ETYKA CZASOPISMA

 1. Tytuł: „Rozprawy Komisji Językowej”
 2. Kategoria: nauki humanistyczne
 3. Rok wydania publikacji: 1954
 4. Częstotliwość wydania: Rocznik
 5. Kraj publikacji: Polska
 6. Język: polski, angielski, rosyjski, ukraiński
 7. Stan formatu: elektroniczny (e-ISSN 2450-9310) i w druku (ISSN 0076-0390)
 8. Link elektroniczny: czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Językowej
 9. Dostęp: Online, bezpłatny; Cena za egzemplarz drukowany: 36,75 PLN
 10. Indeksy: CEJSH, CEEOL, Baz-Hum, Linguistic Bibliography, ERIH Plus, Index Copernicus, Google Scholar, PBN/POL-Index i znajduje się na ministerialnej liście punktowanych czasopism naukowych
 11. Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Oświadczenie „Rozprawy Komisji Językowej ” dotyczące zasad etycznych opiera się na Kodeksie Postępowania i Najlepszych Wskazówkach dla Redaktorów Czasopism opracowanych przez Komisję ds. Etyki Publikacji (COPE).

W trosce o zapewnienie najwyższych standardów etycznych w swojej działalności  wydawniczej kierujemy się następującymi zasadami.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

 1. Czasopismo posiada Redakcję (redaktor naczelny i zastępcy redaktora naczelnego), w skład której wchodzą eksperci z dziedziny nauk humanistycznych, językoznawstwa, literaturoznawstwa którzy aktywnie przyczyniają się do rozwoju i dobrego zarządzania Czasopismem. Ich zadaniem jest poszukiwanie najlepszych autorów i recenzentów oraz decydowanie, które z artykułów przedkładanych do Czasopisma powinny zostać opublikowane.
 2. Redakcja czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej” ponosi pełną odpowiedzialność za treść wszystkich zamieszczonych w nim artykułów i innych tekstów.
 3. Redakcja gwarantuje autorom wszystkich nadesłanych tekstów merytoryczną i obiektywną ich ocenę wyłącznie na podstawie ich zawartości merytorycznej. Płeć, narodowość, orientacja seksualna, wiara, afiliacja instytucjonalna autorów oraz inne czynniki pozamerytoryczne nie mają wpływu na ocenę artykułu.
 4. Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji lub odrzuceniu podejmuje Redakcja Czasopisma. Decyzja ta opiera się na znaczeniu, oryginalności i przejrzystości artykułu, ważności badania i jego znaczeniu dla profilu Czasopisma. Jeśli autorzy zdecydują się na odwołanie od decyzji o nieopublikowaniu swojego artykułu, ostateczna decyzja w tej kwestii spoczywa na Redakcji. Po konsultacji z członkami Redakcji i recenzentami, Redakcja może zmienić pierwotną decyzję o odrzuceniu artykułu do publikacji.
 5. Redakcja zapewnia autorom tekstów na stronie internetowej czasopisma pełną informację na temat wymogów redakcyjnych, którym podlegają publikowane artykuły oraz opis procesów recenzowania.
 6. W przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń dotyczących nieetycznych zachowań autorów w postaci naruszania praw autorskich, plagiatu, fałszowania wyników badań lub innych, Redakcja jest zobowiązana do powiadomienia o tym zdarzeniu stosownych instytucji naukowych lub innych odpowiednich organów w celu przeprowadzenia odpowiednich czynności. Redakcja powinna publikować poprawki, wyjaśnienia i przeprosiny oraz wycofać artykuł, jeśli jego autorzy popełnili jakiekolwiek nieetyczne czynności.
 7. Redakcja i żaden członek personelu redakcyjnego nie może ujawniać żadnych informacji o przesłanym artykule osobie innej niż autor artykułu, recenzenci lub inni doradcy redakcyjni.
 8. Redakcja powinna opracować i prowadzić bazę danych recenzentów, aktualizując ją w razie konieczności na podstawie wyników recenzentów, osobistych kontaktów akademickich, akademickiej bazy danych bibliograficznych itd. Lista recenzentów artykułów opublikowanych w ciągu roku jest opublikowana w ostatnim wydaniu Czasopisma w danym roku.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW I PROCES RECENZOWANIA

