NABÓR TEKSTÓW W 2021 ROKU

2021-03-12

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego tomu czasopisma Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, który ukaże się w 2021 roku.

Rozprawy Komisji Językowej ŁTN to periodyk (rocznik) wydawany od 1954 r., poświęcony problematyce językoznawczej. Czasopismo jest recenzowane i publikowane w wolnym dostępie (ISSN 0076-0390; e-ISSN 2450-9310). Tematyka zamieszczanych w nim artykułów należy do różnych dziedzin lingwistyki. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny oraz materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach…  ukazują się prace slawistyczne oraz neofilologiczne. Publikowane są teksty w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w językach kongresowych (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim).

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus - ICV 2019: 87.78, CEEOLCEJSH, Baz-Hum, Linguistic Bibliography, ERIH Plus i CrossRef (DOI).

DATY

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 kwietnia 2021 roku.

Planowany termin publikacji: grudzień 2021.

PRZYJMOWANIE TEKSTÓW

  • Prosimy o nadsyłanie tekstów pocztą elektroniczną na adres: rozprawyltn@uni.lodz.pl
  • Wymagane jest zredagowanie tekstu zgodnie z zasadami edytorskimi przyjętymi w Rozprawach…
  • Przyjmowane są teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane.
  • Artykuły naukowe są recenzowane przez niezależnych recenzentów – językoznawców, specjalistów w danej dziedzinie wiedzy. Recenzowanie odbywa się zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (anonimowość autora i recenzenta).  
  • Podstawą kwalifikacji tekstu do druku są dwie pozytywne recenzje.
  • Artykuły otrzymują adres DOI.

Więcej informacji i poprzednie tomy dostępne są na: http://journals.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej

Redakcja Rozpraw Komisji Językowej ŁTN
Redaktor Naczelny, dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
Zastępca Redaktora Naczelnego, dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska
Sekretarz Redakcji, mgr Aleksandra Ciarkowska