Nabór tekstów

2022-01-14

Szanowni Państwo,

w imieniu Redakcji Przeglądu Socjologicznego zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych do zeszytu poświęconego problematyce badawczej socjologii zdrowia i medycyny, który zostanie opublikowany w połowie 2022 roku.

Współczesne przemiany społeczno-kulturowe oraz środowiskowe stawiają w zakresie zdrowia społeczeństw coraz większe wyzwania. Zjawiska o charakterze globalnym, takie jak starzenie się populacji, pogłębiające się nierówności w dostępie do służby zdrowia, niska skuteczność działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia, wzrost liczby osób z niepełnosprawnością, stygmatyzacja osób zmagających się z różnymi schorzeniami fizycznymi i psychicznymi, zagrożenia zdrowotne spowodowane dewastacją środowiska naturalnego, masowymi migracjami i globalnymi epidemiami, ścierające się ze sobą tendencje medykalizacji i demedykalizacji, informatyzacja systemów ochrony zdrowia i rosnące koszty ich utrzymania, potrzeba humanizacji zawodów medycznych oraz zmian w zakresie komunikacji i relacji społecznych pomiędzy personelem medycznym a pacjentami i ich najbliższymi ‑ to tylko niektóre problemy, które powinny znaleźć się w centrum zainteresowania socjologów. Wspomniane zjawiska stają się jeszcze bardziej złożone i wymagające pogłębionej refleksji w obliczu pandemii Covid -19, która zmieniła, a w wielu przypadkach utrudniła działania z zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia społeczeństw oraz prowadzenie badań empirycznych, za to uwidoczniła nowe wyzwania i problemy warte uwagi środowiska socjologicznego.

Realizowane w ramach socjologii zdrowia i medycyny badania empiryczne przyczyniają się nie tylko do rozwoju wiedzy na temat wspomnianych i wielu innych, wpływających na zdrowie społeczeństwa zjawisk społecznych. Mają także potencjał aplikacyjny, który może, a nawet powinien być wykorzystywany w interwencjach prozdrowotnych w skali mikro- i makrostrukturalnej. Z drugiej jednak strony, warto również poddać konstruktywnej krytyce zarówno jakość, jak i wiarygodność współcześnie prowadzonych badań społecznych oraz efektów ich upowszechniania w świadomości zbiorowej.

Zapraszamy Państwa do pogłębionej refleksji oraz nadsyłania tekstów pokazujących rolę socjologii zdrowia i medycyny wobec współczesnych wyzwań z zakresu zdrowia społeczeństw. Zachęcamy do nadsyłania artykułów naukowych w języku polskim lub angielskim, o charakterze oryginalnym lub przeglądowym, a także recenzji ważnych książek polskich i zagranicznych.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail redakcji: przegladsocjologiczny@gmail.com

Termin zgłoszeń: 20 marca 2022 roku.

Punktacja za publikację artykułu w Przeglądzie Socjologicznym: 70 punktów MEN

Wskazówki dotyczące przygotowania artykułu znajdują się na stronie internetowej czasopisma:

http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/information/authors

 

Redaktorki naukowe tomu
dr Katarzyna Pawlak-Sobczak
dr Małgorzata Synowiec-Piłat