Językowa kreacja ojca w „Nagim sadzie” Wiesława Myśliwskiego

_________________________________

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/RKJ/2019/67/3

Słowa kluczowe:

stylistyka, językowa kreacja, powieść nurtu chłopskiego

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie językowej kreacji ojca w powieści z tzw. nurtu chłopskiego – Nagi sad, autorstwa Wiesława Myśliwskiego. Analizie poddano sposoby: prezentacji ojca w utworze, przedstawienia jego wyglądu, mentalności, charakterystycznych zachowań, a także opisu interakcji z innymi bohaterami (ze szczególnym uwzględnieniem relacji ojciec–syn). Omówiono również role stylizacji na język potoczny i stylizacji gwarowej w językowej kreacji ojca. Na drodze analizy środków językowych i stylistycznych ukazano podstawowe zasady rządzące kreacją postaci ojca w omawianym utworze, np. dominującą rolę obrazowania kontrastowego.

 

BIBLIOGRAFIA

Białoskórska Mirosława, 2005, Językowa kreacja Aldony w „Konradzie Wallenrodzie” Adama Mickiewicza, w: J. Migdał, red., Ad perpetuam rei memoriam: profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 53–63.

Cygan Stanisław, 2005, Pole wyrazowe wokół pojęcia droga w powieści „Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego, w: H. Sędziak, red., Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. IX, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Łomża, s. 195–206.

Cygan Stanisław, Dyszak Andrzej, 2008, Językowy obraz ziemi w powieści Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, t. IV, s. 43–58.

Czubaj Beata, 1998, Dialektyzacja w powieściach Wiesława Myśliwskiego, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, z. VII, s. 43–48.

Czubaj Beata, 2003, Jedno znaczyć to za mało: o powieściach Wiesława Myśliwskiego, „Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury”, t. 9, s. 93–101.

Dubisz Stanisław, 1986, Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego: nurt ludowy w latach 1945–1975, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Handk e Kwiryna, 1999, Między mową a milczeniem, w: tejże, red., Semantyka milczenia, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 9–16.

Kaniewska Bogumiła, 2013, Opowiedziane: o prozie Wiesława Myśliwskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Kaniewska Bogumiła, Legeżyńska Anna, Śliwiński Piotr, 2005, Literatura polska XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Klukowski Bogdan, 1989, Kamień z pałaców na grobowce, „Kultura”, nr 49, s. 14–21.

Mariak Leonarda, 2007, Językowe wyznaczniki opisu rycerza w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza. Na przykładzie rzeczowników i grup nominalnych, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 42, s. 69–90.

Mariak Leonarda, 2008, Językowa kreacja miłości w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, „Slavia Occidentalis”, t. 65, s. 55–76.

Mariak Leonarda, 2010, „O zachowaniu się przy stole”, czyli językowa kreacja obyczajów biesiadnych w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 17(37), s. 205–228.

Mariak Leonarda, 2012, Językowa kreacja Kozaka w „Ogniem i mieczem”

Henryka Sienkiewicza. Część 3. Step ukraiński, „Studia Językoznawcze”, t. 11, s. 109–135.

Myśliwski Wiesław, 2011, Nagi sad, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Pietrzak Magdalena, 2004, Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Rokoszowa Janina, 1983, Język a milczenie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. XL, s. 129–137.

Seniów Adrianna, 2009, Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Elizy Orzeszkowej, „Studia Językoznawcze”, t. 8, s. 125–141.

Seniów Adrianna, 2010, Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Bolesława Prusa, „Studia Językoznawcze”, t. 9, s. 235–255.

Seniów Adrianna, 2011, Językowa kreacja świata kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Skubalanka Teresa, 1997, Językowa kreacja Jacka Soplicy (Księdza Robaka), w: tejże, red., Mickiewicz – Słowacki – Norwid. Studia nad językiem i stylem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 20–33.

Skorupska-Raczyńska Elżbieta, 2013, Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski.

Skorupska-Raczyńska Elżbieta, 2015, Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści „Meir Ezofowicz” Elizy Orzeszkowej, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i Diachroniczne Aspekty Badań Polszczyzny”, t. 12, s. 311–331

 

Pobrania

Opublikowane

2020-01-19

Jak cytować

Ciarkowska, A. (2020). Językowa kreacja ojca w „Nagim sadzie” Wiesława Myśliwskiego: _________________________________. Rozprawy Komisji Językowej, 67, 37–48. https://doi.org/10.26485/RKJ/2019/67/3

Numer

Dział

Artykuły