Publication ethics and malpractice statement

Wszystkie strony związane z publikacją „Art Inquiry. Recherches sur les arts” powinny zapoznać się ze standardami etycznymi obowiązującymi przy jego redagowaniu. Odwołują się do one do zasad praktyk dla redaktorów czasopism Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE) i zasad etycznych formułowanych dla najlepszych polskich czasopism.


OBOWIĄZKI REDAKTORA

Odpowiedzialność
Redaktor czasopisma podejmuje decyzje, które z artykułów nadesłanych do redakcji powinny być publikowane. Powinien przy tym kierować się względami ściśle merytorycznymi oraz wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Może w czasie tej działalności konsultować się z innymi członkami redakcji i komitetem redakcyjnym czasopisma. Redaktor powinien zachowywać normy przyjęte w publikacjach akademickich, wykluczać przypadki naruszania zasad etycznych oraz być gotowy do publikowania poprawek, wyjaśnień i przeprosin, o ile zajdzie taka potrzeba.

Bezstronność, sprawiedliwość i poufność

Nadesłane artykuły powinny być oceniane pod względem zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora czy autorów. Żadne opinie o rozpatrywanym tekście nie będą znane nikomu oprócz autora (-ów), recenzenta i redaktora językowego czasopisma. W określonych przypadkach mogą one być rozważane z innymi członkami redakcji lub komitetu redakcyjnego.

Recenzowanie, ujawnianie informacji, konflikty interesów
Redaktor powinien dążyć w przypadku każdego tekstu do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania artykułu redaktor powinien poznać ewentualne konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z każdym z autorów lub z instytucjami związanymi z publikowanym tekstem. Należy wymagać od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów. W przypadku ich zaistnienia powinny być podjęte działania (np. wycofanie artykułu lub opublikowanie sprostowania).
Nie opublikowane materiały nadesłane do redakcji nie mogą być używane w badaniach własnych redaktora bez pisemnej zgody autora.
Redaktor powinien stać na straży rzetelności czasopisma poprzez sugerowanie poprawek i wycofywanie artykułów nie spełniających zakładanych standardów,  a także tropienie podejrzanych badań lub ewentualnych uchybień w publikacjach. Powinien tez zwracać uwagę na uchybienia w recenzjach.


OBOWIĄZKI RECENZENTÓW


Udział w decyzjach redakcyjnych
Ponieważ recenzja ma pomóc redaktorowi w podjęciu decyzji związanej z publikacja tekstu, każda osoba poproszona o nią, która nie czuje się kompetentna w zakresie tematyki ocenianego artykułu lub wie, ze nie zdąży opracować recenzji we właściwym czasie powinna niezwłocznie powiadomić o tym redaktora. Pozwoli to powołać innego recenzenta, co zapobiegnie opóźnieniu w rozpatrzeniu sprawy druku tekstu.

Brak konfliktu interesów i poufność
Recenzenci nie powinni podejmować się oceny artykułów, w przypadku których występuje konflikt interesów. Przede wszystkim należy brać pod uwagę sprawy związane z relacjami współpracy lub innymi powiązaniami z autorem, a także kwestie konkurencji i jej ewentualnego wpływu na wydawaną ocenę.
Każdy recenzowany artykuł musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może on być pokazywanym innym, a jego zawartość nie może być omawiana z innymi osobami bez zgody redaktora.    

Obiektywizm i wiarygodność
Oceny formułowane w recenzjach powinny uwzględniać tylko zawartość merytoryczna tekstu. Niedopuszczalne jest kierowanie się względami osobistymi odnoszącymi się do autora artykułu. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Formułowane opinie powinny być jasne, związane z odpowiednia argumentacją formułowanych tez i ocen. Recenzent powinien również zwracać uwagę redakcji na wszelkie znaczące podobieństwa poglądów wyrażonych w tekście do innych publikacji.


OBOWIĄZKI AUTORÓW

Ogłaszanie wyników badań
Tezy zawarte w artykułach powinny być formułowane w sposób jasny, umożliwiający sprecyzowanie stanowiska autora w związku z określonym zagadnieniem. Praca powinna zawierać niezbędne odniesienia do literatury naukowej pozwalające określić stopień jej nowatorstwa. Ukrywanie zapożyczeń lub podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne.

Oryginalność i plagiat
Autorzy powinni upewnić się, że napisana przez nich praca jest w pełni oryginalna. Wykorzystane tezy innych autorów powinny zostać odpowiednio zasygnalizowane i opatrzone stosownymi odniesieniami. Należy też podawać publikacje, które w istotny sposób wpłynęły na charakter nadsyłanego artykułu.

Wielokrotne publikowanie
Autor nie powinien publikować wielokrotnie prac prezentujących te same wyniki badań w więcej lub jednym czasopiśmie. Równoległe złożenie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma jest nieetyczne.

Podziękowania i podawanie źródeł informacji
Artykuły powinny zawierać podziękowania dla osób lub instytucji, które umożliwiły lub ułatwiły autorowi przeprowadzenie badań.

Konflikt interesów
Wszyscy autorzy powinni ujawnić w artykule konflikty interesów, które mogą
 być interpretowane jako wpływające na wyniki badań lub ich interpretację.


OŚWIADCZENIE WYDAWCY


W przypadku domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca w ścisłej współpracy z redaktorem czasopisma podejmie wszelkie właściwe kroki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to wycofanie tekstu z czasopisma lub w przypadku wcześniejszego wydrukowania go publikację erraty.