Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum,  CEEOL, CEJSH, CrossRef (DOI), EBSCOhost,  ERIH Plus, Google Scholar, Index Copernicus (ICV: 2020 - 92.01), PBN/POL-Index.

Znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Za publikację naukową w czasopiśmie przyznawanych jest 70 punktów.