OD REDAKCJI

  • - Redakcja Przeglądu Socjologicznego

Abstrakt

Tym razem czytelnikom „Przeglądu Socjologicznego” proponujemy zbiór artykułów prezentujących zarówno analizy empiryczne różnorodnych zjawisk społecznych, jak i rozważania teoretyczne.

Zeszyt otwiera artykuł Jolanty Klimczak oraz Kazimiery Wódz, w którym autorki rekonstruują główne argumenty wykorzystywane przez przedstawicieli/przedstawicielki feministycznej krytyki polityki społecznej w krajach zachodnich w dyskusji na temat źródeł obserwowanego kryzysu współczesnych welfare states oraz analizują kwestie związane z płcią i jej wpływem na: (re)interpretację ról społecznych, kobiecość/męskość, pracę socjalną i opiekę społeczną.

Marta Buler i Paula Pustułka zwracają uwagę na zmianę paradygmatyczną w socjologii rodziny, która mówi o przejściu od bycia rodziną do praktykowania rodziny i odpowiadają na pytanie, jak badane przez nie matki i córki realizują rodzinność w trzech obszarach rodzinnych praktyk (śluby, święta i życie codzienne).

W trzecim artykule Arturs Holavins wprowadza nas w kontekst rosyjski, by pokazać, iż, w przeciwieństwie do organizacji broniących praw człowieka czy też aktywistów politycznych, społecznie ukierunkowane organizacje trzeciego sektora raczej nie są krytykowane przez rosyjską maszynę propagandową, lecz odgrywają obecnie kluczową rolę we wdrażaniu polityki społecznej w Rosji.

Następnie, dzięki rozważaniom Krzysztofa Janasa, przenosimy się w obszar polskiego „życia po miejsku”. Autor podejmuje próbę opisu kultury mieszczańskiej, koncentrując się na postawach i zachowaniach mieszkańców miast, na ich interpretacjach oraz ocenach życia w mieście, a także na sposobach spędzania czasu wolnego.

Kolejny autor, Wojciech Doliński, przedstawia refleksję na temat koncepcji współczynnika humanistycznego Floriana Znanieckiego oraz jej aktualności, co stanowi punkt wyjścia analizy problemu wielozmysłowości doświadczenia w perspektywie współczesnych nauk społecznych.

Ostatnią z propozycji w części zawierającej artykuły naukowe jest prezentacja wyników badań jakościowych przeprowadzonych przez Mariolę Bieńko dotyczących językowej różnorodności etykiet odnoszących się do osób homoseksualnych. Wyniki tych badań wskazują, jak pisze autorka, „że językowe reprezentacje lesbijek i gejów w heteroseksualnych aktach mowy sytuują się pomiędzy eufemizmami i niewybrednymi kolokwializmami, które pełnią funkcję poniżających etykiet, znajdujących zastosowanie w różnych kontekstach”.

Zeszyt zamykają recenzje przygotowane przez Marię Nawojczyk oraz Jacka Wasilewskiego. Pierwsza recenzja dotyczy książek z zakresu cyfrowej socjologii opublikowanych w wydawnictwach Sage oraz Routledge w 2015 roku. Drugi recenzent bierze na warsztat obszerną pracę zbiorową dotyczącą elit politycznych, którą wydało w 2018 roku wydawnictwo Palgrave Macmillan.

Opublikowane
2020-08-14
Dział
Od redakcji