“Staff shortages” in the National Revenue Administration – selected consequences

Authors

  • Ireneusz Nowak Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Poland

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2024/130/3

Keywords:

employee, officer, public tributes.

Abstract

Background: The study presents the negative human resources consequences of the quasi-reform of public law levies’ administration, consolidating the tax, fiscal and customs administration into the National Revenue Administration. The considerations undertaken were supported by the report of the Supreme Chamber of Control entitled “Correctness and effectiveness of control, tax and enforcement proceedings of the National Fiscal Administration authorities for 2020–2022”, together with a polemic on the corrective solutions indicated therein, implemented by the Minister of Finance in the area of the National Revenue Administration.

 

Research purpose: The research objective seeks to establish why the ʽgovernmental reformʼ entitled the National Revenue Administration has not had positive consequences in the area of broadly defined public law tax resources.

Methods: The publication uses a dogmatic-legal method, a historical-legal method and an empirical-analytical method.

 

Conclusions: In the authorʼs opinion, the consequence of the so-called ʽgovernmental reformʼ of the administration of public and state levies, consolidating the tax, fiscal and customs administration into the National Revenue Administration, has been the staff chaos that ʽdevastatedʼ the tax, fiscal and customs services in Poland, which led, among other things, to the protraction of ongoing tax and customs inspections along with tax proceedings

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bielecki L., Gorgol A. (red.) Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, C.H Beck, Warszawa 2018.

Brzeziński B., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2020 r., sygn. I SA/Bd 101/20, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2021/2, s. 9–20.

Gomułowicz A., Oblicze polskiej dyktatury, Nauka 2018/3, s. 67–80.

Gomułowicz A., Podatki a etyka, LEX/el. 2013.

Gomułowicz A., Rysa na obliczu Temidy, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2022/2, s. 29–38.

Gomułowicz A., Spór o wartości – sąd niezależny czy „zależny”, sędzia niezawisły czy „zawisły, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2023/1, s. 195–211.

Gomułowicz A., Zasada bezpieczeństwa prawnego podatnika a orzecznictwo sądownictwa administracyjnego, Przegląd Podatkowy 2022/6, s. 16–27.

Halicki A., Petycja w sprawie przeprowadzenia przez ministra rozwoju i finansów analizy Swot, ewentualnie innej podobnej analizy dotyczącej planowanego przez ministerstwo finansów procesu ucywilnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Biała Podlaska 2017.

Halicki A., Służba w Służbie Celno-Skarbowej, BW, Szczecin 2021.

Hryniewicz J., w: A. Radwan, Urząd to nie korporacja, Dziennik Gazeta Prawna, 24.11.2021/227 (5635), s. B8.

Hrynkiewicz J., w: A. Radwan, W ostatnich latach elit urzędniczych nie dostrzegam, Dziennik Gazeta Prawna, 19.10.2022/203 (5865), s. B8.

Itrich-Drabarek J., w: A. Radwan, Uścisk dłoni i medal (nie)zastąpią podwyżki, Dziennik Gazeta Prawna, 9.11.2022/217 (5879), s. B1.

Itrich-Drabarek J., w: A. Radwan, Żadnego państwa nie stać na biedną administrację, ponieważ jej bieda generuje kłopoty, Dziennik Gazeta Prawna, 23.02.2022/37 (5699), s. B9.

Kidyba A., Osiem grzechów głównych, Dziennik Gazeta Prawna, 16.02.2021/31 (5439), s. D2–D3.

Łączkowski W., Granice prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015/4, s. 5–10.

Łączkowski W., Ograniczenia prawa stanowionego, w: A. Dębiński, A. Pomorska, P. Smoleń (red.), W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności Profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, KUL, Lublin 2010.

Łączkowski W., Prawo naturalne a prawo stanowione. Uwagi prawnika, Ethos 1999/1–2, s. 173–182.

Melezini A., Teszner K., Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Nowak I., 120 radców skarbowych jako „elita” Krajowej Administracji Skarbowej, Prawo Bu¬dżetowe Państwa i Samorządu 2021/2, s. 9–40.

Nowak I., Funkcjonariusze celni w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej – uwagi wybrane, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2019/2, s. 37–56.

Nowak I., Krajowa Administracja Skarbowa – reasumpcja, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2022/1, s. 63–104.

Nowak I., Metafizyka w stosowaniu prostego języka przez Krajową Administrację Skarbową i Ministerstwo Finansów, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2022/3, s. 51–110.

Nowak I., National Revenue Administration – current organisational and financial problems, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2020/2, s. 37–65.

Nowak I., Podatki nazywane opłatami w imię maksymalizacji dochodów budżetowych – zarys problematyki, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2022/2, s. 39–63.

Nowak I., „Polityczno-kadrowa” Krajowa Administracja Skarbowa, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2021/4, s. 69–83.

Nowak I., Świadomość podatkowoprawna podmiotów administracji rządowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2022/4, s. 9–66.

Nowak I., „Zasoby kadrowe” Krajowej Administracji Skarbowej: reasumpcja po 5 latach funkcjonowania, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2023/1, s. 113–191.

