Od Redaktora tomu

Autor

  • Jan Sosnowski Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Abstrakt

Choć się zmienił cały świat – jesteśmy!
Zawiruje jeszcze raz – będziemy, będziemy!
Zbigniew Preisner „Piotr”

Tom 66. „Rozpraw Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” poświęcony językom wschodniosłowiańskim i ich wzajemnym kontaktom powstał dzięki przychylnemu zainteresowaniu władz Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz życzliwości i zaproszeniu mojej osoby do współpracy przez Redakcję czasopisma. Zbiór ma charakter przeglądowy. Daje możliwość zapoznania się z problematyką badawczą podejmowaną przez wybitnych językoznawców slawistów. Mam nadzieję, że przedstawiona, rozległa tematyka dotycząca rozwoju języków i dialektów wschodniosłowiańskich wzbudzi lub pogłębi zainteresowanie młodych badaczy: rusycystów, ukrainistów, białorutenistów, slawistów, polonistów zagadnieniami przeszłości i przemian językowych na wschodniej Słowiańszczyźnie, w tym również w sąsiedztwie polszczyzny i litewszczyzny. Artykuły zamieszczone na łamach tomu 66. nadesłali językoznawcy z zagranicznych i polskich ośrodków naukowych lub naukowo-dydaktycznych w Giessen, Kazaniu, Kijowie, Lwowie, Mińsku, Moskwie, Nowogrodzie Wielkim, Nowym Jorku, Sankt Petersburgu, Smoleńsku, Sofii, Toronto, Żytomierzu oraz w Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Warszawie. Szanownym Autorom, Koleżankom i Kolegom, Przyjaciołom składam serdeczne podziękowanie za udział w przygotowaniu projektu pt. Języki wschodniosłowiańskie na przestrzeni wieków / Восточнославянские языки на протяжении веков / Східнослов’янські мови протягом віків / Усходнеславянскія мовы на працягу стагоддзяў / East Slavonic languages over the centuries. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych badaczy do dyskusji na poruszone w tomie tematy, a także do publikacji swoich tekstów na gościnnych łamach „Rozpraw Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”.

                                                                                                                               Jan Sosnowski

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Sosnowski, J. (2019). Od Redaktora tomu. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 5–5. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/241

Numer

Dział

Od Redaktora tomu