Profil czasopisma

Pismo poświęcone jest najogólniej dawnej polskiej literaturze i kulturze (od stulecia X po wiek XVIII) oraz jej kontekstom ogólnoeuropejskim, autorami zaś są młodzi badacze piśmiennictwa staropolskiego.

Obszar zainteresowania pisma to analizy poszczególnych tekstów (czy ich powiązanych z sobą zespołów) (dział: Przekroje i zbliżenia), nawiązania do kultury staropolskiej w epokach późniejszych (dział: Konteksty i nawiązania), wreszcie edytorstwo źródeł (dział: Inedita)

Czasopismo nie publikuje tekstów wykraczających poza ten zakres problematyki.

Pismo "Meluzyna" dotyczy wyjątkowo specyficznej dziedziny, literatury staropolskiej – w świetle braku badań nad nią lub ograniczonego zakresu tych badań na katedrach slawistyki w Europie Zachodniej. Dotyczy to zwłaszcza kręgu młodych badaczy, do których adresowane jest pismo. "Meluzyna" promuje te badania i zachęca do udziału w nich młodych badaczy z innych krajów EU. W tym celu w Radzie Naukowej pisma zasiadają wybitni przedstawiciele slawistyk zachodnich oraz dziedzin pokrewnych.