Piotrowski M., Ocena przeprowadzonej reformy związanej z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej w świetle zasad tworzenia prawa i ochrony praw pracowniczych, listopad 2018, materiał pozyskany w trybie dostępu do informacji publicznej.

Płażek S., „Przekształcenie” stosunku służbowego celnika w stosunek pracy, Roczniki Administracji i Prawa 2021/XXI, z. specjalny s. 387–398.

Stelmachowski A., W kwestii koncepcji źródeł prawa (na tle zasad prawa cywilnego), w: S. Wronkowska, M. Zieliński (red.), Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, UAM, Poznań 1990.

Szwast M., Ocena przeprowadzonej reformy związanej z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej w świetle zasad tworzenia prawa i ochrony praw pracowniczych, 15 września 2018, materiał pozyskany w trybie dostępu do informacji publicznej.

Ura E., „Ucywilnianie” dotychczasowych stosunków służbowych funkcjonariuszy celnych w związku z reformą administracji celno-skarbowej – w kontekście zasady praworządności, Przegląd Prawa i Administracji 2018/114, s. 255–268.

Zbaraszczuk B., w: A. Pokojska, Modernizujemy KAS, Dziennik Gazeta Prawna, 28.04.– 3.05.2023/83/84 (5997/5998), s. 4.

Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, WS, Warszawa 1996.

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2022 roku, nr 68/2023/ P/23/001/KBF oraz 69/2023/P/23/002/KBF, s. 146, https://www.nik.gov.pl/plik/id,27852.pdf; stan na 27.10.2023 r.

Banaś M., w: Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Finansów Publicznych nr 135 z dnia 15 listopada 2016 r., https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=FPB-135i01044-o1.pdf; stan na 25.08.2023 r.

Dróżdż W., Jak i po co powstała Krajowa Administracja Skarbowa? W czym pomaga przedsiębiorcom?, https://opoka.news/jak-i-po-co-powstala-krajowa-administracja-skarbowa-w-czym-pomaga-przedsiebiorcom; stan na 11.10.2023 r.

Konferencja „5 lat Krajowej Administracji Skarbowej”, b.d., https://www.youtube.com/watch?v= d1EbRx8oUdU; stan na 12.11.2023 r.

Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli pt. Funkcjonowanie służby cywilnej oraz służby zagranicznej z dnia 10 sierpnia 2023 r., nr 13/2023/P/22/005/KAP, https://www. nik.gov.pl/kontrole/P/22/005/; stan na 12.11.2023 r.

Informacja Najwyższej Izby Kontroli z dnia 17 grudnia 2019 r. pt. Stan organizacji Krajowej Administracji Skarbowej, nr 159/2019/P/18/009/KBF, https://www.nik.gov.pl/kontrole/ P/18/009/; stan na 27.10.2023 r.

Matłacz A., Dyrektorzy szczęścia wkraczają do firm, 2019, https://www.prawo.pl/kadry/chief-

happiness-officer-happy-manager-czywarto-tworzyc-takie,472842.html; stan na 10.10.2023 r.

Mikołajczyk D., Celnicy mają problem z awansami?, https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/ krajowa-administracja-skarbowa/celnicy-maja-problem-z-awansami; stan na 11.11.2023 r.

Mikołajczyk D., O ekspresowych awansach szefa KAS, https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/krajowa-administracja-skarbowa/o-ekspresowych-awansach-szefa-kas; stan na 11.11.2023 r.

Motywacja i satysfakcja z pracy/służby pracowników i funkcjonariuszy KAS, Departament Budżetu, Majątku i Kadr KAS MF, Webinar, materiał pozyskany w trybie dostępu do informacji publicznej.

Rzeczkowska M., Minister finansów o podwyżkach. „W sferze budżetowej zarabia się mniej, ale zapewnia ona stabilną pracę”, https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/minister-finansow-o-podwyzkachw-sferze-budzetowej-zarabia-sie-mniej-ale-zapewnia-ona/ t8ehxg3; stan na 13.10.2023 r.

Rzeczkowska M., Podczas uroczystości przyznania odznak „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”, https://www.gov.pl/web/finanse/wyroznilismyzasluzonych-dla-finansow-publicznych; stan na 25.11.2023 r.

Rzeczkowska M., Podczas Centralnych obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, które odbyły się 21 września 2021 r. w Bydgoszczy, https://www.kis.gov.pl/wiadomosci/ aktualnosci/-/asset_publisher/JSs9/content/centralne-obchody-dnia-krajowej-- administracji-skarbowej?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kis.gov.pl%2Fstart%3Fp_p_ id%3D101_INSTANCE_yF42%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_ mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INST; stan na 25.11.2023 r.

Zieliński R., Błyskawiczne awanse szefa KAS. „Szczególny przypadek”, https://tvn24.pl/polska/ bartosz-zbaraszczuk-szef-krajowej-administracji-skarbowej-blyskawiczne-awanse-7287461; stan na 10.11.2023 r.

