Młodopolskie osobliwości leksykalne w publicystyce Władysława Orkana na przykładzie cyklu „Listy ze wsi”

_________________________________

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/RKJ/2019/67/24

Słowa kluczowe:

słownictwo, indywidualizm, neologizm, okazjonalizm, styl, modernizm

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest leksyka publicystyki Władysława Orkana, wyekscerpowana z cyklu Listy ze wsi, zawierającego wykładnię społecznych przekonań zagórzańsko-podhalańskiego pisarza. Analizie leksykologicznej poddano duży zbiór indywidualizmów leksykalnych, a zatem słów nienależących do polszczyzny ogólnej i gwarowej. Interpretacja słowotwórcza i semantyczna pozwoliła skonstatować, że bogato zaświadczone niestandardowe jednostki leksykalne zostały użyte na skutek splotu różnych czynników: indywidualizmu artystycznego, kreatywności językowej twórcy, dążenia do odświeżania środków ekspresji, zróżnicowania genologicznego tekstów, a przede wszystkim wierności wobec poetyki młodopolskiej formacji literackiej.

 

BIBLIOGRAFIA

Chruścińska Krystyna, 1978, O formacjach potencjalnych i okazjonalnych, w: M. Szymczak, red., Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 69–79.

Dużyk Józef, 1980, Władysław Orkan, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Grzegorczykowa Renata, Puzynina Jadwiga, 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Kaproń-Charzyńska Iwona, 2005, Derywacja ujemna we współczesnym języku polskim. Rzeczowniki i przymiotniki, Top Kurier, Toruń.

Kaproń-Charzyńska Iwona, 2014, Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Kleszczowa Krystyna, 2003, Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Kobylińska Józefa, 1990, Gwara w utworach Władysława Orkana, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków.

Mlekodaj Anna, 2011, O języku, stylu i gatunku „Listów ze wsi” Władysława Orkana, w: B. Faron, red., współpraca A. Ogonowska, Wokół Władysława Orkana. Aspekty literackie, kulturowe i medialne, Wydawnictwo Abaton, Kraków, s. 185–193.

Nycz Ryszard, 1989, Język modernizmu: doświadczenie wyobcowania, „Pamiętnik Literacki”, R. LXXX, z. 1, s. 205–220.

Ochmann Donata, 2004, Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Orkan Władysław, 1970, Listy ze wsi i inne pisma społeczne, w: S. Pigoń, red., Władysław Orkan – dzieła, t. XIII, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Pigoń Stanisław, 1958, Władysław Orkan. Twórca i dzieło, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Podraza-Kwiatkowska Maria, 1975, Próby przełamywania konwencji językowej, w: tejże, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 299–334.

Waśkowski Krzysztof, w druku, Przyczyny i konsekwencje heterogeniczności gatunkowej „Listów ze wsi” Władysława Orkana.

 

Pobrania

Opublikowane

2020-01-19

Jak cytować

Waśkowski, K. (2020). Młodopolskie osobliwości leksykalne w publicystyce Władysława Orkana na przykładzie cyklu „Listy ze wsi”: _________________________________. Rozprawy Komisji Językowej, 67, 373–388. https://doi.org/10.26485/RKJ/2019/67/24

Numer

Dział

Artykuły