobiety. Gazeta Wyborcza Trójmiasto. https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25805223,tworca-widzialnej-reki-80-procent-pomagajacych-to-kobiety.html [dostęp: 23.02.2022].

Korolczuk Elżbieta. 2016. “Explaining mass protests against abortion ban in Poland: The power of connective action”. Zoon politikon 7: 91–113.

Korolczuk Elżbieta, Beata Kowalska, Jennifer Ramme, Claudia Snochowska-Gonzalez. 2019. Bunt kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.

Kotnarowski Michał. 2022. Wypowiedź podczas debaty zorganizowanej przez Fundację Batorego, „Społeczeństwo w działaniu. Aktywizm, protest i samoorganizacja w czasie wojny”, debata z 27.10.2022.

Król Agnieszka. 2022. Reprodukcja a reżimy sprawności. O macierzyństwie, bezdzietności i niezależnym życiu kobiet z niepełnosprawnościami. Kraków: Nomos.

Król Agnieszka, Paula Pustułka. 2018. “Women on strike: Mobilizing against reproductive injustice in Poland”. International Feminist Journal of Politics 20(4): 1–19. https://doi.org/10.1080/14616742.2018.1460214.

Krzaklewska Ewa, Krystyna Slany, Ewelina Ciaputa, Beata Kowalska, Anna Ratecka, Beata Tobiasz-Adamczyk, Marta Warat, Barbara Woźniak. 2016. Gender equality and quality of life in Poland. Research report. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Kubisa Julia. 2014. Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kubisa Julia. 2016. Odzyskajmy Polskę dla kobiet. Krytyka Polityczna. https://krytykapolityczna.pl/kraj/odzyskajmy-

polske-dla-kobiet. [dostęp: 23.03.2023].

Kubisa Julia, Katarzyna Rakowska. 2018. “Was it a strike? Notes on the Polish women’s strike and the strike of parents of persons with disabilities”. Praktyka Teoretyczna 30(4): 15–50. https://doi.org/10.14746/prt.2018.4.1

Luna Zakiya, Kristin Luker. 2015. Reproductive justice. In: Reproduction and society: Interdisciplinary readings. Perspectives on gender. C. Joffe, J. Reich (eds.), 327–352. New York: Rutledge.

Łapniewska Zofia. 2022. “Solidarity and mutual aid: Women organizing the «visible hand» urban commons”. Gender, Work, and Organisation 29(5): 1405–1427. https://doi.org/10.1111/gwao.12833.

Mackenzie Sonja. 2022. “Social movement organizing and the politics of emotion from HIV to COVID-19”. Sociology Compass 16(5). https://doi.org/10.1111/soc4.12979.

Majewska Ewa. 2018. Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna „Solidarność” i Czarne Protesty. Warszawa: Książka i Prasa.

Mansbridge Jane. 2013. Everyday activism. In: The Wiley-Blackwell encyclopedia of social and political movements. D.A. Snow, D. Della Porta, B. Klandermans, D. McAdam (eds.), 437–39. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

McCarthy John D., Mark Wolfson. 1996. “Resource mobilization by local social movement organizations: Agency, strategy, and organization in the movement against drinking and driving”. American Sociological Review 61(6): 1070–1088. https://www.jstor.org/stable/i336618.

Nawojski Radosław, Magdalena Pluta, Katarzyna Zielińska. 2019. “The Black Protests: A struggle for (re)definition of intimate citizenship”. Praktyka Teoretyczna 4(30): 51–74. https://doi.org/10.14746/prt.2018.4.1

Narodowy Bank Polski. 2022. Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce. Raport z badania ankietowego zrealizowanego przez OO NBP. Warszawa: Narodowy Bank Polski.

Nyanzi Stella. 2013. “Dismantling reified African culture through localised homosexualities in Uganda”. Culture, Health & Sexuality 15(8): 952–967. https://doi.org/ 10.1080/13691058.2013.798684.

Ramme Jenniefer, Claudia Snochowska-Gonzales. 2019. „Nie/zwykłe kobiety. Populizm prawicy, wola ludu a kobiecy suweren”. W: Bunt kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet. E. K orolczuk, B. Kowalska, J. Ramme, C. Snochowska-Gonzalez (red.), 83–119. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.

Rawłuszko Marta. 2021. „Podręczne mniejszości, skryte kolaborantki, prawdziwi Polacy”. Stan Rzeczy 1(20): 79-109. https://doi.org/10.51196/srz.20.4.

Rawłuszko Marta. 2022. Wypowiedź podczas debaty zorganizowanej przez Fundację Batorego, „Społeczeństwo w działaniu. Aktywizm, protest i samoorganizacja w czasie wojny”, debata z 27.10.2022.

Reinharz Sulamith. 1992. Feminist methods in social research. Oxford: Oxford University Press.

Ross Loretta, Ricky Solinger. 2017. Reproductive justice. An introduction. Oakland, California: University of California Press.

Szołucha Sylwia. 2023. Otwieramy się na «innych», po raz pierwszy od 20 lat mamy na kogo głosować. Europejski Sondaż Społeczny. https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,29430459,otwieramy-sie-na-innych-coraz-czesciej-mamy-na-kogo-glosowac.html [dostęp: 23.05.2023].

Struzik Justyna. 2019. Solidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchów queerowych w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Struzik Justyna. 2022. Wypowiedź podczas debaty zorganizowanej przez Fundację Batorego, „Społeczeństwo w działaniu. Aktywizm protest i samoorganizacja w czasie wojny”, debata z 27.10.2022.

Tronto Joan. 2013. Carying democracy. New York: New York University Press.

Verloo Mieke (red.). 2018. Varieties of opposition to gender equality in Europe. New York: Routledge.

Vogel Lise. 2017. Forward. In: Social reproduction theory. Remapping class, recentering oppression. T. Bhattacharya (ed.), 12–14. London: Pluto Press.

Walby Sylvia. 1989. “Theorising patriarchy”. Sociology 23(2): 213–234. https://www.jstor.org/stable/42853921.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-15

Jak cytować

Grabowska, M. (2023). W stronę nowej podmiotowości politycznej. Protesty aborcyjne, teoria społecznej reprodukcji i procesy demokratyzacji. Przegląd Socjologiczny, 72(3), 39–67. https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/2

Numer

Dział

ARTYKUŁY