Opinia Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r. o poselskich projektach ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawionych przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość”, nr BSA111-021-269-270/16, https://www.prezydent.pl/storage/ file/core_files/2021/8/5/cee426b2552d7f6f3979b529343c89f5/dot._ustawy_o_kas_oraz_ przepisow_wprowadzajacych_ustawe_o_kas_zal.pdf; stan na 19.10.2023 r.

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2023 rok, https://www.nik.gov.pl/plik/id,27013.pdf; stan na 10.10.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 21 grudnia 2018 r. pt. Stan organizacji Krajowej Administracji Skarbowej, nr KBF.410.005.01.2018, https://webcache.google usercontent.com/search?q=cache:zdVkwDcHunYJ:https://www.gov.pl/attachment/8af65bb1- 87a1-48da-9a4b-aadbdec001e3+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl; stan na 10.10.2023 r.

Pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów P. Cybulskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r., nr DLK2.054.22.2017, https://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATT53BF4C45/$FILE/ i14265-o1.pdf; stan na 13.10.2023 r.

Kolejna sprawa o ucywilnienie wygrana w sądzie II instancji, 2021, https://celnicy.pl/threads/ kolejna-sprawa-o-ucywilnienie-wygrana-w-sadzie-iiinstancji.17168/; stan na 16.10.2023 r.

Pismo Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2017 r., nr DLK2.054.15.2017, https://orka2.sejm.gov. pl/INT8.nsf/klucz/ATT28289937/%24FILE/i13839-o1.pdf; stan na 16.11.2023 r.

Pismo sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów M. Banasia z dnia 14 marca 2017 r., nr RS6.054.7.2017, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=498064602 E24CC13C12580C8004F19E7&view=6; stan na 11.11.2023 r.

Pismo sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów M. Banasia z marca 2017 r., nr RS6.054.7.2017, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=498064602E24CC13C12580 C8004F19E7&view=6; stan na 16.09.2023 r.

Pismo Ministra Finansów P. Szałamachy z dnia 14 stycznia 2016 r., nr BMI5.054.1.2016, https:// orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/323A0944/%24FILE/i00253-o1.pdf; stan na 9.09.2023 r.

Pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów M. Banasia z dnia 9 marca 2016 r., nr AP5.054.1.2016, https://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/323A0944/%24FILE/; stan na 12.09.2023 r.

Pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów M. Banasia z dnia 9 marca 2016 r., nr AP5.054.1.2016, https://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/323A0944/%24FILE/ i01044-o1.pdf; stan na 12.09.2023 r.

Pismo sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów M. Banasia z dnia 19 kwietnia 2017 r., nr RS6.054.10.2017, https://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i11376-o1. pdf; stan na 12.08.2023 r.

Pismo sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej M. Banasia z dnia 19 kwietnia 2017 r., https://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/ i11279-o1.pdf; stan na 14.09.2023 r.

Pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 24 lutego 2017 r., nr SC6.0723.2.2017, skierowane do koordynatorów powołanych w sprawie utworzenia i organizacji KAS w województwach, https://celnicy.pl/threads/pismo-do-ministra-m-banasia-w-zwiazku-z pismem-z-dnia-24-lutego- 2017r.14102/; stan na 19.09.2023 r.

Pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej M. Banasia z dnia 24 marca 2017 r., https://www. skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=25257; stan na 2.09.2021 r.

Pismo Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2017 r. nr DLK2.054.15.2017, https://orka2.sejm.gov.pl/ INT8.nsf/klucz/ATT28289937/%24FILE/i13839-o1.pdf; stan na 16.11.2023 r.

Pismo Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2017 r., nr DLK2.054.15.2017, https://orka2.sejm.gov. pl/INT8.nsf/klucz/ATT28289937/%24FILE/i13839-o1.pdf; stan na 16.11.2023 r.

Pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej M. Rzeczkowskiej z okazji 4. Rocznicy powstania Krajowej Administracji, https://celnicy.pl/threads/4-rocznica-kas-list-szefakas.17101/ page-2; stan na 2.09.2023 r.

Pismo Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 22 sierpnia 2023 r., nr DBM4.105.68.2023, https://celnicy.pl/threads/mf-monitoruje¬-proces-przyznawania-awansow.18544/; stan na 25.11.2023 r.

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2017 roku, s. 48, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/sprawozdaniessc; stan na 12.09.2023 r.

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2018 roku, s. 54, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/sprawozdaniessc; stan na 12.09.2023 r.

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2019 roku, s. 47, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/sprawozdaniessc; stan na 12.09.2023 r.

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2020 roku, s. 53, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/sprawozdaniessc; stan na 12.09.2023 r.

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2021 roku, s. 41, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/sprawozdaniessc; stan na 12.09.2023 r.

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2022 roku, s. 44, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/sprawozdaniessc; stan na 12.09.2023 r.

Sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za lata 2009–2016, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/ sprawozdaniessc; stan na 12.10.2023 r.

Downloads

Published

2024-04-26

How to Cite

Nowak, I. (2024). “Staff shortages” in the National Revenue Administration – selected consequences. Studia Prawno-Ekonomiczne, 130, 47–81. https://doi.org/10.26485/SPE/2024/130/3

Issue

Section

ARTICLES - THE LAW