Nabór tekstów do zeszytu nr 2/2023 - psychologia dyskursowa

2022-08-29

Redakcja „Przeglądu Socjologicznego” zaprasza do nadsyłania artykułów do zeszytu tematycznego poświęconego psychologii dyskursowej ukształtowanej na Uniwersytecie w Loughborough. Chcielibyśmy zebrać artykuły poświęcone zarówno zagadnieniom teoretyczno-metodologicznym, jak i opracowania empiryczne prowadzone w duchu psychologii dyskursowej. Czekamy także na teksty rozpatrujące zbieżności i rozbieżności między psychologią dyskursową a dziedzinami pokrewnymi, zwłaszcza analizą konwersacyjną i etnometodologią, ale także innymi kierunkami w szeroko rozumianych naukach społecznych i humanistycznych. Zależy nam również na artykułach polemicznych, problematyzujących teorię i praktykę psychologii dyskursowej, a także wskazujące kierunki jej możliwych przemian.

Jakkolwiek w nazwie tego nurtu znajduje się słowo „psychologia”, to do jej głównych inspiracji od lat należą socjologia interakcji, etnometodologia, analiza konwersacyjna, a także społeczne badania nad nauką, retoryka i filozofia języka. Dzięki tym wpływom od ponad 30 lat psychologia dyskursowa rozwija się jako alternatywa nie tylko dla psychologii (społecznej i poznawczej), ale również dla socjologii konwencjonalnej.

Zarazem psychologia dyskursowa to również wkład w badania nad dyskursem. Przez lata skutecznych starań o wykształcenie swoistych dla siebie rysów metodologicznych stała się ona jednym z głównych nurtów w analizach roli dyskursu w życiu społecznym. Czy są jednak możliwości współpracy między psychologią dyskursową a innymi odmianami badań nad dyskursem? Ta sprawa jest między innymi dlatego ważna, że wielu badaczy jest zainteresowanych nie tylko opisem i diagnozą dyskursu, ale też prawie nieobecnymi w psychologii dyskursowej wątkami krytyki i etyki. Chcielibyśmy, aby przygotowywany zeszyt tematyczny był okazją do refleksji nad możliwościami i ograniczeniami pośredniczenia między tymi dwiema sferami. Zależy nam także na dyskusji o ograniczeniach psychologii dyskursowej i na uwzględnieniu sporów wokół niej podejmowanych przez przedstawicieli innych nurtów badawczych.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zasady przygotowania tekstów do publikacji w „Przeglądzie Socjologicznym” dostępne są na stronie czasopisma: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/information/authors

Publikacja zeszytu planowana jest na połowę 2023 rok. Na zgłoszenia czekamy do końca lutego 2023 roku. Prosimy kierować je na adres e-mail redakcji przegladsocjologiczny@gmail.com

 

Redaktorzy zeszytu

Jerzy Stachowiak
Marek Czyżewski