 1. Artykuł może zostać odrzucony przez Redakcję bez zasięgania opinii recenzentów, na podstawie wewnętrznej oceny przygotowanej przez członka Redakcji, jeśli artykuł nie pasuje do profilu Czasopisma, nie spełnia minimalnych standardów jakościowych lub redakcyjnych wymagań zawartych w Instrukcji / Wytycznych dla Autorów dostępnych na stronie internetowej Czasopisma.
 2. Artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych ekspertów reprezentujących dziedzinę nauki, której dotyczy tematyka podjęta w artykule. Recenzenci powinni mieć znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauki, której dotyczy artykuł. Recenzenci nie należą do Redakcji Czasopisma, są spoza jednostki, w której afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma.
 3. Preferowanym rozwiązaniem przy recenzowaniu artykułów jest model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review process"). Mimo stosowania zasady double-blind review recenzent zobowiązany jest podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: A) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), B) relacje podległości zawodowej,  C) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 4. Recenzje mają formę pisemną i powinny być przygotowane w sposób obiektywny. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci powinni dostarczyć autorom jasnych, konstruktywnych i szczegółowych opinii w sposób umożliwiający autorom ustosunkowanie się do zawartych w recenzjach uwag. Recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem na temat tego, czy artykuł powinien zostać opublikowany w niezmienionej formie, po uwzględnieniu poprawek lub nie został przyjęty do publikacji.
 5. Recenzenci powinni zidentyfikować opublikowane prace, których autorzy nie cytowali. Recenzent powinien również zwrócić uwagę Redakcji na wszelkie istotne podobieństwo lub pokrywanie się między artykułem podlegającym recenzji a wszelkimi opublikowanymi artykułami, o których recenzent ma wiedzę osobistą.
 6. W przypadku artykułów, które zdaniem recenzentów wymagają znaczących korekt, recenzenci powinni zapoznać się z poprawioną przez autora wersją artykułu w celu jej akceptacji lub odrzucenia. W przypadku sprzecznych ocen dokonywanych przez wyznaczonych recenzentów artykuł jest przekazywany do trzeciej recenzji.
 7. Każdy wybrany recenzent, który nie czuje się kompetentny do przygotowania obiektywnej opinii lub nie ma czasu na przygotowanie recenzji w określonym przedziale czasowym (dwa miesiące od dnia podjęcia pracy), powinien niezwłocznie powiadomić o tym Redakcję i zrezygnować z recenzowania.
 1. Każdy recenzowany artykuł objęty jest klauzulą poufności w stosunku do wszystkich zawartych w nim treści.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

 1. Współautorstwo artykułu powinno być ograniczone tylko do osób, które przyczyniły się znacząco do jego powstania. Nazwiska tych osób i ich afiliacje powinny być wymienione jako współautorów w nagłówku artykułu. W przypadku współautorstwa autor korespondencyjny składa Redakcji oświadczenie wskazujące dokładnie rodzaj i zakres wkładu poszczególnych autorów w opracowanie artykułu, jego założeń, metod badawczych, interpretacji wyników badania. Nazwiska osób, które brały udział w badaniu, ale nie mogą być uznane za autorów, powinny być przedstawione w Załączniku. Końcowa wersja artykułu powinna zostać zatwierdzona przez wszystkich współautorów, którzy powinni zgodzić się na jego publikację.
 2. Autorzy powinni umieścić w artykule w odpowiednim cytacie wszystkie publikacje, które miały istotny wpływ na treść artykułu i inne źródła wykorzystywane podczas przygotowywania artykułu. Na żądanie autorzy powinni dostarczyć danych źródłowych i metod badawczych stosowanych w artykule.
 3. Autorzy powinni odpowiedzieć na uwagi recenzentów oraz mogą odwołać się od decyzji redakcyjnych. W sytuacji, gdy nie zgadzają się z uwagami zawartymi w recenzji, powinni przekazać Redakcji istotne uwagi i objaśnienia swoich opinii.
 4. W artykułach powinny być wskazane wszystkie źródła finansowania prac badawczych, których efektem jest artykuł.
 5. Autorzy zobowiązani są przekazać do Redakcji pisemne Oświadczenie, że artykuł przedłożony do publikacji nie został wcześniej opublikowany, w formie drukowanej lub elektronicznej, nie został zgłoszony do publikacji w innych czasopismach i nie jest rozpatrywany do publikacji w innych czasopismach.
 6. Autorzy deklarują w Umowie wydawniczej, że: A) artykuł jest oryginalną pracą autora; B) artykuł nie zawiera materiału o charakterze niezgodnym z prawem, w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a także, że autorzy otrzymali wszelkie niezbędne pisemne pozwolenia na powielanie innych źródeł chronionych prawem autorskim;  C) przekazują Łódzkiemu Towarzystwu Naukowemu nieodpłatną licencję o światowym zasięgu, na czas nieograniczony, w przedmiocie powielania, rozpowszechniania i sublicencjonowania artykułu w całości lub w części, w dowolnej formie, w tym elektronicznej, skutecznej po przyjęciu do publikacji.